Search Results

1 - 10 of 12 items :

  • "globalizace" x
Clear All
New resources of innovation - challenges to the Czech Republic and its positioning in global economy

Nové zdroje inovací - výzvy pro českou ekonomiku a její postavení v globální ekonomice

Globalizace v současné době, zčásti i v důsledku ekonomické krize, přechází do druhé fáze a mezi odborníky se začíná hovořit o tzv. globalizaci 2.0. Ta znamená nejen další silnější propojení světové ekonomiky, ale zejména posilování pozice rozvíjejících se zemí nejen z pohledu výroby, ale především z pohledu spotřeby. Hlavní centra nabídky a poptávky se proměňujía výroba a spotřeba se opět začínají více organizovat ve stejné lokalitě. Rychle se rozvíjející ekonomiky a jejich velmi početná populace se tak podle odborníků i manažerů některých velkých korporací stanou hlavním motorem budoucí poptávky (spotřeby). A tedy i zdrojem pro nové inovace (inovace totiž začíná i končí u zákazníka), které budou díky své jednoduchosti, snadnému použití i nižším nákladům pronikat i na vyspělé trhy. Cílem tohoto článku je jednoduše zhodnotit, jak si v tomto kontextu stojí Česko a také jaké má tato proměna důsledky pro podporu inovací a konkurenceschopnosti.

Open access
in ERGO
Small towns as centres of rural micro-regions

Small towns as centres of rural micro-regions

Small towns ensure services on the basic urban level, jobs, social contacts, occasions to travel outside the micro-region, services of the state administration and sometimes also an identity of the micro-region. Mass commuting from villages to small towns is usual for Czechia for a long time. Small towns in peripheral regions are of our interest. Character of these towns is given by the remoteness and bad accessibility from regional centers, by the lack of investments, problems of human capital etc. Nevertheless, the peripheral small towns remain the definite centers of their hinterlands because of the lack of competition in majority of cases. The second demographic transition leads to ageing of rural population. Sub-urbanization and counter-urbanization impacts on the population shift from big and medium cities to the countryside. In the process of globalization, the countryside including small towns plays a role of bearer of the traditional way of life. Transferring the jobs from productive to non-productive branches endangers the countryside by losing jobs in industry. Increasing value of leisure, environment, space, security etc. offers new chances for small towns.

Open access
Evaluation Methods of Swot Analysis / Metody Vyhodnocení Swot Analýzy

80-247-0016-6. [5] VEBER, Jaromír a kol. Management. Základy, prosperita, globalizace. 1. vydání (dotisk) Praha : Management Press, 2007. 700 s. ISBN 978-80-7261-029-7 [6] Oficiální stránky města Vratimova. [online]. [cit. 2012-01-12]. Dostupný z WWW < http://www.vratimov.cz> [7] Veřejná databáze ČSÚ. [online]. [cit. 2012-01-12]. Dostupný z WWW < http://vdb.czso.cz/vdbvo/hledej.jsp?vo=null&q_text=vratimov&q_rezim=3>. [8] Program rozvoje Moravskoslezského kraje. [online]. [cit. 2012-01-12]. Dostupný z

Embedding of rural businesses in the South Moravian region

Embedding of rural businesses in the South Moravian region

The aim of the paper is to present original findings obtained from the analysis of the SMEs (Small and Medium-Sized Enterprises) embedded in the South Moravia Region (Czech Republic). Data collected from the survey during 2010 was analyzed in the context of the DERREG project and the results were set with respect to globalization tendencies. The first part of the Business network questionnaire for the Czech case study took place during the spring. Forty three Small and Medium-Sized firms out of 550 approached replied to the email questionnaire. The responses provided us with a valuable insight in to how SMEs located in various territorial settings are able to develop and maintain a certain structure to their business network. In the second stage of activities, structured interviews were conducted during the summer of 2010 with follow-up questions from the questionnaire as well as the completion of an "Actor map". The analysis allowed the interviewee to classify the firms according to the dominant function of their networks. Results found that the majority of companies were not affected significantly by the economic crisis. The worst years for them were 2008 and 2009 where profits decreased in all areas of activity. Small businesses agreed that in a time of crisis it is much harder to succeed in the market against supermarkets and wholesalers, who can afford to lower the prices. A positive side of the crisis can be the fact that much more companies try to break into foreign markets where they get offered better prices for some commodities. The majority of respondents agreed that the economic crisis is retreating and they look optimistically into the future.

