Search Results

1 - 10 of 209 items :

  • "Slovenija" x
Clear All

9 (37/38): 25-48. Berndt R. K., Hill D. (1997): Mallard Anas platyrhynchos. pp. 92-93 In: Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (eds.): The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. - T & A D Poyser, London. Blums P., Mednis A. (1996): Secondary sex ratio in Anatinae. - Auk 113 (2): 505-511. Bordjan D., Božič L. (2009): Pojavljanje vodnih ptic in ujed na območju vodnega zadrževalnika Medvedce (Dravsko polje, SV Slovenija) v obdobju 2002-2008. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 55-163. Bordjan D. (2012): Vodne ptice in ujede Cerkniškega

. (2011c): Močvirski Tringa glareola & zelenonogi martinec T. nebularia . - Acrocephalus 32 (148/149): 94. Bordjan, D. & Božič, L. (2009a): Pojavljanje vodnih ptic in ujed na območju vodnega zadrževalnika Medvedce (Dravsko polje, SV Slovenija) v obdobju 2002-2008. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 55-163. Bordjan, D. & Božič, L. (2009b): Rjasta kozarka Tadorna ferruginea . - Acrocephalus 30 (141/142/143): 210-211. Božič, L. (1990): Ribji orel Pandion haliaetus . - Acrocephalus 11 (45): 66-67. Božič, I. A. (1992a): Čopasta čaplja Ardeola ralloides . - Acrocephalus

. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo. Bordjan, D. & Božič, L. (2009): Pojavljanje vodnih ptic in ujed na območju zadrževalnika Medvedce (Dravsko polje, SV Slovenija) - Acrocephalus 30 (141/142/143): 55-163. Božič, I.A. (1999): Gnezditvena biologija rakarja Acrocephalus arundinaceus na ribnikih v Dragi pri Igu na ljubljanskem barju (Slovenija). - Acrocephalus 20 (97): 177-188. Božič, L. (2000): Bičja trstnica Acrocephalus schoenobaenus. - Acrocephalus , 21 (102/103): 283. Cramp, S. (ed.) (1998): The complete birds of the western

Bryologique et Lichenologique 27 (3-4): 186-187. Perko, D. & Adamič-Orožen, M. (ur.) 1998: Nova regionalizacija Slovenije. V: Slovenija - pokrajine in ljudje. Mladinska knjiga pp. 26-33. Piskernik, M. 1971: Regionalna vegetacijska razčlenitev bazifilnih bukovih gozdov v Sloveniji. Zbornik Biotehniške fakultete, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo 10: 65-115. Piskernik, M. 1977: Gozdna vegetacija Slovenije v okviru Evropskih gozdov. Zbornik gozdarstva in lesarstva 15: 1-236. Piskernik, M. & Martinčič, A. 1970: Vegetacija in ekologija gorskih barij v Sloveniji. Zbornik

Mahovna Flora Smrekovškega Pogorja (Kamniško-Savinjske Alpe, Slovenija)

The study gives results on new bryophyte records of Smrekovško pogorje Mts. as well as the previous reports from the literature. In total 229 species are reported from the investigated region, 173 mosses and 56 liver-worts. Among them 3 are reported for the first time for Slovenia (Sciuro-hypnum oedipodium, Calypogeia integristipula, Lophozia sudetica), 20 species are reported for the first time for the Kamniško-Savinjske Alps (Alpine phytogeographical region of Slovenia). 26 species are included in the national Red List and 4 species in the Red Data Book of European Bryophytes (ECCB 1995), in the rare (R) category: Scapania verrucosa, Brachythecium geheebii, Fissidens asplenioides and Paraleucobryum sauteri.

study of the Honey Buzzard Pernis apivorus . - Ardeola 54 (2): 339-344. Bordjan, D. & Božič, L. (2009): Pojavljanje vodnih ptic in ujed na območju vodnega zadrževalnika Medvedce (Dravsko polje, SV Slovenija) v obdobju 2002-2008. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 55-163. Božič, L. (2004): Rjavi škarnik Milvus milvus . - Acrocephalus 25 (123): 222-225. Bruderer, B., Blitzblau, S. & Peter, D. (1994): Migration and flight behaviour of Honey Buzzards Pernis apivorus in southern Israel observed by radar. - Ardea 82: 111-122. Busse, P., Fornasari, L. & Yosef, R. (2002

