Search Results

1 - 6 of 6 items :

Clear All

Centrálna ranostredoveká lokalita Břeclav – Pohansko je ar- cheologickej verejnosti dobre známa z mnohých monogra- fických publikácií či z článkov v odborných periodikách,1 preto sa v úvode tohto príspevku zmienime len veľmi stručne o jej hlavných charakteristikách. Nížinné hradisko leží zhruba 3 km juhovýchodne od sú- časného centra mesta Břeclav (obr. 1). Asi 15 km južným až juhovýchodným smerom od hradiska sa nachádza strategické miesto, a to sútok Dyje s Moravou. Základnou štruktúrou lo- kality je centrálna časť opevnená mohutnou cca 2 km dlhou hradbou.2 V

. In.: Měkotová, J., Štěrba, O. (Eds.): Sborník Říční krajina , PřF UP v Olomouci, Olomouc. Holobrádek, P. (1952). Mamutí stromy při ústí Dyje. Lidé a země , 1: 202-203. Praha Holobrádek, P. (1958). Mamutí stromy v revíru Pohansko na jižní Moravě. Zpr. Mus. a Vlastiv. Kroužku při Domu Osv. Břeclav 1958/(3): 10-11. Chadt, J.E. (1913). Staré a památné stromy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vlastním nákladem, Písek. Jongman, R.H.G., Kűlvik, M. & Kristiansen, I. (2004). European ecological networks and greenways. Landscape and Urban Planning 68: 305 - 319

long bones in the early medieval Pohansko (Czech Republic). – American journal of physical anthropology 158, 2: 312–324. https://doi.org/10.1002/ajpa.22787 Stojanowski C. & Duncan W., 2017: Defining an anthropological biohistorical research agenda: The history, scale, and scope of an emerging discipline. Studies in forensic biohistory: Anthropological perspectives: 1–28. https://doi.org/10.1017/9781139683531.001 Thoren V.E., 1973: Tycho Brahe: Past and Future Research. – History of Science 11, 4: 270–282. Velemínský P. & Brůžek J., 2011: Report of the Department of

:] Hašek V., Nekuda R., Ruttkay M (eds.), In service to archeology V, Brno, Nitra, 139-145. ČULÍKOVÁ V., JANKOVSKÁ V. et MEDUNA P., 2008, Plant remains from medieval features in Hrdlovka village (Northwestern Bohemia,Czech Republic [in Czech], [in:] Beneš J. et Pokorný P. (eds.), Bioarcheologie in the Czech Republic, České Budějovice, Praha, 331-382. DOLÁKOVÁ N., ROSZKOVÁ A. et PŘICHYSTAL A., 2010, Palynology and natural environment in the Pannonian to Holocene sediments of the Early Medieval centre Pohansko near Břeclav (Czech Republic), Journal of Archaeological

kvartérních organických sedimentech na území Geoparku Český ráj (New data on Quaternary organic sediments on the territory of the Bohemian Paradise Geopark). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009: 87–96 (in Czech). [14] Břízová E and Bartošková A, 1994. Early medieval hillfort of Budeč: reconstruction of environment of the basis of pollen analysis. Sborník geologických věd. Antropozoikum 21: 75–86. [15] Doláková N, Roszková A and Přichystal A, 2010. Palynology and natural environment in the Pannonian to Holocene sediments of the Early Medieval centre Pohansko near

Matějky (1858–1921) uložené v Městském muzeu v Hořicích v Podkrkonoší, bez vyobrazení, pouze se slovním popi- sem. Všechny denáry náležejí k 9bodovému typu, čtyři z nich lze identifiko- vat jako bavorské denáry Jindřicha II. z řezenské mincovny, denár popsaný pod č. 3 je pravděpodobně imitativní ražbou. Lit.: Lukas 2009,43 s. 102, č. 3. NÁLEZY IMITATIVNÍCH DENÁRŮ NA MORAVĚ 9BODOVÝ TYP (napodobeniny bavorských/českých vzorů z let 967–976/7) M-01: KOSTICE (okr. Břeclav), 2009–2010. Denár nalezený při archeologickém výzkumu zázemí hradiště Pohansko v lo- kalitě Kostice