Search Results

1 - 3 of 3 items :

  • "Południowopodlaska Lowland" x
Clear All

Iłżeckie). Fragmenta Floristica et Geobotanica 15(3): 333–343. Głowacki Z., Falkowski M., Krechowski J., Marciniuk J., Marciniuk P., Nowicka-Falkowska K., Wierzba M. 2003. Czerwona lista roślin naczyniowych Niziny Południowopodlaskiej [The red list of vascular plant of the Południowopodlaska Lowland]. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 59(1): 5–41. Hereźniak J. 2002. Regionalna lista wymarłych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica 1: 39–63. Izdebski K., Lipiec W

Płońsk (central Poland). Opole Scientific Society Nature Journal , 44: 36-46. Drymmer K. 1895. Sprawozdanie z wycieczki botanicznej, odbytej do powiatu węgrowskiego w r. 1893 i 1894. Pamiętnik Fizyograficzny , 14: 3-26. Głowacki Z. 1985. Notatki florystyczne z Mazowsza i Podlasia. Zeszyty Naukowe WSR-P w Siedlcach , 4: 51-78. Głowacki Z., Falkowski M., Krechowski J., Marciniuk J., Marciniuk P., Nowicka-Falkowska K., Wierzba M. 2003 Czerwona lista roślin naczyniowych Niziny Południowopodlaskiej [The red list of vascular plant of the Południowopodlaska Lowland

Torunia. Chrońmy Przyr Ojcz 2015; 71(2): 157-160. 16. Wolańska-Kamińska A, Zając I, Ratajczyk N. Efekty ochrony rzadkich gatunków roślin na przykładzie zimoziołu północnego Linnaea borealis w rezerwacie Górki. Sylwan 2014; 158(7):531-538. 17. Ciosek MT, Krechowski J, Sikorski R, Trębicka A, Piórek K. The twinflower (Linnaea borealis L.) in the northern part of the Południowopodlaska Lowland. Leśne Prace Badawcze 2015; 76(2):113-121. doi: http://dx.doi.org/10.1515/frp-2015-0011 18. Piotrowska H. Rośliny naczyniowe wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu. PTPN, Wydz