Search Results

1 - 10 of 9,805 items :

  • "communication" x
Clear All

References GAWROŃSKI S., Media relations. Współpraca dziennikarzy I specjalistów PR., Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2006. GAWROŃSKI S., Pozabiznesowe obszary wykorzystywania komunikacji marketingowej w warunkach polskich. Wybraneaspekty, Aspra, Warszawa 2013. GRUNIG J. E., Public relations and strategic management. Institutionalizing organization - public relationships in contemporary society, “Central European Journal of Communication”, Nr 4/2011. GRUNING J. E. , GRUNING L. A., DOZIER D. M., Das situative Modell exzellenter Public Relations. Schlußfolgerungen aus

References ALBERT M . (2019), Nonverbal Communication, [in:] Kühnhardt L., Mayer T. (eds.), The Bonn Handbook of Globality, Springer, Cham. BAYM, N. (1995), The emergence of community in computer-mediated communication, [in:] Jones S. G. (ed.), CyberSociety: Computer-Mediated Communication and Community, Sage, Thousand Oaks CA. BEAULIEU C.M.J. (2004), Intercultural study of personal space: A case study, Journal of Applied Social Psychology, 34 (4), 794-805. BIELECKA-PRUS J. (2012), [in:] Problem kontekstu w teoriach komunikowania społecznego. Studia

skuteczności reklamy [online: June 20, 2017], www.mfiles.pl/pl/index.php/Ocena_skuteczno%C5%9Bci_reklamy; JEDLIŃSKI P., KRUSZCZAK K. (2009), Efektywność [online: June 20, 2017], www.mfiles.pl/pl/index.php/Efektywno%C5%9B%C4%87; KACZMARCZYK S. (2015), The Basic Classification of Marketing Communication,[in:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Issue No. 39; KOSIELIŃSKI S. (2016), Zawrotna kariera bikona [online: June 23, 2017], www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1684620,1,zawrotna-kariera-bikona.read; KOTLER PH. (2005

References BABBIE, E. (2009). Badania społeczne w praktyce (Eng. Social Research in Practice). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN. FISKE, J. (2003). Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem (Eng. Introduction to Communication Studies) Wrocław: Astrum. GRUCZA, B. (2012). Zarządzanie komunikacją w projekcie. W M. Trocki (Ed.) / Communication Management in the Project. W. M. Trotsky (Ed.), Nowoczesne zarządzenie projektami (Eng. Modern Project Management) (pp. 319-327) Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. JABŁONOWSKI, M., & MIELCZAREK, T. (2018). Komunikowanie

relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa,Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. INTERNET SOURCES: SAWERS P. (2014),LinkedIn: The evolution of a publishing platform [online:November 6,2013], http://thenextweb.com/media/2014/03/20/groups-news-influencers-building-news-publishingsystem-linkedin/#gref BYLICKI P., BORKOWSKA K. (2018),Raport: Rola komunikacji korporacyjnej, Public Dialog [online: October 21, 2018], https://www.researchgate.net/publication/314114395_Role_of_corporate_communication_Rola_komunikacji_korporacyjnej AWAN A. (2017),The Power of LinkedIn

międzykulturowej. Ideały a rzeczywistość, Lublin, Wydawnictwo Naukowe UMCS. KWIATKOWSKA A. (2014), Problemy metodologiczne w badaniach międzykulturowych i kulturowych, „Psycho-logia Społeczna” no 9 (28), pp. 8-27. LAPAKKO D. (2007), Communication is 93% Nonverbal: An Urban Legend Proliferates, “Communication and Theater Association of Minnesota Journal”, vol. 34, pp. 7-19. NYDELL M. (2001), Zrozumieć Arabów, Warszawa, Studio EMKA. OLEJNICZAK A. (2014), Wpływ różnic kulturowych na rozwój organizacji, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, no 37, pp. 117

pidhid, Kyjiw, K. I. S. LISOWYI, W. (1997). Kultura- ideologija-polityka, Kyjiw, Wyd. im. O. Teligy. MARX, K., ENGELS, F. (1988), Niemieckaja ideologyia, Moskwa, Polytyzdat. MCQUAIL, D. (2010), Mass Communication Theory, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington D.C., SAGE Publication. MILLS, C.W. (1951), White Collar, New York, Oxford University Press. MUSZYŃSKI, J. (2009), Cywilizacja informatyczna - świat bez ideologii, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszalek. OLĘDZKI, J. (1999), Komunikowanie na świecie, Warszawa, Wydawnictwo Aspra. RIZUN, W. (2000), Zagalna

Polsce: koncepcje, dylematy i praktyka komunikowania politycznego, GNOME - Wydawnictwo Naukowe i Artystyczne, Katowice; GERSTLÉ J. (2016), La Communication politique, Paris, Armand Colin, Collection: Cursus Science politique; Główny Urząd Statystyczny (2017), Opracowanie sygnalne. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r., Warszawa, 20.10.2017 [online: November 30, 2017], https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjnewpolscew-2017-roku,2,7.html; Główny Urząd Statystyczny (2017

Abstract

The publication presents how the Internet and new trends in modern communication influence the Polish language. Digital forms of communication provoke people to use language shortcuts, borrowings and make users do not care about language correctness. The author attempts to outline the future development of the Polish language.

Abstract

The way of conducting communication during the image crisis is a special type of challenge for the company. Lack of preparation of the company for proper communication management may be crucial in averting and/or reducing the effects of crises. The paper presents the results of research conducted among experts from the PR industry and representatives of the largest Polish enterprises from the 500 List compiled by “Rzeczpospolita” daily newspaper. The vast majority of Polish enterprises show an open-minded approach to crisis communication. Companies from oppressive industries, where crises occur more often, are better prepared for crisis communication. The determinants of effective communication in the situation of image threats are, according to the leaders of public relations agencies, anti-crisis preparation, presence of procedures, openness and honesty in communication processes as well as quick response time.