Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • Miscellaneous x
  • Political Science, other x
Clear All
Poland towards the German leadership in the European Union

- main or supporting tool of Polish Eastern Policy?, (in:) Th e Eastern Partnership in the Context of the European Neighbourhood Policy and V4 Agenda]. P. Żurawski vel Grajewski, Polityka polska na forum Unii Europejskiej 2005-2007 a cele polityczne Rzeczypospolitej - próba oceny, (in:) Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej. Idee i praktyczne dylematy polityki zagranicznej, J. Kloczkowski, T. Żukowski (eds.), Warszawa-Krakow 2010, s. 182-193 [Polish Policy in the European Union 2005-2007 and the political objectives of the Polish Republic - an

Open access