Search Results

1 - 10 of 1,331 items :

  • "disability" x
Clear All

Bibliography [1] Chubon R., An analysis of research dealing with the attitudes of professionals toward disability . Journal of Rehabilitation, 1982, 48(1), pp. 25–30. [2] Deal M., Disabled people’s attitudes toward other impairment groups: a hierarchy of impairments , 2010, Disability & Society, Vol. 18, No. 7, December 2003, pp. 897–910. [3] Gething L., Generality vs. specificity of attitudes towards people with disabilities , British Journal of Medical Psychology, 1991, 64, pp. 55–64 [4] Goffman E., Stigma: Notes on Management of Spoiled Identity

Bibliography Ahlvik-Harju C., Disturbing bodies – reimagining comforting narratives of embodiment through feminist disability studies, “Scandinavian Journal of Disability Research” 2015, p. 5-7. Gąciarz B., Przemyśleć niepełnosprawność na nowo. Od instytucji państwa opiekuńczego do integracji i aktywizacji społecznej, „Studia Socjologiczne” 2014, no. 2. Gerland-Thomson R., Integrating disability transforming feminist, “NWSA Journal” 2002, no. 3, p. 1. Garland-Thomson R., Feminist Disability Studies, “Journal of Women in Culture and Society” 2005, no. 2

, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2007, pp. 11–23. [13] Regulation of the Polish Ministry of Education of 14.02.2017 on the pre-school curriculum and the basic curriculum for primary schools, including for pupils with moderate or major intellectual disability, the curriculum of general education for industry branch-specific first level schools, general education for special schools preparing for work and general education for post-secondary schools , Polish Journal of Laws of 24.02.2017, item no. 356. [14] Regulation of the Polish Ministry of Education of 13

Bibliography Bakiera L., Stelter Ż., Leksykon psychologii rozwoju człowieka , Dyfin SA, Warszawa 2011. Dunaj B., Słownik współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo WILGA, Warszawa 1996. Fragments of unpublished interviews with persons with disabilities as part of the author’s own research and diploma dissertations supervised by the author. Gonera A., Symulatory niemowlęcia a uczenie się rodzicielstwa , „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” 2015, no. 20, 190-200. Kałużna B., Lipińska-Lokś J., Aspiracje i plany życiowe (nie

Bibliography Abberley P. (1996), Work, utopia and impairment, [in:] L. Barton (ed.), Disability and Society: Emerging issues and insights , London, pp. 61–82. Barnes C. (1991), Disabled People and Discrimination in Britain: The case for anti-discrimination legislation , London. Barnes C. (2012), The social model of disability: valuable or irrelevant?, [in:] N. Watson, A. Roul-stone, C. Thomas (eds.), Handbook of Disability Studies , London, pp. 12–29. Barnes C., Mercer G. (2008), Niepełnosprawność , trans. P. Morawski, Warszawa. Barton L. (1993), The struggle

lub psychiczną osadzone w jednostkach penitencjarnych, ed. by E. Dawidziuk, M. Mazur, Warszawa 2017. International classification of functioning, disability and health (ICF), WHO 2001. Jarecka E., Wolak R., Niepełnosprawność osadzonych – problem czy wyzwanie polskiego więziennictwa, [in:] Misja służby więziennej wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych : IV Kongres Penitencjarny, ed. by W. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak, Kalisz 2008. Karaś M., Niepełnosprawność, od spojrzenia medycznego do społecznego i Disability Studies , „Przegląd Prawniczy

, Katowice 1999. Borzyszkowska H., Przygotowanie dzieci niepełnosprawnych do pracy w rodzinie i szkole, [in:] Praca ludzi niepełnosprawnych – zadania pedagoga , ed. A. Hulek, Zakład Narodowy Ossolinskich, Wroclaw 1985. Bourdieu P., Wacquant L.J.D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej , Oficyna Naukowa, Warsaw 2001. Garbat M., Historia niepełnosprawności. Geneza i rozwój rehabilitacji, pomocy technicznych oraz wsparcia osób niepełnosprawnych , Niae Res, Gdynia 2015. Goodly D., Disability , Studies. An interdisciplinary introduction, Sage, London 2011. Gorący M

REFERENCES Legal Sources Charter of the United Nations of 26 June 1945. Code of Practice on Managing Disability in the Workplace, 2001. Council Decision 2001/903/WE of 3 December 2001 on the European Year of People with Disabilities 2003. Communication of the Commission COM(96)406 of 30 July 1996 r. on Equality of Opportunity for People with Disabilities – a New European Community Disability Strategy. Communication of the Commission COM(2000)284 of 12 May 2000 “Towards a barrier free Europe for people with disabilities”. Convention for the Protection of Human

, PWN, Warsaw 2010. Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa . PWN, Warsaw 1997 Fairclough N., Analysing Discourse. Textual Analysis for Social Research , Routledge, London and New York 2004. Fairclough N., Krytyczna analiza dyskursu . Universitas, Krakow 2008. Foucault M., Archeologia wiedzy , translated by A. Siemek, PIW, Warsaw 1977. Gadamer H.G., Prawda i metoda , translated by B. Baran, “Inter Esse”, Krakow 1993. Garland-Thomson R., Extraordinary Bodies: Figuring Physical Disability in American Culture and Literature . Columbia University

élő és krónikus beteg hallgatók a felsőoktatásban”, “Felsőoktatási Műhely” 2014, no. 8 (1), pp. 117–128. Kowalski P., Nowak-Adamczyk, D., ”Kształcenie osób głuchych i słabosłyszących – wyzwania dla systemu edukacji w Polsce”, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. Źródła , no. 7, 2012, pp. 61–72. Kovács K., “Empowerment of students with disabilities in university settings”, [in:] Inclusion, equity and access for individuals with disabilities , S. Halder, V. Argyropoulos (Eds.), Insights from Educators across World. Palgrave, 2019. p. 594. Krzemińska D., ”O