Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • Business and Economics x
Clear All
Open access

Živko Sekulić, Bozo Kolonja, Milan Kragović, Branislav Ivošević and Slavica Mihajlović

References Adriano et al. 2013 - Adriano, A., Soriano, G. and Duque, J., 2013. Characterization of Water Absorption and Desorption Properties of Natural Zeolites in Ecuador, Fifth International Symposium on Energy, Puerto Rico Energy Center-Laccei, Puerto Rico, pp. 1- 8. ćurkoviæ et al. 2011 - ćurkoviæ, L., Trgo, M., Roziæ, M., Medvidoviæ, N.V., 2011. Kinetics and Thermodynamics Study of Copper Ions Removal by Natural Clinoptilolite, Indian Journal of Chemical Technology 18(2), pp. 137-144. Faghihian, H. and Bowman, R.S., 2005. Adsorption of

Open access

Jozef Mačala, Iveta Pandová and Anton Panda

References Ackley, M. and Yang, R. 1991. Adsorption characteristics of High- Exchange clinoptilolites. Ind. Eng. Res. 30, pp. 2523-2530. Ackley, et al. 2003. Application of Natural Zeolites in the Purification and Separation of Gases. Microporous and Mesoporous Materials 61(1-3), pp. 25-42. Anunziata, O.A. 2004. Fe-containing ZSM-11 zeolites as active catalyst for SCR of NOx: part I. Synthesis, characterization by XRD, BET and FTIR and catalytic properties. Appl. Catal. A Gen. 264(1), pp. 93

Open access

Oleksii Hunyak, Khrystyna Sobol, Taras Markiv and Volodymyr Bidos

, E., Claisse, P., 2016. Strength, durability and leaching properties of concrete paving blocks incorporating GGBS and SF. Construction and Building Materials, 113, 273-279. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2016.02.152 Markiv, T., Sobol, K., Franus, M., Franus, W., 2016. Mechanical and durability properties of concretes incorporating natural zeolite. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 16(4), 554–562. DOI:10.1016/j.acme.2016.03.013 Nagrockiene, D., Girskas, G., 2016. Research into the properties of concrete modified with natural zeolite addition

Open access

Jozef Mačala, Iveta Pandová, Taťána Gondová and Katarína Dubayová

References Ackley M.W., Ralph T.Y., 1991 - Ind. Eng. Chem. Res. 30. Andrade-Eiroa A., et al., 2000 - Analusis 28. 148 p. Barrer R.M., 1987 - Zeolites and Clay Minerals as sorbent and Moleculars Sieves, Academic Press, London, New York, San Francisco. Countway R.E., 2003 - Polycyclic aromatic hydrocarbon distributions and associations with Organicmatter in surface watwers of the York River, VA Estuary. Organic Geochemistry 34. p. 209

Open access

Wojciech Panna, Piotr Wyszomirski and Ryszard Myszka

. 2000 - Franus, W., Manecki, A. i Wieser, T. 2000. Rancieite from clinoptilolite-montmorillonite claystones of the Scole Unit (the Polish Flysch Carpathians). Mineralogia Polonica 32 (1), pp. 48-59. Franus, W. i Wdowin, M. 2011. Removal of ammonium ions by selected natural and synthetic zeolites.Gospwdarka Surowcami Mineralnymi - Minerał Resources Management 26 (4), pp. 133-148. Gąsiński, A. i Sałaciński, R. 2011. Właściwości sorpcyjne plioceńskich iłów z KWB „Bełchatów” do neutralizacji kationów metali ciężkich. Szkło i Ceramika 62 (5

Open access

Aleksandra Pala, Kamila Widziewicz, Jacek Nowak, Krzysztof Loska and Jolanta Biegańska

-54. Miecznik et al. 2011 - Miecznik J.B., Strzelecki R., Wołkowicz S., 2011- Uranium in Poland - history of exploration and perspectives of deposit discovery. Geological Review Vol. 59, No 10, 688-697. Misaelides P., 2011- Application of natural zeolites in environmental remediation: A short review. Micro- porous and Mesoporous Materials Vol. 144, 15-18. Motuzas A., Vaisvalavicius R., Prosycevas I., 2002 - Application of new physical chemical methods in soil ecological investigations. Environmental Science and Pollution Research Vol. 9, No 1

