Search Results

1 - 10 of 39 items :

Clear All

Abstract

The effect of addition of different materials, i.e. sludge, ash and peat, as well as different doses of mixtures of ash and sludge and ash peat, on the total content of heavy metals (Cr, Zn, Pb, Cu, Cd, Ni) and their fractions was studied. Application of municipal sewage sludge, ash-sludge and ash-peat mixtures in the experiment caused a gradual increase in the content of studied heavy metals in soil. The ash was characterized by a low content of heavy metals as compared to municipal sewage sludge. After application of peat and its mixtures with ash a decrease of content of heavy metals was observed, and when the peat was used alone the greatest increase in the organic C content in the substrate could be seen. Distribution of heavy metals in the fractions separated in different combinations shows large variations, depending on the tested metal and the studied variant. Chromium, zinc, lead, and cadmium have been accumulated mainly in the residual fraction (FV), and most of the copper and nickel have been specifically bound with organic matter (FIV). It has been found that the alkaline materials application to the soil decreased the solubility of most heavy metals, which results in a limitation of their uptake by plants. Chromium and copper were an exception, since their solubility increased with the alkalinity of the substrate. An exception was chromium and copper, which solubility increased with the alkalinity of the substrate.

Siedleckiej. Inżynieria Ekologiczna 27: 19–25. KALEMBASA S., KUZIEMSKA B., GODLEWSKA A. 2007a. Seguential analysis of selected heavy metals in organic wastes. Polish Journal of Environmental Studies 16, A: 757–762. KALEMBASA S., KUZIEMSKA B., GODLEWSKA A. 2007b. Frakcje cynku i miedzi w wybranych materiałach organicznych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 520: 329–398. KUZIEMSKA B., KALEMBASA S. 2011. Wpływ wapnowania i dodatku osadu ściekowego na rozmieszczenie frakcji wybranych metali ciężkich w glebie zanieczyszczonej niklem. Ochrona Środowiska i Zasobów

glebach i nawozach. PTSH, Wrocław, 121-126. ILNICKI P. 2002. Torfowiska i torf. Wyd. AR Poznań. JURCZUK S. 2011. Melioracyjne uwarunkowania zachowania materii organicznej w użytkowanych łąkowo glebach pobagiennych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, Rozprawy naukowe i monografie, 30. KALBITZ K., GEYER S. 2002. Different effects of peat degradation on dissolved organic carbon and nitrogen. Org. Geochem., 33: 319-326. KALEMBASA D., BECHER M. 2009. Frakcje azotu w glebach torfowo-murszowych w dolinie górnego Liwca. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 9, 2 (26): 73

Abstract

Phosphorus content and balance in granulometric fractions of old alluvial soil developed from alluvial deposits od Vistula River in middle Poland was studied. The distribution of phosphorus in particular granulometric fractions of the studied soil showed high quantitative variability vertically in the profile. This resulted from the layered structure of the Vistulian old alluvial formation developed throughout the Holocene. The contribution of grain fractions in phosphorus accumulation increased with a decrease in their diameter, and in certain fractions with a decrease in their quantitative state. Eluviation of phosphorus down the soil profile concerned in particular grain fraction <0.02 mm. Fractions with a larger diameters were not subject to the process. Phosphorus resources calculated from the grain fraction balance in the analysed soil amounted to an average of 1.7 kg·m2 to a depth of 200 cm.

Streszczenie

Badania przeprowadzono w oparciu o wyniki uzyskane z eksperymentu polowego. Celem badań było określenie wpływu oczyszczonych ścieków miejskich, zastosowanych w dawce pojedynczej, optymalnej dla danej rośliny (ustalona w oparciu o ładunek N i wody) i podwójnej dawce ścieków na zawartość i specjację Cd i Fb w glebie organicznej obojętnej. W pobranych z każdego obiektu, uśrednionych próbach glebowych, oznaczono zawartość ogółem Cd i Fb oraz specjację tych metali. Wyodrębniono 5 frakcji Cd i Pb zdefiniowanych operacyjnie: wymienną (FI), węglanową określaną jako „związaną specyficznie” (F2), związaną z tlenkami Fe-Mn (F3), organiczną(F4) i pozostałości (F5). Stwierdzono, że całkow ita zawartość ołowiu w badanej glebie odpowia- dała wartościom naturalnym, zaś ilość kadmu przekraczała dopuszczalne normy ustalone dla gleb organicznych. Wyniki chemiczne- go frakcjonow ania Cd i Fb w glebie wytworzonej z torfu niskiego, zarówno z obiektów' naw ożonych oczyszczonymi ściekami, jak i z obiektu kontrolnego przedstaw iają następujące uszeregow anie procentowy ch zawartości poszczególnych frakcji w kolejności ma- lejącej: F3>F2>F4>F1>F5 - kadm, F3>F4>F2>F5>F1 - ołów. Oczyszczone ścieki miejskie, będące źródłem łatwo rozpuszczalnych związków organicznych, mogą w'pływać nawiązanie Cd i Fb we frakcji organicznej, co potwierdza odnotowany w badaniach wzrost ilości metali w tej frakcji w glebie.

Abstract

The objective of the paper was to determine the quantity of lead and its potential and actual risks to the environment in gley-muck soil and mucky soil situated on the margins of peatmoors in the headstreams of the Liwiec River, based on the sequential analysis of metals and organic carbon.

