Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • Plant Science x
Clear All
Open access

Monika Aniszewska and Sebastian Jaworski

, Warszawa SGGW, Technika i technologia w leśnictwie polskim, monografia: 149-153. Aniszewska M., 2008: Charakterystyka wielofazowego procesu wyłuszczania nasion modrzewia europejskiego Larix decidua Mill. na przykładzie wyłuszczarni gospodarczej w Czarnej Białostockiej, Leśne Prace Badawcze , Vol. 69 (2): 155-163. Bruchwald A. 1997: Statystyka matematyczna dla leśników. Wydanie 3 poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 255 ss. Jaworski S. 2009: Analiza dwufazowego procesu

Open access

Marek Jabłoński

. Bruchwald A. 1994. Statystyka matematyczna dla leśników. Wydanie II. Warszawa, Wydawnictwo SGGW, ss. 319. ISBN 8300021876. Bruchwald A. 1995. Dendrometria. Wydanie II poprawione. Warszawa, Wydawnictwo SGGW, ss. 261. Bruchwald A. 1996. New Empirical Formulae for Determination of Volume of Scots Pine Stands. Folia Forestalia Polonica, Series A , 38: 5-10. Bruchwald A., Wójcik R., Zajączkowski S. 2003. Analiza dokładności obrębowej metody inwentaryzacji lasu opartej na losowaniu warstwowym

Open access

Michał Orzechowski and Piotr Budniak

References Bruchwald A. 1997. Statystyka matematyczna dla leśników. Warszawa, Wydawnictwo SGGW. ISBN 9788300030712. Budniak P. 2012. Wpływ warunków termicznych na prędkość propagacji fali dźwiękowej w pniach żywych drzew olszy czarnej. Warszawa, Maszynopis w Katedrze Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa SGGW. Cybulski B. 2012. Ocena deprecjacji drewna żywych drzew olszy czarnej (Alnus glutinosa) w Leśnictwie Grudusk Nadleśnictwo Przasnysz. Warszawa, Maszynopis w Katedrze Urządzania Lasu

Open access

Krystyna Konca-Kędzierska and Krystyna Pianko-Kluczyńska

s. ISBN 978-0-470-38737-5. Klasyfikacja NUTS. 2017. http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/ [5.01.2017]. KSIPL 2017. Krajowy System Informacji o Pożarach Lasów. http://bazapozarow.ibles.pl/ibl_ppoz/faces/index.jsp [15.01. 2017]. Kwiatkowski M., Szczygieł R., Piwnicki J. 2010. Opracowanie nowej metody prognozowania zagrożenia pożarowego lasu. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 90 s. Kwiatkowski M., Szczygieł R. 2015. Klimatyczne aspekty ochrony przeciwpożarowej lasu. Konferencja pt

Open access

Marian Kulej

prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz. II. Statystyka matematyczna. PWN, Warszawa. Kulej M. 2005. Variation of some morphological characteristics of foliage of grand fir ( Abies grandis Lindl.) of different provenances growing under mountain conditions of Beskid Sadecki, Beskydy , 18: 135-144. Kulej M. 2006. Adaptation of grand fir ( Abies grandis Lindl.) of selected provenances under mountain conditions of Beskid Sadecki, Beskydy , 19: 189-196. Kulej M. 2007. Survival of grand

Open access

Winicjusz Kasprzyk and Szymon Jastrzębowski

dwuletnich sadzonek świerka pospolitego ( Picea abies L. Karst.) na ich wzrost po posadzeniu. Sylwan 155(7): 482 – 492. Canham C.D., Kobe R.K., Latty E.F., Chazdon R.L. 1999. Interspecific and intraspecific variation in tree seedling survival: effects of allocation to roots versus carbohydrate resources. Oecologia 121: 1–11. Dobek A., Szwaczkowski T. 2007. Statystyka matematyczna dla biologów, Poznań, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 211 s. Kłoskowska A. 1995. Wpływ podcinania systemów korzeniowych na wzrost jedno- i

Open access

Marek Szymański, Witold Pazdrowski, Katarzyna Kaźmierczak, Marcin Nawrot, Marta Werner and Krzysztof Mańka

. Kraft. G. 1884. Durchforstungen, Schlagstellungen und Lichtungshieben. Klindworth's Verlag. Hannover. Kramer J. K., Kozlowski T. T. 1979. Physiology of Woody Plants. Academic Press. New York. Krzysicki W., Bartas J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. 2002. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz. II. Statystyka matematyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Lemke J. 1966. Korona drzewa jako kryterium oceny dynamiki wzrostowej drzew w drzewostanie

Open access

Andrzej Klimek, Stanisław Rolbiecki, Roman Rolbiecki and Dorota Hilszczańska

-409. Berthet P., Gerard G. 1965. A statistical study of microdistribution of Oribatei (Acari) I. The distribution pattern. Oikos , 16: 214-227. Bruchwald A. 1997: Statystyka matematyczna dla leśników. Warszawa, Wydawnictwo SGGW, 1-255. ISBN 8300030719. Brzezińska M. 2006. Aktywność biologiczna oraz procesy jej towarzyszące w glebach organicznych nawadnianych oczyszczonymi ściekami miejskimi (badania polowe i modelowe). Acta Agrophysica , 131, PAN, Rozprawy i Monografie (Lublin), 2: 1

Open access

Monika Aniszewska

suszkie szyszek w wakuomie. Lesnoje chozjajstwo 3, 57–60. Bruchwald A. 1997. Statystyka matematyczna dla leśników. Wydawnictwo SGGW, Warszawa. Cieśla A., Kraszewski W., Skowron M., Syrek P. 2015. Wpływ działania pola magnetycznego na kiełkowanie nasion. Przegląd Elektrotechniczny 91(1): 125–128. DOI 10.15199/48.2015.01.25. Jakubowski T. 2008. Wpływ napromieniowania mikrofalowego na dynamikę wzrostu kiełków bulwy ziemniaka. Inżynieria Rolnicza 5(103): 7–13. Khraisheh M.A.M., Mcminn W.A.M., Magee T.R.A. 2004. Quality and structural changes in

Open access

Marek Sołtysiak and Dominika Dąbrowska

Australia. Jousma G., Roelofsen F.J. 2004. World-wide inventory on groundwater monitoring . Report nr. GP 2004-1. IGRAC, Utrecht. Kmiecik E., Szczepańska J. 2005. Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w oparciu o wyniki badań monitoringowych . AGH. Kraków. Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A. 2007. Statystyka. Podręcznik dla studiów ekonomicznych . Difin. Warszawa. Krogulec E. 2004. Ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia w dolinie rzecznej na podstawie przesłanek hydrodynamicznych . Wyd. Uniw. Warszawskiego, Warszawa: 337