Search Results

1 - 10 of 13 items :

  • "colluvial soils" x
Clear All

(morainic kettle holes), Soil & Tilage Research, 46: 23–30. Giegużyńska E., 2002. Studies on the diversity of fractional composition, structure and physico-chemical properties of humic acids in colluvial soils of catena Dłusko in Ińskie Lakeland. Ph.D. dissertation. Szczecin, AR, 167 pp. (in Polish). IUSS Working Group WRB, 2014. World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome. Jonczak J., Kuczyńska P., 2008. Controls on the

Science Annual 55(2): 365–372. Srokowski S., 1930. Jeziora i moczary Prus Wschodnich (Lakes and wetlands of the East Prussia). Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa: 137 pp. Świtoniak M., 2014. Use of soil profile truncation to estimate influence of accelerated erosion on soil over transformation in young morainic landscapes, North-Eastern Poland. Catena 116: 173–184. Świtoniak, M., 2015. Issues relating to classification of colluvial soils in young morainic areas (Chełmno and Brodnica Lake District, northern Poland). Soil Science Annual 66(2): 57–66. Świtoniak

Streszczenie

Czarne ziemie, w randze osobnej j ednostki, wyodrębnione zostały przez Miklaszewskiego ze względu na ich poba-giennągenezę, podmokłość oraz specyficzny typ „kwaśnej” próchnicy. Z czasem zaczęto określać tym mianem także inne podmokłe gleby z głębokim poziomem próchnicznym o różnej genezie: (1) czarne ziemie pojeziorne (pobagienne), (2) czarne ziemie błotne (z przeobrażenia gleb torfowo- i torfiastoglej owych), (3) czarne ziemie deluwialne, (4) czarne ziemie ukształtowane w procesie werty-lizacji, (5) czarne ziemie powstałe w efekcie zwiększenia wilgotności czarnoziemów łąkowo-leśnych, (6) poligenetyczne czarne ziemie z poziomem iluwiacji iłu. Klasyfikacja gleb o tak zróżnicowanej genezie musi opierać się na wspólnych kryteriach morfologicznych, to j est zgodnie z trendem wyznaczonym przez systematyki gleb Polski z lat 1989 i 2011. Jednak przynależność do czarnych ziem nie zawsze jest jednoznaczna, ze względu na nieprecyzyjne rozgraniczenie w punktach stycznych z pokrewnymi glebami, w tym z czarnoziemami (intensywność oglejenia), madami i glebami deluwialnymi (stratyfikacja materiału macierzystego i/lub poziomu mollic), vertisolami (obecność poziomów mollic i vertic) oraz glebami murszastymi (brak różnic w kryteriach diagnostycznych). Ponadto, uzupełnienia wymagają charakterystyki czarnych ziem pod kątem rodzaju oglejenia (gruntowego oraz opadowego), rodzaju węglanów (wtórnych i pierwotnych) oraz obecności poziomu diagnostycznego anthric.

Management Journal 15(6): 1323–1335. Świtoniak M., 2014. Use of soil profile truncation to estimate influence of accelerated erosion on soil cover transformation in young morainic landscapes, North-Eastern Poland, Catena 116: 173–184. Świtoniak M., 2015. Issues relating to classification of colluvial soils in young morainic areas (Chełmno and Brodnica Lake District, northern Poland), Soil Science Annual 66(2): 57–66. ter Braak C.J.F., Šmilauer P., 2002. CANOCO, Reference manual and CanoDraw for Windows User’s guide: Software for Canonical Community Ordination (version 4

transformation in young morainic landscapes, North-Eastern Poland. Catena 116: 173-184. Świtoniak M., 2015. Issues relating to classification of colluvial soils in young morainic areas (Che³mno and Brodnica Lake District, northern Poland). Soil Science Annual 66(2): 57-66. Świtoniak M., Bednarek R., 2014. Anthropogenic denudation. [In:] Anthropogenic transformations of soil cover of Brodnica Landscape Park. (OEwitoniak M., Jankowski M., Bednarek R., Editors). Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruñ: 57-84 (in Polish). Świtoniak M., Markiewicz M., Bednarek R., Paluszewski B., 2013

–101. Świtoniak M., 2015. Issues relating to classification of colluvial soils in young morainic areas (Chełmno and Brodnica Lake District, northern Poland). Soil Science Annual 66(2): 57–66. Świtoniak M., Charzyński P., 2014. (Eds.) Soil sequences atlas. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń: 212 pp. Świtoniak M., Charzyński P., Mendyk Ł., 2014. Forested areas within hummocky moraine plateaus of Poland (Brodnica Lake District). [In:] Soil sequences atlas. (Eds.) M. Świtoniak, P. Charzyński, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń: 61–76. Świtoniak M., Kabała C., Charzyński P., 2016. Proposal

). Shlyakhov S.A., Kostenkov N.M., 1999. Chemical and physicochemical properties of plain soils in the Pacific coast of Russia. Eurasian Soil Science 32(9): 974–983. Świtoniak M., 2014. Issues relating to classification of colluvial soils in young morainic areas (Chełmno and Brodnica Lake District, northern Poland). Soil Science Annual 66(2): 57–66. Thayer G.W., McTigue T.A., Bellmer R.J., Burrows F.M., Merkey D.H., Nickens A.D., Lozano S.J., Gayaldo P.F., Polmateer P.J., Pinit P.T., 2003. Science-based restoration monitoring of coastal habitats, Volume one: A framework for

–1229. Szewczyk A., Kaniuczak J., Hajduk E., Knap R., 2015. Physical and chemical properties of selected soils from the surroundings of the Magura National Park (southern Poland). Soil Science Annual 66(1): 36–44. Świtoniak M., 2015. Issues relating to classification of colluvial soils in young morainic areas (Chełmno and Brodnica Lake District, northern Poland). Soil Science Annual 66(2): 57–66. Świtoniak M., Charzyński P. (Eds.), 2018. Soil sequences atlas II. Machina Druku and Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland: 248 pp. Waroszewski J., Sprafke T., Kabala C

Chełmno Lake Districts (North Poland). Catena 137: 583–595. Świtoniak M., 2014. Use of soil profile truncation to estimate influence of accelerated erosion on soil cover transformation in young morainic landscapes, North-Eastern Poland. Catena 116: 173–184. Świtoniak M., 2015. Issues relating to classification of colluvial soils in young morainic areas (Chełmno and Brodnica Lake District, northern Poland). Soil Science Annual 66(2): 57–66. Witek T., 1965. Treść i metody sporządzania wielkoskalowych map glebowo-rolniczych. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 15

developed in the lower montane belt in the Tatra Mountains. Polish Journal of Soil Science 45(1): 57–68. Wondrausch J., 1963. Wpływ stopnia zmurszenia i nasycenia wodą na skład chemiczny gleb murszowych wytworzonych z torfów niskich. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 13(dod.): 206–210. Zádorová T., Penížek V., Vašát R., Žížala D., Chuman T., Vaněk A., 2015. Colluvial soils as a soil organic carbon pool in different soil regions. Geoderma 253/254: 122–134. Zhang Y., Xue Y.-Q., Wu J.-C., Shi X.-Q., He J.-J. 2010. Engineering geological characteristics of shallow