Open access

Magdalena Wdowin

LITERATURA Aderemi, B.O. 2004. Preliminary Studies on Synthesis of Zeolites from Local Clay. Nigerian Journal of Scientific Research 4(2), s. 7–12. Bajda i in. 2004 – Bajda, T., Franus, W., Manecki, A., Manecki, M., Mozgawa, W. i Sikora, M. 2004. Sorption of heavy metals on natural zeolite and smectite-zeolite shale from the Polish Flysch Carpathians. Polish Journal of Environmental Studies 13 (Suppl III), s. 7–10. Bandura i in. 2015 – Bandura, L., Franus, M., Józefaciuk, G. i Franus, W. 2015. Synthetic zeolites from fly ash as effective

Open access

Magdalena Wdowin and Agnieszka Gruszecka

Streszczenie

Celem pracy była wstępna charakterystyka (mineralogiczna, chemiczna, teksturalna) odpadów poflota­cyjnych, stanowiących surowiec uboczny (odpadowy) przy uzyskiwaniu koncentratów cynkowo-ołowiowych, pod kątem dalszych analiz nad możliwością ich perspektywicznego (eksperymentalnego) wykorzystania jako sorbentów gazów kwaśnych (SO2 iCO2). Składowisko tych odpadów jest własnością ZGH „Bolesław" w Bukownie. Materiał badawczy stanowiła próbka odpadów poflotacyjnych pobrana ze stawu osadowego nr 1, leżącego w południowej części Stawu Zachodniego. Charakterystyka wytypowanych do badań materiałów obej­mowała podstawowe badania mineralogiczne (XRD, SEM-EDS), analizy chemiczne (oznaczenie zawartości wilgoci analitycznej, zawartości strat prażenia, podstawowego składu chemicznego, jak też pierwiastków śla­dowych) oraz wyznaczenie podstawowych parametrów teksturalnych (powierzchnia właściwa BET, rozkład i wielkość porów). Badania mineralogiczne wykazały, że materiał odpadowy stanowią głównie minerały węg­lanowe (w przewadze kalcyt, dolomit, ankeryt) oraz minerały stanowiące pozostałość po niewyflotowanych kruszcach (w przewadze galena, sfaleryt). Analiza chemiczna pozwoliła stwierdzić, iż w analizowanej próbce dominują związki wapnia, magnezu i żelaza uwarunkowane przewagą minerałów węglanowych w badanych odpadach. Wśród pierwiastków śladowych przeważa arsen, następnie mangan i bar, występujące jednak w ilości nie przekraczającej 1%. Analiza teksturalna wykazała, że materiał badawczy charakteryzuje się niską po­wierzchnią właściwą i dużymi rozmiarami cząstek. Przeprowadzone badania sugerują, że analizowany materiał charakteryzuje się ubogimi właściwościami adsorpcyjnymi, aczkolwiek mógłby on znaleźć zastosowanie w metodach odsiarczania, jak też neutralizacji dwutlenku węgla (karbonizacja). Należałoby jednak w tym celu przeprowadzić dodatkowe badania wymywalności metali ciężkich w środowisku kwasowym, jak też zastosować domieszki innych składników, takich jak cement czy zeolity, w celu immobilizacji niebezpiecznych składników odpadów.

Open access

Tadeusz Dziok and Andrzej Strugała

from the sector in India. Dhanbad: United Nations Environment Programme. Uruski et al. 2015 - Uruski, Ł., Górecki, J., Macherzyński, M., Dziok, T. and Gołaś, J. 2015. The ability of Polish coals to release mercury in the process of thermal treatment. Fuel Processing Technology 140, pp. 12-20. Wdowin et al. 2015 - Wdowin, M., Baran, P., Panek, R., Zarębska, K. and Franus, W. 2015. Possibility of exhaust gases purification from Hg0 and CO2 on synthetic zeolites from fly ash. Annual Set The Environment Protection 17, pp. 1306

Open access

Maja Radziemska

(2017) 46-52. 19. Najeeb U., Ahmad W., Zia M.H., Zaffar M., Zhou W.: Enhancing the lead phytostabilization in wetland plant Juncus effusus L. through somaclonal manipulation and EDTA enrichm.ent, Arabian Journal of Chemistry, 10, 2 (2017) S3310-S3317. 20. Radziemska M., Mazur Z.: Chemical composition of spring rapeseed grown in copper- contaminated soil amended with halloysite and zeolite, Journal of Ecological Engineering, 18, 2 (2017) 38-43. 21. Radziemska M., Mazur Z.: Content of selected heavy metals in