Open access
Towards the Importance of Theories of Trade as Part of Trade Science

References Balhar, V. (2007). Rozvoj ekonomické globalizace - nové směry efektivního využívaní produktivních faktorů. (Development of economic globalisation-new trends of effective utilisation of productive factors). Acta academica karviniensia, 2/2007, 7-17. Cimler, P. & Zadražilová, D. et al. (2007). Retail management. Praha: Management Press. Fiala, P. (2005). Modelování dodavatelských řetezců. (Modelling of supplier chains). Praha: Professional Publishing. Francová, Z. (2008). Obchod

Open access
Development of Concepts and Models of Performance Evaluation from the 19th Century to the Present

Measurement Review. Annals of DAAAM & Proceedings , 515-516. Marinič, P. (2008). Plánování a tvorba hodnoty firmy . Praha: Grada. Nečadová, M. (2012). Je HDP vhodným ukazatelem ekonomické výkonnosti a sociálního pokroku v podmínkách globalizace? Acta oeconomica pragensia , 20(5), 3-23. Neely, A., Adams, C, Crowe, P. (2001). The Performance Prism in Practice. Measuring Business Excellence , 5(2), 6-12. Nenadál, J. (2002). Moderní systémy řízení jakosti: Quality management . Praha: Management Press. Nenadál, J. (2004). M#x011B;řenív systémech managementu

Open access
Do Globalisation and Economic Cycles Reduce the Sector Inequality of Supra-Regions?

-13. KLACEK, J. (2006), ‘Souhrnná produktivita faktorů-otázky měření’, Statistika , 4, pp. 291-302. KRAFT, J. and KRAFTOVÁ, I. (2010), ‘Dynamic Equilibrium of the Global Economy-Effects of Cyclic Develpoment’, Economics and Management , 15, pp. 123-129. KRAFT, J. and FAREK, J. (2008), Světová ekonomika a ekonomická integrace v období globalizace , Liberec: Technická univerzita. KRAFTOVÁ, I. and KRAFT, J. (2008), ‘High tech firmy a tvorba bohatství v zemích EMEA’, E+M Ekonomie a management , 11

Open access
Creative Impact Measure of Cros – Cultural Managerial Apects

) Cost for ensuring and increasing food quality in the management and accounting, In: Science and studie sof accounting and finance: problems and perspecitves, ISSN 2029-11/5, pp. 132-136 SLEMBEK, E.: Grundfragen der interkulturellen Kommunikation. (1998) In: Interkulturelle Kommmunikation. Ed. I. Jonach, Münster - Basel: Ernst Reinhardt Verlag 1998, s. 27-36. PICHANIČ, M. (2004) Mezinárodní management a globalizace. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. 176 s. ISBN 80-7179-886-6-X. USUNIER, J-C., LEE , J. A. (2013) Marketing

Open access
The Problems of Knowledge Economy and Innovation Processes in Agriculture Case Study of the Nitra Region

University Košice. pp. 7–23. ISBN 978-80-225-3095-8. Jarábková, J. 2003. Analýza ekonomickej štruktúry vidieckeho priestoru na Slovensku. In Podniky v podmínkách procesu globalizace a integrace: Sborník příspěvk? z mezinárodní vědecké konference, ostrava 24.–25. dubna 2003. ostrava: Technická univerzita, pp. 74–78. ISBN 80-248-0498-0. Knickel, K. – Tisenkopfs, T. – Peter, S. 2009. Innovation processes in agriculture and rural development, Results of a cross-national analysis of the situation in seven countries, research gaps and recommendations. [cit: 2014

Open access
Historical Consciousness in the Focus of Sociological Enquiry

Geisteswissenschaften. Frankfurt am Main : Suhrkamp. GADAMER, H.-G. 1979. „The Problem of Historical Consciousness“. In: P. Rabinow, P. Sullivan, W. M. /ed./, Interpretive Social Science: A Reader. Berkeley: University of Califorina: 103-160. GEORGI, V. B. - OHLIGER, R. 2009. Crossover Geschichte: Historisches Bewusstsein Jugendlicher in der Einwanderungsgesellschaft. Hamburg: Körber-Stiftung. GIDDENS, A. 2000. Unikající svět: Jak globalizace mění náš život. Praha: Sociologické nakladatelství: HALBWACHS, M. 1950. La

Open access