://www.birdlife.org/datazone/sites/index.html?action=SitHTMDetails.asp&sid=23994&m=0 Bordjan, D. & Božič, L. (2009): Pojavljanje vodnih ptic in ujed na območju zadrževalnika Medvedce (Dravsko polje, SV Slovenija) - Acrocephalus 30 (141/142/143): 55-163. Božič, L. & Jančar, T. (2008): Utemeljitev za opredelitev novega IBA območja «Črete» (SI027). Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS, Ljubljana. - [http://www.ptice.si/images/stories/slike_novice/december_2008/strutemeljitevcrete.pdf], 12/10/2009. http://www.ptice.si/images/stories/slike_novice/december_2008/strutemeljitevcrete.pdf Brooks, T.M., Collar, N.J., Green, R

. (2004b): Pritlikavi kormoran Phalacrocorax pygmeus . - Acrocephalus 25 (123): 223. Bordjan, D. (2004c): Mali galeb Larus minutus . - Acrocephalus 25 (123): 226. Bordjan, D. (2005a): Plevica Plegadis falcinellus . - Acrocephalus 26 (124): 47. Bordjan, D. (2005b): Črna štorklja Cicinia nigra . - Acrocephalus 26 (127): 197. Bordjan, D. (2006a): Dinamika pojavljanja velikega škurha Numenius arquata na zadrževalniku Medvedce (SV Slovenija) med leti 2002 in 2005. - Acrocephalus 27 (130/131): 131-137. Bordjan, D. (2006b): Čapljica Ixobrychus minutus

Izvleček

Namen: Namen prispevka je na osnovi sistematičnega pregleda objavljenih raziskav oceniti prevalenco genitalnih okužb z bakterijo Chlamydia trachomatis v Sloveniji.

Metode: Pregledana je bila literatura v dveh elektronskih podatkovnih zbirkah, in sicer v zbirki PubMed z uporabo kombinacije ključnih besed »chlamydia« in »Slovenia« ter v zbirki Cobiss Slovenija s pomočjo ključnih besed »klamidija«, »chlamidia« in »chlamydia«. Vključene so raziskave, ki so bile v navedenih zbirkah vpisane do vključno konca novembra 2011 in so vsebovale izsledke o pogostosti klamidijskih okužb med prebivalci Slovenije.

Rezultati: V obdobju od leta 1980 do vključno konca novembra 2011 je bilo objavljenih 18 raziskav, ki so ustrezale iskalnim merilom. Večina raziskav je bila izvedena na različnih skupinah prebivalcev Slovenije in ne na verjetnostnih nacionalnih vzorcih. Klamidijska okužba je bila ugotovljena v 0-19% primerih. Pri preiskovancih z nekaterimi stanji, ki so lahko povezana z višjo prevalenco spolno prenosljivih okužb, je bila klamidijska okužba ugotovljena v 4,9-19%, pri tistih, ki takšnih stanj niso imeli opisanih, pa v 0-16,5%. Pet raziskav je bilo končanih po letu 2000 in pri teh je bila klamidijska okužba ugotovljena v 0-6,5%. Največ okuženih je med starimi 20 in 24 let.

Zaključki: Chlamydia trachomatis je pomembna povzročiteljica spolno prenosljivih okužb v Sloveniji. Večine klamidijskih okužb zaradi nizkih stopenj testiranja ne prepoznamo in tako zamujamo številne priložnosti za zdravljenje in preprečevanje kasnih posledic, predvsem za reproduktivno zdravje žensk

, Ljubljana, 297 pp. Čelik, T., Verovnik, R., Gomboc, S., Lasan, M., 2005: Natura 2000 v Sloveniji - Metulji (Lepidoptera). Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 288 pp. Hoffmann, F., Klos, R., 1914: Die Schmetterlinge Steiermarks. Sonder-Abdruck aus den Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark, Jahrgang 1913, Band 50: 184-323. Perko, D., Kladnik, D., 1998: Nova regionalizacija Slovenije. V: Perko, D., Adamič, M.O. (ur.): Slovenija - pokrajine in ljudje. Založba Mladinska knjiga, Ljubljana, pp. 26-31. Sijarić, R., 1991: Katalog naučne zbirke Lepidoptera