Search Results

1 - 10 of 21 items :

  • "Bratislava" x
  • Comparative Studies x
  • Social Anthropology x
Clear All
Odzemok: Cultural and Historical Development

References BEŇKO, J.: Valasi, Oláhovia, Rusíni. Historická revue 2, 1991, No. 1, pp. 7-9. DÚŽEK, S.: Ľudový tanečný repertoár Podpoľania. In. Podpoľanie, tradície a súčasnosť. Bratislava: Obzor 1979. DÚŽEK, S.: Odzemok vo svetle výskumu Etnografického atlasu Slovenska. Slovenský národopis, 26, 1978, pp. 95-110. DÚŽEK, S.: Tanec. In. Etnografický atlas Slovenska. Bratislava: Veda 1990, pp. 94 -97. DÚŽEK, S. - GARAJ, B.: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia

Open access
Memorial of Vasil Biľak: Did the Truth Really Remained Truth?

References BIĽAK, V. (2014): Až po mé smrti. [Just after my Death]. Praha: BVD. DINUŠ, P. (2011): Vyrovnávanie sa s komunistickou minuloťou? [Coming to terms with past?], Bratislava: Veda. JAŠEK, P. (ed., 2012): Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe. [Anti- Communist Resistance in the Central and Eastern Europe]. Bratislava: Ústav pamäti národa. MEDVECKÝ, M. (ed., 2014): Coming to terms with totalitarian past - from the level of criminal law aspects to the scientific research

Open access
Electoral Behaviour’s Conditionality of Young People in Communal Elections (The Example from Surveyed University Students in Constantine the Philosopher University)

References BALÍK, S. (2009): Komunální politika. Praha: Grada Publishing. BÚŠIK, J. (2005): Reformné procesy v štátnej správe. In. Elena Žárska, Zuzana Šebová (eds) Decentralizácia verejnej správy - otvorené otázky. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja EUBA, pp. 7-18. DIETZ, T. - STERN,P. 2008. Public Participation In Environmental Assessment and Decision Making. Washington DC: National Academic Press. GAJDOŠ, P. (2002

Open access
Anthropological Critique and Framing of Suburban Enclaves: Case of Neighbourhood X

Abstract

The main point of this article is conceptualization of newcomers within specific suburb in perimeter of Bratislava. The analysis with fruitful and extensive base of evidence provides a connection between the western suburban community theories and local actual and discursive strategies in various topics. The content of this article consists of analysis of bonding, residential and motivational strategies of newcomers, and a wide conceptualization of them, including a class concept and a bounding character of socialization. Additional analytical and evidential asset of this article is the perceptiveness that provides us the ‘other-than-actual’ evaluative perspective. This perception is provided by other inhabitants outside of the researched Neighbourhood X. This evidence, which is connected to the theory of leisure class consumption, is therefore the perceptive side of the core definition of enclaves in residentially excluded neighbourhood. This article offers conclusions of a specific field experience and broadens not only the existing suburban community theories, but also the works that try to conceptualise significant traits of suburban enclaves.

Open access
International Labour Migration. A Present-Day Phenomenon Using the Example of Slovakia

References BAHNA, M. Migrácia zo Slovenska po vstupe do Európskej únie. Bratislava: VEDA, 2011. 219 p. DIVINSKÝ, B. Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe do EÚ (2004-2008).Bratislava: IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, 2009. 117 p. DRBOHLAV, D. et al. Migrace a (i)migranti v Česku. Praha: SLON, 2010. 207 p. FILADELFIOVÁ, J. et al. Sondy do kultúrnej diverzity na Slovensku. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2010. 151 p. KEELEY, B. Medzinárodná migrácia

Open access
Study Possibilities of Present-Day Ethnic Revitalization of German Woodsmen in the Little Carpathians

References BERANEK, F. J. (1943): Die Deutsche Besiedlung der Westslowakei. In. Deutschtumsfragen in Nordkarpatenraum. Käsmark: Roland-verlag. Presburg. BOTÍK, J. (2007): Etnická história Slovenska. Bratislava. FOLTÝNEK, F. (2007): Z dejín obce Sološnica. Sološnica: Obecný úrad. HABÁŇOVÁ, G. (1992): K niektorým problémom intra- a extraskupinových vzťahov drevorubačov tzv. Huncokárov v Malých Karpatoch. In. Zmeny v hodnotových systémoch v kontexte každodennej kultúry. Bratislava: Ústav etnológie

Open access
Ethnological Analysis of the Process of the Post-War Migration of Slovaks from Hungary to Czechoslovakia in the Years 1946-1948

References BOBÁK, J. (1996): Maďarská otázka v Československu /1944-48/. Bratislava, 119 p. BOTÍK, J. (1995): Etnokultúrne procesy v podmienkach etnického rozdelenia. Slovenský národopis 4/1995, pp. 431-445. ČIERNA-LANTAYOVÁ, D. (1992): Political and Human Aspects of the Repatriation of Slovaks from Hungary. Human Affairs, 1992, pp. 173-182. DIVIČANOVÁ, A. (1994): Etnokulturne zmeny na slovenskych jazykovych ostrovoch v Maďarsku. Slovenský narodopis 1994, pp. 264-283. GYVICSÁN, A

Open access
Back to Local Food in Urban Environment

References BITUŠÍKOVÁ, A. (2013):Cesty k udržateľnému životnému štýlu. In. Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku. Bratislava: Ústav etnológie SAV, pp.36-51 BITUŠÍKOVÁ, A. (1999): Kontinuita a zmena v urbánnom kontexte (Sociálnoantropologické reflexie výskumu mesta a spoločnosti). In. Banská Bystrica, premeny mesta a spoločnosti. Banská Bystrica: Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, pp.6-59. BÚRIKOVÁ, Z.(2006): Spotreba a výskum reálne

Open access
Our God is Gold: Vlashika Rom at a Crossroads?

References ČERNÝ, R. 2012: Lovárové v době první republiky - na příkladu okresu Místek (Lovari during the time of the First Czechoslovak Republic - an example of the Místek district). In. Romano džaniben 1 (19), pp. 9-26. FRASER, A. 1998: Cikáni (Gypsies). Praha: Nakladatelství Lidové noviny. HORVÁTHOVÁ, E. 1964: Cigáni na Slovensku (Gypsies in Slovakia). Bratislava: Slovenská akadémia vied. LAKATOŠOVÁ, M. 1994: Některé zvyklosti olašských Romů (Some habits of the Vlashika Rom). In. Romano

Open access
The Concept of Sustainable Development of Cities. Ethnological Notes

. (2000): Indikátory trvaloudržateľného rozvoja miest. Košice: ETP-STUŽ, 99p. HUDEKOVÁ, Z., KRAJCSOVICS, L., MARTIN, P., PAUDITŠOVÁ, REHÁČKOVÁ, T. Ekologická stopa, klimatické zmeny a mestá . Návrh inovácie výpočtu ekologickej stopy a predstavenie možností zmiernenia negatívnych prejavov klimatických zmien v meste. (editedy by Vladimír Hudek). Bratislava: Areco, available at: http://www.minzp.sk/files/sekciaochranyprirodyakrajiny/dohovory/biodiverzita/sidlaa-biodiverzita/materialy-rec/Ekologicka_stopa.pdf LUTHER, D. (2015): The

Open access