Search Results

1 - 10 of 249 items :

  • "diagnostyka" x
Clear All

References Ashby R. W., Wstęp do cybernetyki, PWN, Warszawa 1963 Bobrowski D., Modele i metody matematyczne w teorii niezawodności, WNT Warszawa 1985 Borowczyk H., Lindstedt P., Manerowski J.:Premises for a Practical Computer-Aided parametric Method of Evaluation of the Technical Object Reliability. Journal of KONES, Vol. 16 No 2, Warsaw 2009 Borowczyk H., Lindstedt P., Przesłanki sterowania procesem eksploatacji układu łożyskowania silnika turbinowego na podstawie kompleksowej informacji diagnostycznej. Diagnostyka 1 (45) 2008 Cempel C. Teoria i inżynieria

Abstract

In aeronautics, the question of maintaining the highest possible level of flight safety is the most crucial issue. This is the reason why the scientists, engineers, and aerospace/aviation engineering staff keep searching for ever newer and more reliable methods of increasing the safety level. Therefore, new methods - primarily nondestructive ones - to diagnose aircraft turbine engines are looked for. These methods are expected to prove useful for the real-time monitoring of actual health of the engine and its assemblies. The paper has been intended to outline the most recent methods of diagnosing aircraft turbine engines, including the computed tomography methods as applied to assess health/maintenance status of turbine blades, for the phase mapping of increments in the engine’s rotational speed, to diagnose health/maintenance status of the compressor’s 1st stage rotor blades in pure jets. Other methods discussed are, e.g. vibroacoustic and tribological ones

% przypadków, oraz w przewlekłą białaczkę prolimfocytową [ 8 , 10 ]. Transformacja PBL w agresywnego chłoniaka może nastąpić w wyniku ewolucji klonu PBL lub powstać z innego klonu limfocytów B niż PBL [ 11 ]. Zespół Richtera można podejrzewać na podstawie pojawienia się dynamicznych zmian klinicznych, które nie są typowe dla przebiegu PBL. Należą do nich m.in.: pojawienie się objawów ogólnych (podwyższona temperatura ciała, poty nocne, utrata masy ciała), szybko postępująca limfadenopatia lub/i hepatosplenomegalia ( Tab. II) W związku z tym diagnostyka tego zespołu wymaga

References 1. Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Warszawa, PWN 2010. 2. PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 3. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

References Ashby R. W.: Wstęp do cybernetyki. PWN, Warszawa, 1963. Boliński B., Stelmaszczyk Z.: Eksploatacja silników turbinowych. WKŁ, Warszawa, 1981. Bargoń J., Jaźwiński J., Klimaszewski S., Zmudziński Z., Żurek J.: Symulacyjne metody badania bezpieczeństwa lotów. Wyd. ASKON, Warszawa 1998. Lewitowicz J., Kustroń K.: Podstawy eksploatacji statków powietrznych. Wyd. ITWL, t.2., Warszawa, 2003. Lindstedt P.: Praktyczna diagnostyka maszyn i jej teoretyczne podstawy. Wyd. Nauk. ASKON, Warszawa, 2002. Lindstedt P., Borowczyk H., Magier J.: Badanie

References [1] Antoniewicz J.: Automatyka, WNT, Warszawa 1973. (Automatic control, WNT, Warsaw 1973). [2] Balicki W., Chachurski R., Głowacki P., Godzimirski J., Kawalec K., Kozakiewicz A., Pągowski Z., Rowiński A., Szczeciński J., Szczeciński S.: Lotnicze Silniki Turbinowe. Konstrukcja - Eksploatacja - Diagnostyka. Cz. 2, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, 2012. (Avionic turbine engines. Design - Operation - Diagnostics. Part 2. Scientific Almanac of Aviation Institute, 2012). [3] Bendat J.S., Piersol A. G.: Metody analizy i pomiaru sygnałów losowych, PWN

zasady rozpoznania choroby oraz powody i konsekwencje opóźnionej diagnostyki. Przedstawione zostaną inicjatywy pozwalające na przyspieszenie ścieżki diagnostycznej i rozpoczęcia leczenia. Kryteria diagnostyczne szpiczaka plazmocytowego Szpiczak plazmocytowy należy do nowotworów, których rozpoznanie rzadko jest brane pod uwagę przez lekarzy pierwszego kontaktu. Analizy ukierunkowane na ocenę liczby konsultacji i czasu od pojawienia się objawów do skierowania na konsultację specjalistyczną wskazują, że diagnostyka szpiczaka plazmocytowego jest priorytetem wśród inicjatyw

References [1] Benjamin J.R., Cornell C.A.: Probability, Statistics, and Decision for Civil Engineers. Wyd. polskie Rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna i teoria decyzji dla inżynierów. WNT, Warszawa 1977. [2] Girtler J.: Diagnostyka jako warunek sterowania eksploatacją okrętowych silników spalinowych. Studia Nr 28. WSM, Szczecin 1997. [3] Girtler J.: Zastosowanie bayesowskiej statystycznej teorii decyzji do sterowania procesem eksploatacji urządzeń. Materiały XXII Zimowej Szkoły Niezawodności nt. Wartościowanie niezawodnościowe w procesach

. Kowalczuka i W. Cholewy: Diagnostyka procesów. Modele, metody sztucznej inteligencji, zastosowania, Warszawa, WNT, 2002. [10] Laurentys C. A. Bomfim C. H. M Menezes B. R. Caminhas W. M.: Design of a pipeline leakage detection using expert system: A novel approach, Journal Applied Soft Computing, vol 11 Issue 1, 2011, pp. 1057-1066. [11] Lee P. J. Vítkovský J. P. Lambert M. F. Simpson A. R. and. Liggett J. A.: Frequency domain analysis for detecting pipeline leaks, Journal of Hydraulic Engineering, vol. 131, 2005, no. 7, pp. 596–604. [12] Li S. Wen Y. Li P. Yang J.: Leak

References [1] Charchalis A.: Diagnozowanie okrętowych siłowni spalinowych. [W:] Żółtowski B., Cempel Cz. (red.), Inżynieria Diagnostyki Technicznej. Instytut Technologii Eksploatacji PIB, cz. III, rozdz. 9, Radom 2004. [2] Charchalis A.: Multi Symptoms System of Diagnosing of Marine Gas Turbines. 3 International Congress of Technical Diagnostics, Poznan 2004. [3] Charchalis A.: Diagnostics of Vessel Power Plants. Journal of CIMAC, vol 7, No. 2, Gdańsk 2012. [4] Polanowski S.: Diagnostyka techniczna okrętowych tłokowych silników spalinowych. Zeszyty Naukowe AMW