Search Results

1 - 10 of 846 items :

  • "groundwater" x
Clear All

References Burzyński, K., Kozerski, B. & Sadurski, A., 1999. Procesy ingresji i ascenzji wód na polskim wybrzeżu bałtyckim. [Ingression and ascension processes of salt waters along the Polish Baltic coast]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 388, 35–48. Kordalski, Z., 2013. Analiza wpływu zmian klimatycznych na zasoby wód podziemnych w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego [ Impact of climatic changes on groundwater resources in the zone of Baltic coast ]. Raport projektu badawczego [Project report]. NAG, PIG-PIB, Warszawa. Kozerski, B. (Ed.), 2007

LITERATURE Adiat, K.A.N., Nawawi, M.N.M., Abdullah, K. (2012). Assessing the accuracy of GIS-based elementary multi criteria decision analysis as a spatial prediction tool - a case of predicting potential zones of sustainable groundwater resources. J Hydrol 440-441, 75-89. Agarwal, E., Agarwal, R., Garg, R.D., Garg, P.K. (2013a). Delineation of groundwater potential zone: an AHP/ANP approach. J Earth Syst Sci 122(3), 887-898. Agarwal, R., Garg, P.K. (2016) Remote sensing and GIS based groundwater potential & recharge zones mapping using multi - criteria decision

REFERENCES 1. Abdullah, NA, Jusoh, J and Kassim, AR 2015. National Reports – Malaysia. In: Tsegai. D, Liebe, J and Ardakanian, R. (ed). Capacity Development to Support National Drought Management Policies for Asia Pacific Countries . UN Water, 98-104. 2. Abdullah, S, Chand, F, Zakaria, S and Loganatham, P 2016. Transforming the Water Sector: National Integrated Water Resources Management Plan (Strategies and Roadmap) Volume 1. Academy of Science Malaysia. 3. Tiwari, K, Goyal, R and Sarkar, A 2017. GIS-Based Spatial distribution of Groundwater Quality and

References [1] SMITH, L.; WHEATCRAFT, S. J. Groundwater Flow. Vancouver, British Columbia, Canada. Canada : McGraw-Hill, Inc. [2] MODFLOW. USGS. Available at internet: [cit. 2013-06-07] http://water.usgs.gov/ogw/modflow/ [3] MT3DMS. The Hydrogeology Group, The University of Alabama. Dostupné na internete: [cit. 2013-06-07] http://hydro.geo.ua.edu/mt3d/ [4] Hulkó,G. et al. (1998). Modeling, control and design of distributed parameter systems with demonstrations in MATLAB. Publishing house of STU, Bratislava [5] Hulkó G. et al. (2003-2012) Distributed Parameter

References APHP, 2005. Atlas podziału hydrograficznego Polski [ Atlas of Poland’s Hydrographic Division ], IMGW, Warszawa. Bartczak, E., 2009. Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Krajenka [ Detailed Geological Map of Poland 1:50 000, Krajenka sheet ]. PIG–PIB, Warszawa. Bartnik, A. & Tomalski, P., 2012. Zróżnicowanie równowagi hydrodynamicznej wód podziemnych i powierzchniowych w dolinie małej rzeki miejskiej (na przykładzie Sokołówki – Łódź) [Spatial diversity of the hydrodynamics equilibrium of groundwater and surface water in small

Geological Institute Publisher, Warsaw, (in polish). [4] Bocheńska T., Marszałek H., Wąsik M. 2002 b. Groundwater reservoirs in karst areas of the crystalline Sudeten. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2460. University of Wrocław, Wroclaw, 1–64 (in polish). [5] Ciężkowski W., Pulina M., Řehak J. 1986. The latest Polish-Czech research in the Śnieżnik Massif. Science Works of Geotechnical. Inst. of Technical University of Wrocław. 49, Conferences Series 21, (in polish). [6] Ciężkowski W. 1989. Hydrogeological Research of Śnieżnik Massif Karst Area. [In:] Jahn A

-68. Comitetul pentru omologarea metodelor şi metodologiilor de diagnostic medical veterinar, Subcomitetul pentru omologare metode de diagnostic de igienă şi protecţia mediului, 2004. Metode omologate, Cap. 10. Elnashaie S., Uhlig F., 2007. Numerical techniques for chemical and biological engineers using MATLAB®, Springer Science, New York, 155-165. ISO 8467, 1993. Water quality -- Determination of permanganate index. Jamshidzadeh Z., Mirbagheri S.A., 2011. Evaluation of groundwater quantity and quality in the Kashan Basin, Central Iran. Desalination, 270(1-3): 23-30. Lupea A

REFERENCES Bajkiewicz-Grabowska E., 1985, Factors Affecting Nutrients Budget in Lakes of the r. Jorka Watershed (Masurian Lakeland, Poland). II. Hydrological budget of lakes in 1978 and 1979. Ekol. Pol. , 33, 2. Barisas A., Juodkazis V., Żemaitis A., 1987, O vzaimosvyazi vodnovo balansa mnogo-sloynykh podzemnykh sistem z podzemnym stokom [On the Interrelation of the Water Balance of the Multilayer Groundwater Systems with Groundwater Runoff; in Russian]. Vodnye Resursy , 4. Borowiak D., 2000, Reżimy wodne i funkcje hydrologiczne jezior Niżu Polskiego [Water

REFERENCES Jokiel P., 1987, Proces wysychania zlewni i jego fizjograficzne uwarunkowania [The recession process in the drainage area and its physiographic controls], Acta Geographica Lodziensia , Nr 56. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, Ossolineum. Jokiel P., 1994, Zastosowanie wzorcowej krzywej wysychania do oceny zasobów wód podziemnych i ich odnawialności [Application of standard groundwater recession curve for appraisal of underground water resources and their renewal], Wiadomości IMGW , T. XVII, 1, 31 – 54. Lamb R., Beven K., 1997, Using interactive

pollution indices for the spatiotemporal assessment of the negative impact of a municipal landfill on groundwater (Tychy, southern Poland). Geological Quarterly , 62, 3: 496–508. Dąbrowska D., Witkowski A., Sołtysiak M. 2018b. Representativeness of the groundwater monitoring results in the context of its methodology: case study of a municipal landfill complex in Poland. Environmental Earth Sciences , 77: 266. Dominguez C., Martinez I., Pena P., Ochoa A. 2019. Analysis and evaluation of risks in underground mining using the decision matrix risk-assessment (DMRA