Search Results

1 - 10 of 32 items :

  • "fenomenologia" x
Clear All

Streszczenie

Skala EASE jest listą objawów do częściowo ustrukturalizowanego fenomenologicznego badania subiektywnych lub empirycznych nieprawidłowości (anomalii), które można uznać za zaburzenia podstawowej, „minimalnej” samoświadomości. EASE opracowana została na podstawie samoopisów otrzymanych od pacjentów chorujących na zaburzenia ze spektrum schizofrenii. Skala ma duże znaczenie dla opisu, diagnozy oraz diagnozy różnicowej zaburzeń ze spektrum schizofrenii. Prezentowana wersja zawiera istotne szczegółowe kwestie dotyczące zbierania wywiadu oraz opisy objawów psychopatologicznych (Podręcznik), arkusz wyników (Aneks A), listę pozostałych pozycji Skali stosowanych w czasie wywiadu (Aneks B) oraz porównawczą listę pozycji EASE/BSABS (Bonner Skala für die Beurteilung von Basissymptomen, Bońska Skala do Oceny Objawów Podstawowych) (Aneks C).

REFERENCES Ancilli, E. (1984). La mistica: alla ricerca di una definizione . In: E. Ancilli, M. Paparozzi (eds.) La mistica. Fenomenologia e riflessione teologica , vol. 1, pp. 17-40. Roma: Cittá Nuova. Benedict XVI. (2005). Deus Caritas Est . Vatican. Chmielewski, M. (2002). Mistyka . In: Leksykon Duchowości Katolickiej, p.536. Lublin-Kraków: Wydawnictwo „M”. Francis, (2013). Lumen Fidei . Vatican. Guardini, R. (1961). La fenomenologia dell’esperienza religiosa . In: Il problema dell’esperienza religiosa , pp. 21-26. Brescia: Morcelliana. James, W

Bibliography 1. Brook, Peter Spaţiul gol , traducere de Marin Popescu, Editura Unitext, Bucureşti, 1997 2. Cojar, Ion O poetică a artei actorului , Editura Paidea, Bucureşti, 1998 3. Dufrenne, Mikel Fenomenologia experienţei , Editura Meridiane, Bucureşti, 1976 4. Iordache-Tonitza, Michaela şi Banu, George Arta teatrului , Editura Nemira, Bucureşti, 2004 5. Neveanu, Popescu, Paul Dicţionar de psihologie , Editura Albatros, Bucureşti, 1978 6. Stanislavski, Konstantin Munca actorului cu sine însuşi în procesul de creaţie , traducere de Lucia Demetrius şi

References Copleston, F. (1995). Historia filozofii [History of Philosophy]. Warszawa: PAX, 176-187. Hegel, G .w.F. (1963). Fenomenologia ducha [Phenomenology of Spirit] vol. l. Warszawa: PWN. Gromczyński, W. (1969). Heglowska teoria Pana i Niewolnika i jej wpływ na Sartre'a [Hegelian Master-Slave Theory and Its Influence on Sartre]. In Człowiek, świat rzeczy, Bóg w filozofii Sarte'a. Warszawa: PWN. Panasiuk, R (1979). Koncepcja podmiotu poznania w Hegla "Fenomenologii ducha" [The Concept of the Subject of Cognition in Hegel "Phenomenology of Spirit"]. In

References Celibidache, S. (2012). Despre fenomenologia muzicală [About Musical Phenomenology]. București: Spandugino. Celibidache, S. (1993). La música, sin alternativa. ABC Newspaper , 10 . Cook, N. (2007). The Schenker Project. Culture, Race, and Music Theory in Fin-de-siècle Vienna . Oxford: Oxford University Press. Furtwängler, W. (2005). Muzică și iubire [Music and love]. București: Editura Niculescu. Iorgulescu, A. (1988). Timpul muzical: materie și metaforă [Musical time: matter and metaphor]. Bucharest: Editura Muzicală. Lang, K. (2015

References 1. Blaga, L. (2008). Aforisme . București: Humanitas 2. Celibidache, S. (2012). Despre fenomenologia muzicală . Bucureşti: Spandugino 3. Gagim, I. (2003). Dimensiunea psihologică a muzicii . Iași: Timpul 4. Gagim, I. (2004). Fundamentele psihopedagogice și muzicologice ale educației muzicale . [Autoreferatul tezei de doctor habilitat în pedagogie]. Chișinău: USM 5. Gagim, I. (2007). Știința și arta educației muzicale . Chișinău: ARC 6. Gagim, I. (2009). Muzica și filosofia . Chișinău: Știința 7. Gagim, I. (2009). Sub semnul muzicii . Chișinău 8

Literatura Ablewicz K. (1998). Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych . [W:] S. Palka (red.). Orientacje w metodologii badań pedagogicznych . Kraków. Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie się na drodze do uczącego się społeczeń-stwa . (1997). Warszawa. Brzeziński J. (1996). Metodologia badań psychologicznych . Warszawa. Brzeziński J. (2007). Metodologia badań psychologicznych . Warszawa. Delors J. (1998). Edukacja, jest w niej ukryty skarb . Warszawa. Gnitecki J. (2006). Wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach

References Ayer, A. J. (1936–1946). Language, truth and logic . London, England: Victor Gollancz. Bacone, F. (1620). Novum Organum. In R. L. Ellis, J. Spedding, & D. D. Heath (Eds.), The works of Francis Bacon (Vol. I, p. 1858). London, England: Longman. Boring, E. G. (1927). Empirical psychology. American Journal of Psychology, 38 , 475–477. Boring, E. G. (1950). A history of experimental psychology . New York, NY: Appleton-Century-Crofts. Bozzi, P. (1989). Fenomenologia sperimentale . Bologna, Italy: il Mulino. Bozzi, P. (1999). Experimental phenomenology

. Oxford: Clarendon Press. Szczęsna, E. (2004). Fenomenologia sensu w krótkich formach Kafki. I: E. Kasperski (red.), Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku (s. 147-162). Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Sørensen, V. (1968). Kafkas Digtning. København: Gyldendal. Zańko, A. (2015). Moderne dansk kortprosa i dialog. En genreundersøgelse ud fra et intertekstuelt perspektiv. Frankfurt am Mein: Peter Lang.

philosophischen Forschung. Frankfurt: Ontos Verlag, 387-418. Mulligan, K. 2004a. Husserl on the ‘Logics’ of Valuing, Values and Norms. Fenomenologia della Ragion Pratica. L’Etica di Edmund Husserl , eds. B. Centi & G. Gigliotti, 177-225, Naples: Bibliopolis. Mulligan, K. 2006. Facts, Formal Objects and Ontology. Modes of Existence. Papers in Ontology and Philosophical Logic , eds. Andrea Bottani & Richard Davies. Frankfurt: ontos verlag, 31-46. Mulligan, K. 2008. On Being Struck by Value. Wohin mit den Gefühlen? Emotionen im Kontext , ed. Barbara Merkel, mentis