Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Materials Sciences, other x
Clear All
Open access

Joanna Hess

/16/2001. [36] ESI International, 2011, Applying Training and Transferring Learning in the Workplace: How to Turn Hope into Reality , www.esi-intl.co.uk . [37] BPSC SA, 2016, Firmy nie analizują efektów szkolenia , http://www.hrpolska.pl/newsy/hrkomentarz/firmy-nie-monitoruj-zwrotu-z-inwestycji-w-szkolenia.html . [38] Andrzejczak, A., 2011, Wybrane dysfunkcje w dziedzinie zarządzania szkoleniami; Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 153-163. [39] http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/instytucjeorganizacje-miedzynarodowe/ess-eurostat .