Search Results

1 - 10 of 1,348 items :

Clear All

University Press, 2016, pp. 131–143. 4. Krišjāne, Z., Bērziņš, M. Post-Socialist Urban Trends: New Patterns and Motivations for Migration in The Suburban Areas of Riga, Latvia. Urban Studies , Vol. 49, Issue 2, 2012, pp. 289–306. https://doi.org/10.1177/0042098011402232 5. Krišjāne, Z., Bērziņš, M., Ivlevs, A., Bauls, A. Who are The Typical Commuters in The Postsocialist Metropolis? The Case of Riga, Latvia. Cities, Vol. 29, Issue 5, 2012, pp. 334–340. https://doi.org/10.1016/j.cities.2012.05.006 6. Bauls, A. Commuting in the Suburban Zones of Some Cities of the

R eferences 1. Krastiņš, J., Strautmanis, I., Dripe, J. Latvijas arhitektūra no senatnes līdz mūsdienām . Rīga: Baltika, 1998. 312 lpp. ISBN 9984-9178-3-5 2. Historic centre of Riga [online]. World Heritage List [cited 10.11.2016]. http://whc.unesco.org/en/list/852 3. Blūms, P. Rīgas priekšpilsētu attīstība. Koka Rīga. Rīga: Neputns, 2001. 28.‒51. lpp. 4. Gaile, Z. Koka ēku kolekcija Rīgā. Arhitektūra un dizains [tiešsaiste, skatīts 10.12.2015]. http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?title=LKK%20resurss/80 5. Pasaules mantojuma vietas

://www.aucklanddesignmanual.co.nz/sites-and-buildings/apartments#/sites-and-buildings/apartments/guidance/the-building/apartment-layout/apartment-mix-designng-for-families 4. Apbūves un vides veidošanas vadlīniju izstrāde Rīgas apdzīvojuma telpiskās struktūras stiprināšana = I daļa Mājokļu pieprasījums, pieejamība un kvalitāti ietekmējošie faktori, mājokļu attīstības prognoze [online]. Stratēģijas uzraudzības sistēma SUS [cited 19.09.2019]. http://www.sus.lv/sites/default/files/media/faili/majoklis_1.dala_.pdf 5. Aptauja: Latvijas iedzīvotājiem mājokļa izvēlē svarīgs ir mājīgums, funkcionalitāte un minimālisms [online]. City24.lv [cited 02.06.2019]. https://www.city24.lv/lv/nekustama-ipasuma-zinas/12239/aptauja

R eferences 1. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam [tiešsaiste]. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments [skatīts 04.08.2017]. http://www.rdpad.lv/wp–content/uploads/2014/11/strategija.pdf 2. MTG03. Mājokļa veids (%) [tiešsaiste]. Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes [skatīts 06.08.2017]. http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__majapst/MTG0030.px/?rxid=cdcb978c–22b0–416a–aacc–aa650d3e2ce0 3. BU06. Ekspluatācijā pieņemto jauno dzīvokļu skaits un platība statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

R eferences 1. Bauer, R. Geschichte der Stadt München . München: C.H.Beck’sche Verlagsbuchhandlung. 1992. 532 p. 2. Griep, H.-G. Das Bürgerhaus der baltischen Städte . Husum Druck- und Verlagsgesellschaft. 2009. 247 p. 3. Rigascher Architektenverein. Riga und seine Bauten; Buch-und Kunstdruckverlag des Rigaer Tagblatts. 1903. 4. Gallas, K. München: Von der welfischen Gründung Heinrichs des Löwen bis zur Gegenwart: Kunst, Kultur, Geschichte. DuMont Buchverlag Köln. 1979. 442 p. 5. Schattenhofer, M. Das alte Rathaus in München. Süddeutscher Verlag. 1972

://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__monetara_nab/NI0060.px/table/tableViewLayout2/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0 Cuerpo, C., Kalantaryan, S., & Pontuch, P. (2014). Rental Market Regulation in the European Union. Brussels. Retrieved from http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/pdf/ecp515_en.pdf Ministry of Economics. (2017). Directions of housing policy. (Ekonomikas Ministrija. (2017). Mājokļu politikas virzieni.) Riga. Retrieved from http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2_Mājokļupolitikasvirzieni.pdf EUROSTAT. (2017). Housing Statistics. Retrieved September 3, 2018, from http

R eferences 1. Bater, J. The Soviet City. Ideal and Reality . London: Edward Arnold Ltd, 1980. 196 p. 2. Briņķis, J., Buka, O. Pilsētu un lauku apdzīvoto vietu kompleksu arhitektoniski telpiskā plānošana. Mācību grāmata . Rīga: RTU, 2016, pp. 14–15. 3. Buchli, V. Khrushchev, Modernism, and the Fight against Petit-bourgeois Consciousness in the Soviet Home. Journal of Design History , Vol. 10, Issue 2, 1997, pp. 166–176. 4. Buka, O., Volrāts, U. Pilsētbūvniecība . Rīga: Zvaigzne, 1987. 252 lpp. 5. Bunkše, E. V. The Role of a Human Environment in Soviet

-432. Blott, S., Pye, K. (2001). GRADISTAT: A grain size distribution and statistics package for the analysis of unconsolidated sediments. Earth Surf. Proc. Landforms, 26 (13), 1237-1248. Eberhards, G. (1994). Daugavgrîvas sala [Daugavgrîva Island]. Grâm.: Kavacs, G. (red.). Latvijas daba: enciklopçdija, 1. sçjums. Latvijas enciklopçdija, Rîga. 222 lpp. (in Latvian). Eberhards, G. (2003). Latvijas jûras krasti [Seacoasts of Latvia]. Latvijas Universitâte, Rîga. 292 lpp. (in Latvian). Eberhards, G. (2006). Jûras krasta riska zonu ìeoloìisko procesu monitorings [Geological

studies on the relationship between commuting patterns and the spatial structure of agglomerations revolves around the process of urban sprawl ( Couch, Leontidou & Arnstberg 2007 ; Travisi, Camagni & Nijkamp 2010 ; Kabisch & Haase 2011 ). In Latvia, the effects of commuting in relation to the development of Riga agglomeration were already studied during the socialism period ( Bauls 1978 ; Fuchs & Demko 1978 ; Bauls & Koziols 1989; Filimonenko 1991 ). The urban agglomeration is a highly developed spatial form of a settlement system ( Fang & Yu 2017 : 1, 8

R eferences 1. Briņķis, J. Rajonu centru un pilsētu teritoriālās struktūras un to tieces lauki. RTU zinātniskie raksti : Arhitektūra un būvzinātne . Rīga: RTU, 2003. 23.–27. lpp. 2. Gehl, J. Life Between Buildings : Using Public Space. Copenhagen: Arkitektens Forlag, 2001. 202 p. 3. Holcmanis, A. Vecrīga – pilsētbūvniecības ansamblis . Rīga: Zinātne, 1992. 256 lpp. 4. Iedzīvotāju aptauja par dzīves kvalitāti Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā. Vecpilsēta [tiešsaiste 10.11.2017]. http