Search Results

1 - 10 of 3,001 items :

Clear All
Cultural Heritage Protection Issues In Leśnica, The Settlement Of Wrocław

REFERENCES 1. Antkowiak Z.: Stare i nowe osiedla Wrocławia , Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1973, 100-105 2. Bimler K.: Burg Lissa in Breslau, Die schlesischen massiven Wehrbauten , Bd.1: Fürstentum Breslau, Kreise Breslau, Neumarkt, Namslau, Breslau 1940 3. Encyklopedia Wrocławia , red. J. Harasimowicz, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001. 4. Goliński M., Ziątkowski L.: Osiedla Wrocławia ( kalendaria dziejów do momentu wchłonięcia przez miasto ), maszynopis, Wrocław 1997, 101-113; 5. Kononowicz A.: Problematyka dawnych

Open access
Revaluation Of Wrocław Public Use Buildings In Years 2005 - 2013

REFERENCES 1. Architektura Wrocławia, t. 4, Gmach , redaktor J. Rozpędowski, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1998. 2. http://halastulecia.pl/projekty-unijne/ 3. Hochhäuser für Breslau 1919—1932 , redaktor J. Ilkosz, B. Störtkuhl, Aschenbeck & Holstein Verlag, Delmenhorst 1997. 4. Kirschke P.: Rewitalizacja historycznego centrum Wrocławia , w: Deklinacja odnowy miast: z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, redaktor K. Derejski [i in.]. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama

Open access
The Characteristics of Cultural Tourists who Visit Urban Jewish Heritage Centres: The Case Study of Visitors to the White Stork Synagogue in Wrocław

References Badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w ujęciu powiatowym i subregionalnym według aktualizacji programu rozwoju turystyki dla województwa dolnośląskiego. Raport końcowy, 2015, Biostat Grupa, http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Turystyka/Dokumenty/Badanie_ruchu_turystycznego_na_Dolnym_Slasku_w_2015_r.pdf; 27.10.2016. CZERWIŃSKI J., 2009, Dolny Śląsk, Ekograf, Wrocław. DOLIŃSKA K., MAKAROJ., 2013, Medialne aspekty wielokulturowości Wrocławia, Media i Społeczeństwo, 3, pp. 149

Open access
in Turyzm
Tenement House “Under The Golden Crown” In Wrocław - Renovation Of The Peculiar Monument

Pracownia Projektowa, Projekt budowlany Przebudowa budynku Rynek 29 - Oławska 2, gł. proj. arch. P. Kirschke, Wrocław 2013-2014. 7. Lutsch H.: Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, T 1, Die Stadt Breslau, Breslau, Wilh. Gottl. Korn 1886, 143. 8. Łaba B.: Renesansowy dom „Pod Złotą Koroną” we Wrocławiu w: Dzieła i Interpretacje Wrocław, T. 1, FSHS 1993, 65-86. 9. Małachowicz E.: Stare Miasto we Wrocławiu , Wrocław, PWN 1985. 10. Stein R.: Das Breslauer Bürgerhaus , Tübingen, Ernst Wasmuth 1966.

Open access
Morphological Processes in the Spatial Structure of the Southern District of Wrocław City

Conzen, M.R.G. , 1960: Alnwick, Northumberland: a study in town-plan analysis, London: Institute of British Geographers Publication 27, George Philip. Conzen, M.R.G. , 1966: Historical townscapes in Britain: a problem in applied geography. In: House, J.W. editor, Northern geographical essays in honour of G.H.J. Daysh , Newcastle upon Tyne: University of Newcastle upon Tyne, pp. 56-78. Eysymontt, R. and Urban, T. , 2008: Wrocław na foto-grafii lotniczej z okresu międzywojennego (Wrocław on the aerial photography from the interwar period - in Polish

Open access
Heritage Tram Lines in Wrocław: Analysis of the Tourist Offer from an Urban Tourism Perspective

turystyce dziedzictwa wrocławskiej komunikacji tramwajowej. In: K. Widawski (ed.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty. Vol. 2 (pp. 119-150). Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Kołodziejczyk, K. (2018). Potencjał polskich miast pod względem zabytkowych tramwajów i ich wykorzystanie w turystyce. Ekonomiczne Problemy Turystyki , 2 (42), 209-224. DOI 10.18276/ept.2018.2.42-20. Kowalczyk, A. (2005). Nowe formy turystyki miejskiej. Prace i Studia Geograficzne , 35 , 155-197. Kruczek, Z

Open access
in Turyzm
Historical Allotment Gardens in Wrocław - The Need to Protection

References 1. Familiengärten und andere Kleingartenbestrebungen in ihrer Bedeutung für Stadt und Land. Vorbericht und Verhandungen der 6. Konferenz der Zentralstelle fur Volkswohlfahrt in Danzig vom 18 Juni 1912, Berlin, Carl Hehmanns Verlag 1913. 2. Gryniewicz-Balińska K.: Rozwój ogrodów działkowych we Wrocławiu od końca XIX w. do II wojny światowej, Wrocław 2013, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. arch. Wandy Kononowicz 3. Kleingarten- und Kleinpachtlandordnung (nr 6977), Reichs

Open access
Revitalisation As a Force Promoting Spatial Changes in Wrocław/ Idea Rewitalizacji Motorem Przemian Przestrzennych Wrocławia

References 1. Strategia „Wrocław w perspektywie 2020 plus”, Uchwała NR LIV/3250/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r., http://bip.um.wroc.pl/bip/umw/programy_miejskie/Strategia+rozwoju+Wroclawia. 2. Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2010 - 2013, Uchwała Nr L/1468/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r., http://wrosystem.um.wroc.pl/. 3. Lokalny Program Rewitalizacji Wrocławia na lata 2005-2006 i lata 2007-2013, Uchwała Nr XLIV/2969/05 z dnia 08 grudnia 2005 r., http

Open access
Comparison of Total Content of Zinc and Arsenic in Soils of Średzka Upland and Wrocław Ice-Marginal Valley

Z., KABAŁA C., GAŁKA B., SZOPKA K., JEZIERSKI P., KOCAN K. 2008. Ocena możliwości zastosowania wspomaganej ftoekstrakcji do rekultywacji gleb zanieczyszczonych emisjami hutnictwa miedzi. Wyd. Zante, Wrocław. KASZUBKIEWICZ J., KAWAŁKO D. 2009. Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach i roślinach na terenie Powiatu Jeleniogórskiego. Ochrona Środowiska i Zadobów Naturalnych 40: 177-189. KONDRACKI J. 2002. Geografa regionalna Polski. PWN, Warszawa. NOCOŃ W. 2009. Metale ciężkie w osadach dennych wybranych dopływów rzeki Kłonicy. Inżynieria i Ochrona

Open access
Non-metric traits, physiological stress indicators and paleopathological lesion on human skeletal remains from an early modern cemetery in Wyszyński Street, Wrocław, Poland (15th–18th centuries AD)

Ketterl, editor. Stomatologia zachowawcza. Wroclaw: Urban i Partner. El-Najjar MY, De Santi MV, Ozebek L. 1978. Prevalence and possible etiology of dental enamel hypoplasia. Am J Phys Anthropol 48:185–92. Evteev AA, Movsesian AA. 2016. Testing the association between human mid-facial morphology and climate using autosomal, mitochondrial, Y chromosomal polymorphisms and cranial non-metrics. Am J Phys Anthropol 159:517–22. Finnegan M. 1978. Non-metric variation of the intracranial skeleton. J Anat 125(1):23–37 Gilewska-Dubis J. 2000. Życie

Open access