The sequential extraction was carried out and the following operational fractions of metal were extracted: soluble in water (H2O); exchangeable (1M KCl); complex metal bound to humic substances (0.1M Na4P2O7); metals with stronger bonds to humic substances (0.1M NaOH); metals with stronger bonds to the organic and mineral solid soil phases (4M HNO3); and residual (aqua regia). The solutions were tested for the content of carbon (on a CHN-TCD autoanalyser) and lead (ICP-AES).

It was found that the organic matter in the tested soil samples showed a substantial degree of transformation with a predominance of mineralisation over humification. A higher level of lead accumulation was detected in the gley-muck soil. In both types of soil its content was assessed as natural. The accumulation of organic matter, the acidity and the content of phosphorus, sulphur and iron have a significant positive impact on the accumulation of lead in the examined types of soil. It was found that the highest concentration of lead was detected in the fractions strongly bound to the organic and mineral solid soil phases and in the complex compounds with humic substances, which indicates the potential for migration of metal outside the levels of organic matter accumulation. Less than 2% of the total lead content is present in most bioavailable fractions. More lead in the complex compounds with humic substances was found in the fraction of fulvic acids and, for other humic substances, in the fraction of humic acids.

Abstract

The article presents an analysis of the resources and the structure of the solar energy in the area of Southern Poland on the basis of complete meteorological data from the AGH University of Science and Technology in Krakow in 2009. An analysis attempt of its use for photovoltaic conversion using different modules with different spectral characteristics of absorbers was made. These latest methods for characterizing the structure of solar energy resources such as: distributions throughout the year: sky clearness or cloudiness indexes, the average values of photon energy (APE) and the contents of the useful fraction (UF) of the solar spectrum, are not yet widely known and used as in Poland and in other EU countries, despite the fact that most accurately determine the spectral matching factor for the chosen photovoltaic module. Due to the need for a very expensive measuring equipment, are used only by a few laboratories in the European Union, such as CREST (Centre for Renewable Energy Systems Technology) in the UK. The article presents - developed and used in the Opole University - a new low-cost method for determining of the spectrum with the use of above-mentioned indexes, including APE and UF, without buying an expensive spectroradiometer, which gives comparable results.

dwóch składowych: heparyny szybko przemieszczającej si ę w polu elektroforezy (FMH) i siarczanu dermatanu (DS). Wykazuje korzystny wpływ na dysfunkcję śródbłonka modyfikując strukturę i właściwości glikokaliksu [ 8 ] oraz wywiera efekt przeciwzakrzepowy [ 9 , 10 , 11 , 12 ]. Obydwie frakcje sulodeksydu – FMH i DS nasilają hamowanie trombiny dzięki interakcji odpowiednio z antytrombiną i kofaktorem heparynowym II [ 9 , 10 , 11 , 12 ]. Działanie przeciwzakrzepowe jest wzmacniane przez hamowanie adhezji płytek krwi oraz pobudzanie układu fibrynolitycznego - zwiększenie

Abstract

Labile fractions of organic matter can rapidly respond to changes in soil and they have been suggested as sensitive indicators of soil organic matter. Two labile fractions of organic carbon in the soils amended with fresh municipal sewage sludge in two rates (equivalent of 60 kg P ha-1 and 120 kg P ha-1) were studied. Soils under studies were overgrown with Salix in Germany, Estonia and Poland. In Polish soils application of sewage sludge increased the content of both labile organic carbon fractions (KMnO4-C and HWC) for a period of one year. Estonian soils were stable and no distinct changes in labile organic carbon fractions occurred.

Streszczenie

Badano wpływ zanieczyszczenia gleby niklem (0, 75, 150 i 225 mg Ni kg-1 gleby) na tle zróżnicowanego wapnowania (0 Ca i Ca w g 1 Hh) i materiałów organicznych (bez stosowania materiałów organicznych, słoma żytnia i węgiel brunatny z Kopalni Węgla Brunatnego Turów) na zawartość niklu w kupkówce pospolitej i frakcje tego metalu w glebie. Analizowano cztery pokosy kupkówki pospolitej zebrane w trzecim roku doświadczenia wazonowego oraz oznaczono frakcje niklu w glebie pobranej po ostatnim pokosie rośliny testowej. Zawartość niklu w roślinie oraz ogólną zawartość tego pierwiastka w glebie oznaczono metodą ICP-AES po wcześniejszej mineralizacji. Frakcje niklu w glebie oznaczono metodą frakcjonowania sekwencyjnego - BCR. Wprowadzenie do gleby niklu, niezależnie od ilości, spowodowało istotne zwiększenie jego zawartości w biomasie kupkówki pospolitej oraz w glebie we wszystkich frakcjach, przede wszystkim we frakcji wymiennej (F1). Wapnowanie gleby oraz aplikacja materiałów organicznych zmniejszyły zawartość niklu w biomasie kupkówki pospolitej oraz w glebie we frakcji wymiennej, bezpośrednio przyswajalnej przez rośliny, powodując jednocześnie zwiększenie jego udziału we frakcji rezydualnej (wapnowanie) oraz redukowalnej i utlenialnej (aplikacja materiałów organicznych).