Search Results

1 - 7 of 7 items :

  • "czarne ziemie" x
Clear All
Geneza, Właściwości i Klasyfikacja Czarnych Ziem w Polsce

Szczecinie 4: 17-37. Borowiec S., 1961. Warunki przyrodnicze i geneza gleb plejstoceńskiego zastoiska wodnego. Przegląd Geograficzny 33(1): 83-92. Borowiec S., 1962. O występowaniu reliktowych czarnoziemów na terenie woj ewództwa szczecińskiego. Przegląd Geograficzny 34(4): 739-747. Chojnicki J., 1994. Czarne ziemie Równiny Błońsko-Sochaczew-skiej wytworzone z pokrywowych utworów pyłowych. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 45(3/4): 97-107. Chojnicki J., 1997. Ewolucja gleb wytworzonych z pokrywowych utworów pyłowych Równiny Błońsko

Open access
Anthropogenic transformation of soils in the Barycz valley – conclusions for soil classification / Antropogeniczne przekształcenia gleb w Dolinie Baryczy - wnioski dotyczące klasyfikacji gleb

warunkach regulacji rzeki i d³ugotrwa³ego u¿ytkowania rolniczego w Dolinie Dobrej na Nizinie OEl¹skiej. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual, 62 (2): 141-153. Klimowicz Z., 1980. Czarne ziemie Równiny Tarnobrzeskiej na tle zmian stosunków wodnych gleb tego obszaru. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual, 31(1): 163-206. Konecka-Betley K., Czêpiñska-Kamiñska D., Janowska E., 1996. Czarne ziemie w staroaluwialnym krajobrazie Puszczy Kampinoskiej. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual, 47(3-4): 145

Open access
Humus Substances of Forest Phaeozems and Gleysols in Dolina Baryczy Landscape Park

badań materii organicznej gleb. Prace Komisji Naukowych PTG 120, 66 ss. JANOWIAK J., SPYCHAJ-FABISIAK E., MURAWSKA B. 1999. Relationship between soil properties and the labile humus fraction content. Humic Subst. Environ.   3 (99): 43-46. KLIMOWICZ Z. 1980. Czarne ziemie Równiny Tarnobrzeskiej na tle zmian stosunków wodnych tego obszaru. Rocz. Glebozn.   31 , 1: 163-207. KONECKA-BETLEY K., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., JANOWSKA E. 1996: Czarne ziemie w staroaluwialnym krajobrazie Puszczy

Open access
Systematyka Gleb Polski - Stan Aktualny i Dalszy Rozwój

Gleboznawcze 61(4): 1-15. Klasyfikacja gleb leśnych Polski, 2000. CILP, Warszawa: 127 s. Klimowicz Z., 1980. Czarne ziemie Równiny Tarnobrzeskiej na tle zmian stosunków wodnych gleb tego obszaru. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 31(1): 163-206. Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Janowska E., 1996. Czarne ziemie w staroaluwialnym krajobrazie Puszczy Kam- pinoskiej. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 47(3-4): 145-158. Kowalkowski A., 1997. Czy istnieje potrzeba ekologicznej systematyki gleb leśnych Polski? Roczniki Gleboznawcze - Soil

Open access
Measurements of Texture of Soils Formed from Glaciolimnic Sediments by Areometric Method, Pipette Method and Laser Diffraction Method

. Czarne ziemie kêtrzyñskie. Nauk. WSR w Olsztynie Nr 3: 69-108 (in Polish).

Open access
Vertisols properties and classification in relation to parent material differentiation near Strzelin (SW Poland)

., Łabaz B., Woźniczka P., 2018. Aeolian silt contribution to soils on mountain slopes (Mt. Ślęża, southwest Poland). Quaternary Research 89(3): 702–717. Waroszewski J., Sprafke T., Kabała C., Kobierski M., Kierczak J., Musztyfaga E., Loba A., Mazurek R., Łabaz B., 2019. Tracking textural, mineralogical and geochemical signatures in soils developed from basalt-derived materials covered with loess sediments (SW Poland). Geoderma 337: 983–997. Uggla H., Witek T., 1958. Black earths of Kętrzyn (Czarne ziemie kętrzyńskie). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej

Open access
Polish Soil Classification, 6th edition – principles, classification scheme and correlations

Gleboznawczego 2008, 2009. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual, 60(2): 6–15 Kobierski M., 2013. Morfologia, właściwości oraz skład mine-ralny gleb płowych zerodowanych w wybranych obszarach morenowych województwa kujawsko-pomorskiego. Wyd. UTP, Bydgoszcz, 166: 121 pp. Komisarek J., Szałata S., 2008. Zróżnicowanie uziarnienia w profilach gleb płowych zaciekowych z obszaru Wielkopolski. Nauka Przyroda Technologie 2(2): 10. Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Janowska E., 1996. Czarne ziemie w staroaluwialnym krajobrazie Puszczy Kampinoskiej

Open access