Search Results

You are looking at 1 - 10 of 28 items for :

Clear All
Open access

Iga Andrasiak and Tomasz Wróbel

Streszczenie

Wraz ze stale rosnącą liczbą badań w dziedzinie hematologii, znajomość metod statystycznych wykorzystywanych w analizie i interpretacji wyników stała się niezbędnym narzędziem pracy klinicystów. W artykule omówiono najczęściej stosowane testy statystyczne oraz zdefiniowano punkty końcowe stosowane podczas raportowania rezultatów badań klinicznych. Testy statystyczne funkcjonują na zasadzie testowania hipotez. Odrzucenie lub nieodrzucenie danej hipotezy zależy od wybranego poziomu istotności oraz wyliczonej wartości p. Z kolei otrzymany przedział ufności wskazuje na wielkość efektu i precyzję oszacowania. W hematologii głównie raportowanymi punktami końcowymi są: całkowite przeżycie (ang. overall survival – OS), przeżycie wolne od progresji (ang. progression-free survival – PFS), odpowiedź na leczenie (ang. overall response rate – ORR) oraz coraz częściej spotykana, ocena terapii raportowana przez pacjenta (patient reported outcome – PRO). Biorąc pod uwagę kierunek rozwoju medycyny, znajomość biostatystyki jest niezbędna w podejmowaniu decyzji terapeutycznych, a także ocenianiu, interpretowaniu i raportowaniu wyników przeprowadzonych badań.

Open access

Joanna Dudzińska and Beata Dobrowolska

PIŚMIENNICTWO 1. http://www.poltransplant.org.pl/statystyka_2015.html (06.04.2015r.). 2. http://www.poltransplant.org.pl/statystyka_2014.html (06.04.2015r.). 3. Sobczak K, Janaszczyk A. Kontrowersje wokół neurologicznego kryterium śmierci mózgu. Forum Medycyny Rodzinnej. 2012, 6 (4). 4. Nowacka M. Etyka a transplantacje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2003. 5. Luft S. Medycyna pastoralna. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej. 2002. 6. Bohatyrewicz R, Makowski A, Kępiński S. Rozpoznawanie śmierci mózgu. [w

Open access

Anna Partyka-Mizeracka and Diana Słota

prywatnej klinice okulistycznej. Problemy Pielęgniarstwa 2013; 21 (2): 164–172. 4. Wołowicka L, Jaracz K. Jakość życia w naukach medycznych. Poznań: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Medycznej w Poznaniu; 2001. 5. Gałczyńska-Rusin M. Jakość życia pacjentów w wieku podeszłym poddanych leczeniu protetycznemu, rozprawa doktorska. Poznań, 2013. 6. Motyka H, Stanisz-Wallis K. Wybrane determinanty jakości życia w cukrzycy. Borgis. Nowa Medycyna. 2013;3:115-123. 7. Moczko JA, Bręborowicz G, Tadeusiewicz R. Statystyka w badaniach medycznych. Warszawa

Open access

Wioletta Samolińska, Bożena Kiczorowska and Renata Klebaniuk

malnutrition in the older adult: A quality improvement project using a standardised nutritional tool. J. Community Health Nurs. 2015;32:1-11. 9. Cierniak-Piotrowska M, Marciniak G, Stańczak J. Statystyka zgonów i umieralności z powodu chorób układu krążenia. Główny Urząd Statystyczny; 2016. [stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/statystyka-zgonow-i-umieralnosci-z-powodu-chorob-ukladu-krazenia,22,1.html.] 10. Weaver CM, Alexander DD, Boushey CJ, et al. Calcium plus vitamin D supplementation and risk of fractures: an updated meta-analysis from the National

Open access

Beata Pawłowska, Emilia Potembska, Maciej Zygo and Marcin Olajossy

References 1. Hołyst B. Motywacje samobójstw nieletnich. Ministerstwo Sprawiedliwości. Probacja. 2012;3:19-42. 2. Napieralska E. Epidemiologia zgonów dzieci i młodzieży z powodu samobójstw w Polsce w latach 1999-2006. Probl Hig Epidemiol. 2010;91(1):92-8. 3. Gmitrowicz A. Społeczne i psychiatryczne uwarunkowania prób samobójczych u młodzieży. Postępy Psychiatr Neurol. 1999;8:457-64. 4. Komenda Główna Policji. [http://statystyka.policja.pl] 5. Rosa K, Gmitrowicz A. Regionalny

Open access

Urszula Fałkowska, Agnieszka Radzka, Wanda Dobryniewska, Karol Krawiec and Michał Tchórz

://neurogroove.info/tagi/natura/bielu-dzi-dzierzawa. 18. Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii [Internet]. Młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym a używanie substancji psychoaktywnych. [cited 2018 May 20]. Available from: http://www.cinn.gov.pl/portal?id=166545. 19. Statystyka Policji [Internet]. Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2010 roku. [cited 2018 May 20]. Available from: www.policja.pl/download/1/91190/Raport2011.pdf. 20. Majdanik S, Potocka-Banaś B, Borowiak K. Rzadki przypadek ekspozycji na naturalne

Open access

Michał Skrzypek, Lucyna Pachocka, Karolina Goral and Adamina Partycka-Skrzypek

://www.efad.org/en-us/about-efad/definition-of-a-dietitian/ . 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifi-kacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 r., nr 151 poz. 896). 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19.12.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2014, poz. 1963). 6. csioz.gov.pl [Interenet] Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa; [cited 2018 Jul 10]. Available from: https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/statystyka

Open access

Jacek Huk, Witold Wiktor, Tomasz Pedowski, Wioletta Masiak and Grzegorz Wallner

: Guide to the use of proton pump inhibitors in adult patients. Drugs 2008; 68(7): 925-47. Vakil N, van Zanten SV, Kahrilas P et al. : The Montreal definition and classification of gastroesophageal reflux disease: a global evidence-based consensus. Am J Gastroenterol 2006; 101: 1900-20. Krysicki W, Bartos J, Dyczka W i wsp.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, Tom 2. PWN, Warszawa 1997. Krzyśko M: Statystyka Matematyczna, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1996

Open access

Łukasz Szarpak and Marcin Madziała

-2002, illustrated with hospital statistics. Ugeskr Laeger 2007; 169.3: 199-203. Głowacki J, Marek Z: Urazy czaszki i mózgu rozpoznawanie i opiniowanie. KWM, Kraków 2000. Guzik P, Brongel L, Hładki W i wsp.: Ekonomiczne następstwa mnogich obrażeń ciała. Pol Przegl Chir 2004; 2: 223-31. Havill JH et al.: Profile and cost of head injury patients admitted to the Waikato Hospital Intensive Care Unit. N Z Med J 1998; 111.1065: 161-63. Karski J: Statystyka wypadków w Polsce

Open access

Fryderyk Pukacki, Maciej Zieliński and Michał Grzeszczak

increased intraabdominal pressure on bacteria translocation. J Trauma 2002; 52: 13-17. Deenichin GP: Abdominal compartment syndrome. Surg Today 2008; 38: 5-19. Empacher AB, Sęp Z, Żakowska A, Żakowski W: Mały Słownik Matematyczny str. 44, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975. Bieda K, Sobczyński P, Szulc R: Nadciśnienie śródbrzuszne - czy tylko problem chirurgiczny? Anestezjologia Intensywna Terapia 2003; 35: 44-47. Lemańczyk A: Statystyka w pigułce. Wydawnictwo