Search Results

1 - 5 of 5 items :

  • "Kaiser normalization" x
Clear All
Improvement of Managers’ Safety Knowledge through Scientifically Reasonable Interviews

Abstract

The safety management system has been analysed in 16 Estonian enterprises using the MISHA method (Method for Industrial Safety and Health Activity Assessment). The factor analysis (principal component analysis and varimax with Kaiser analysis) has been implemented for the interpretation of the results on safety performance at the enterprises implementing OHSAS 18001 and the ones that do not implement OHSAS 18001. The division of the safety areas into four parts for a better understanding of the safety level and its improvement possibilities has been proven through the statistical analysis. The connections between the questions aimed to clarify the safety level and performance at the enterprises have been set based on the statistics. New learning package “training through the questionnaires” has been worked out in the current paper for the top and middle-level managers to improve their safety knowledge, where the MISHA questionnaire has been taken as the basis.

Open access
The Quality of Brand Products: Expected Attributes vs. Perceived Reality

Abstract

Research purpose. The quality means a core attribute of the product. Based on empirical assessment of the consumer, it is ascertained if the products are of high quality. However, there may be considerable counterarguments against this assessment, because quality is a subjective characteristic. For this reason, a paradoxical situation arises – the same product that we consider to be a quality product someone else may regard as insufficient quality. What is considered standard quality level in some cases may be the assumed to have achieved world-class quality. This way the definition of quality product is very difficult. Brand is one of possible ways to differentiate products from one to another and at the same time it is one of possible ways to simplify consumer choices of choosing the best product. The brand can be the label for many consumers synonymous with quality. In this paper, the existence of difference between expected and delivered quality of brand products is analysed.

Design / Methodology / Approach. The survey of detection of the sources of the value of the brand was realized in 2018 in Slovak conditions. This primary source provided the base assessment of quality of branded sport clothes, cars, banks, cola drinks and brand products in general. Using factor analysis, supported by Cronbach’s alpha, verified by Kaiser-Meyer-Olkin measure and Bartlett's test of sphericity, comprehensive factors that enable comparison of expected attributes and perceived reality were constructed. The extraction method of factor analysis was principal component analysis, the rotation method was Varimax with Kaiser normalization. Then the factors were analysed by chi-square test and correspondence analysis.

Findings. The objective of this article was to detect the existence of differences between the expected and perceived quality of brand products in Slovak conditions. Comprehensive factors were constructed that contain information about quality of branded clothes, cars, banks, cola drinks and brand products in general. The dependence of expectations and reality was indicted and paper resolved the relations between individual categories of factors.

Originality / Value / Practical implications. The original survey of attitudes of Slovak consumer was made. The information about of notable sample was analysed, and this empirical study pointed out the real quality of brand products.

Open access
Basic personality traits and coping strategies in relation to health and burnout among members of Slovenian Armed Forces

Osebnostne Značilnosti in Strategije Spoprijemanja S Stresom, Povezane Z Zdravjem in Izgorelostjo Pri Vojakih Slovenske Vojske

Problem: Študija odgovarja na vprašanje, katere osebnostne lastnosti izstopajo pri vojakih, ki poročajo o slabšem bio-psiho-socialnem blagostanju, dosegajo višje vrednosti izgorevanja in so posledično manj učinkoviti pri delu in manj motivirani za delo. Občutenje lastnega zdravja je okvirno merilo za zdravstveno stanje posameznika, slaba samoocena zdravja pa je napovedni dejavnik povečane umrljivosti in večje potrebe po zdravstvenih toritvah. Uporabljena diagnostična strategija operacionalizira koncept zdravja, kje bio-psiho-socialno blagostanje, na eni strani ter prinaša možnost za nove ugotovitve o povezanosti stresa in izgorevanja, (samoocen) zdravja in organizacijskega ozračja na drugi strani.

