Search Results

1 - 10 of 289 items :

  • "Wielkopolska" x
Clear All

Wielkopolska Voivodeship until 2020 (2012). Poznań: Marshal's Office. [51] Szmytkie, R. (2014). Metody analizy morfologii i fizjonomii jednostek osadniczych. Wrocław University. [52] Szmytkie, R. & Krzysztofik, R. (2011). Idea miejskości w Polsce (pp. 25-38). In Namyślak, B., ed., Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Zmiany funkcjonalno-przestrzenne miast i obszarów wiejskich. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. [53] Szymańska, D. (1996). Nowe miasta w systemach osadniczych. Toruń: Wydawnictwo UMK. [54] Szymańska, D. (2007). Urbanizacja na świecie

. Konkurencyjność: kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej? In: M. Klamut (ed.), Konkurencyjność regionów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław: 9-19. Wojtasiewicz L., 2004. Konkurencyjność gospodarki Wielkopolski w świetle wyzwań XXI wieku. In: W. Molik A. Sakson T. Stryjakiewicz (eds.), Wielkopolska wobec wyzwań XXI wieku. Centrum "Instytut Wielkopolski", Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań: 49-64. Woroniecki J., 2001. Nowa gospodarka: miraż czy rzeczywistość? Doktryna, praktyka, optyka OECD. In

-41. Rutkowski L., 2008, Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej (Key to identification of vascular plants in lowland Poland), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, p. 814 [in Polish]. [WIOŚ] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, 2011a, Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2010 (Report on the State of Environment in Wielkopolska in 2010), Bibl. Monit. Środ., WIOŚ, Poznań, p. 70 [in Polish]. [WIOŚ] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 2011b, Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 roku (Report on the

Summary

The proposed topic allows to learn about the scientific activity of the Wielkopolska researchers of the early Christian Church: Jan Sajdak (1882–1967), priest Józef Nowacki (1893–1964), priest Bronisław Gładysz (1892–1943) and priest Ludwik Gładyszewski (1932–2009). They contributed to the development of patristics not only in Wielkopolska, but also in Poland and in the world. Wielkopolska is also associated with the Scriptures of the Fathers of the Church in which translations of writers of the first centuries of Christianity are published. Patrology textbooks have also been published. The most important of them was written by the priest Szczepan Piestoch and is intended especially for students of theology. Wielkopolska is also a Faculty of Theology which has been operating since 1998 at the University of Adam Mickiewicz University in Poznań. It includes the Department of Patristic Theology and currently the Department of Patristic Theology and Church History. Under the supervision of the faculty lecturers doctoral theses, master’s and bachelor’s theses, as well as monographs related to the period of Christian antiquity are prepared.

. Guidebook Series 16: 1-56. PAN. Kraków. Bartkowski T. 1970. Wielkopolska i Środkowe Nadodrze. 384 pp. PWN, Warszawa. Berdowski W. & Kwiatkowski P. 1992. Roślinność rezerwatów "Dalkowskie Jary" i "Uroczysko Obiszów" w zachodniej części Wału Trzebnickiego. Acta Univ. Wratisl. Prace. Bot. 48: 151-202. Berg C., Dengler J. & Abdank A. 2004. Klasse: Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. & Tx. ex Br.-Bl. 1950 nom. mut. propos. - Bodensaure Eichen- und Buchen-Mischwälder. In: C. Berg, J. Dengler, A. Abdank & M. Isermann (eds.). Die Pflanzengesellschaften Mecklenburg-Vorpommerns und

structure of Polish agriculture in the years 1990-1996). In: Głębocki B. (ed.), Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 9-74. Gubańska R., 2008. Współczesny obraz dolnośląskiego folwarku (Contemporary image of Lower Silesian grange complexes). Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 10: 178-185. Jakimowicz T., 1994. Ku pożytkowi i piękności - o zabudowie folwarków w Wielkopolsce (For use and beauty: on buildings in grange complexes in Wielkopolska). Architektura niedostrzegana. Budownictwo

District stands]. Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris, 50: 3-22. Lisiewska M., Król M. 2007. Macromycetes na tle fitocenoz lasów dębowych rezerwatu ‘Czmoń’ (Centralna Wielkopolska). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B, 56: 15-37. Löf M., Gemmel P., Nilsson U., Welander N.T. 1998. The influence of site preparation on growth in Quercus robur L. seedlings in a southern Sweden clear-cut and shelterwood. Forest Ecology and Management, 109: 241-249. Lorimer C.G., Chapman J.W., Lambert W.D. 1994. Tall understorey vegetation as a factor in the poor

Abstract

The research was carried out in 2005 − 2007 in the area of the Kórnik Arboretum and covered parasitoids of the Pimplinae, Poemeniinae and Diacritinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) subfamilies, which control a number of plantdamaging phytophages. The quality and quantity composition of the parasitoids was defined, and the characterization of Pimplinae communities was carried out on the basis of the following biocenotic indices: Shannon’s diversity index H’, Pielou’s evenness index J’ and Simpson’s diversity index d. The Pimplinae communities were compared in terms of quality using the method of the Marczewski-Steinhaus MS index. Thirty-one species of Pimplinae were found; they account for 23.3% of the national fauna and 43.0% of species reported for Wielkopolska. Three species of Poemeniinae and one species of Diacritinae were also found. Among Pimplinae the prevailing species were those which decrease the number of pests belonging to exo- and endophytophages of Micro- and Macrolepidoptera. The dominants were: Pimpla contemplator (Muelle.) − 24.9%, Pimpla flavicoxis Thoms. − 12.3%, Pimpla insignatoria (Grav.) − 9.1%, Itoplectis maculator (F.) − 6.3% and I. alternans (Grav.) − 5.9%. Poemeniinae included Poemenia brachyura Holmgr. and P. herctica (Grav.), belonging to parasitoids of xylophages. Diacritinae were represented by Diacritus aciculatus (Voll.), whose trophic links are not yet known.

., M azzola P., P eccenini S., P oldini L., P retto F., P rosser F., S iniscalco C., V illani M. C., V iegi L., W ilhalm T. & B lasi C. 2009. Inventory of the non-native flora of Italy. Plant Biosystems 143 (2): 386-430. C elka Z. 1999. Rośliny naczyniowe grodzisk Wielkopolski. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 9: 1-159. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. C elka Z. 2004. Distribution Atlas of Vascular Plants on the Earthworks of Wielkopolska. Publications of the Department of Plant Taxonomy of Adam Mickiewicz University in Poznań 13: 1-447. Bogucki

Vill. 3 pp. Kampinoski Park Narodowy. Hereźniak J. 2002. Regionalna lista wymarłych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Acta Univ. Lodz., Folia Biol. et Oecol. 1: 39-63. Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K. & Żukowski W. 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 5-8: 95-127. Kojs P. 2013. A role of the network of Polish Botanical Gardensin ex situ conservation. International Conference “Ex situ conservation of plants - problems and solutions”, Poznań, 23-25 January