Metoda: Študija je potekala med letoma 2006 in 2008. Uporabili smo vprašalnik za samooceno zdravstvenega stanja, Eysenckove osebnostne lestvice, Folkman-Lazarusovo lestvico Načini spoprijemanja s stresom in lestvico izgorevanja Maslachove. Analizirali smo odgovore 390 pripadnikov Slovenske vojske, ki smo jih razdelili v skupino zdravih (SK1-Z), manj zdravih (po merilu bolniške odsotnosti zaradi bolezni; SK2-B) in skupino udeležencev njihovih misij. Ti izpolnjujejo vsa merila zdravja (na eni strani), so pa izpostavljeni posebnim delovnim obremenitvam (delo v tujini).

Za obdelavo podatkov smo uporabili statistični paket SPSS (v 17.0, SPSS inc.): izvedli smo t-test, Mann-Whitneyev test, Kruskal-Wallisov test, faktorsko analizo (PC-analiza, rotacija Varimax, Kaiserjeva normalizacija) in korelacijske izračune.

Rezultati: Rezultate razlagamo na osnovi predpostavke, da so udeleženci odgovarjali verodostojno, opozorimo pa tudi na možnost zanikanja in/ali odpora. Ključni dejavnik razlikovanja med skupinami je izgorelost, pri kateri najvišje vrednosti dosegajo vojaki na misijah, najnižje pa skupina zdravih vojakov (razosebljenje: X2=21,756; p=0,000; delovna neučinkovitost: X2=7,088; p=0,029; čustvena izčrpanost: X2=6,316; p=0,043). Razlike med SK1-Z in SK2-B pojasnjujemo z osebnostnimi značilnostmi (zaprtost/odprtost mišljenja, nevrotičnost) in t.i. psihosomatsko naravnanostjo. Za udeležence misij so značilni cinizem, mačizem in nezaupanje. Izgorelost (cinizem, nizka delovna učinkovitost) je znak izčrpanega/okvarjenega bio-psiho-socialnega blagostanja, ki lahko vodi v absentizem ali zapustitev poklica/dela.

Zaključek: Predlagamo spremembo oz. dopolnitev izbirnega postopka za sprejem v Slovensko vojsko s testom temeljnih osebnostnih lastnosti ter izločanje kandidatov, ki presegajo normirane vrednosti za nevrotičnost in psihotičnost, kar bi lahko zmanjšalo uporabo manj ustreznih strategij spoprijemanja s stresom, depresonalizacijo in čustveno izčrpanost ter povečalo delovno učinkovitost. Učenje veščin v medosebnih odnosih in prevzemanje varovalnih strategij (netekmovalne fizične dejavnosti, konjički) lahko ublaži delovanje nespremenljivih delovnih pogojev in zahtev. Potrebno usmerjenost na čustva ob siceršnji mačistični subkulturi bi bilo mogoče doseči s krepitvijo skupinske povezanosti in kakovosti odnosov v enotah, s čimer bi oblikovali socialno podporo znotraj kolektiva.

Open access
The variety of industrial towns in Slovenia: a typology of their economic performance

.88 Medium-sized and big firms (%) 0.81 0.31 High-growth firms (%) ˗0.36 ˗0.33 0.51 ˗0.48 Number of patents per 1000 people 0.86 Commuters (%) ˗0.34 ˗0.76 Employment in medium-sized and big firms (%) 0.46 0.67 Foreign workforce (%) 0.84 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalisation, rotation converged in 7 iterations . 3.2 Typology of small industrial towns Clustering of individual component scores can reveal groups or typology of industrial towns according to their

Open access
“Appreciate me and i will be your good soldier”. The exploration of antecedents to consumer citizenship

.913 Competence development 0.853 Always buys the latest models available in the market 0.760 Willing to buy the latest technology 0.685 −0.556 Knows brand names and the latest products offered in the market 0.904 Usually identifies the latest products faster than others 0.863 Safety 0.941 Stability 0.919 Order 0.853 Showing appreciation 0.884 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser

Open access