Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

Clear All
Open access

Magdalena Redo

]. Narodowy Bank Polski, Statystyka bilansu płatniczego. Oficjalne aktywa rezerwowe, monthly data, the situation at the end of October 2014 (accessed: 21.11.2014). [National Bank of Poland, Balance of payments statistics. Official reserve assets]. Narodowy Bank Polski, Statystyka bilansu płatniczego. Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych, 2000-2013 (accessed: 21.11.2014). [National Bank of Poland, Balance of payments statistics, Liquid assets and liabilities in foreign currency]. Redo M., Istota i znaczenie ofi cjalnych aktywów rezerwowych

Open access

Katarzyna Maćkowska

UE, S. Morawska (ed.), Warszawa 2011 [The models of bankruptcy proceedings in Poland and selected EU countries]. Ptak-Chmielewska A., Statystyka procesów upadłościowych i naprawczych przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów europejskich, [in:] Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, E. Mączyńska (ed.), Warszawa 2013, p. 319-331. [Statistics of the repair and bankruptcy processes of enterprises in Poland comparing to other European countries [in:] Bankruptcy and reorganization processes in Poland against the

Open access

Magdalena Redo

.M., When Credit Bites Back , “Journal of Money, Credit and Banking”, No 45, December 2013, pp. 3–28. Krugman P., Financing vs. Forgiving a Debt Overhang , “Journal of Development Economics”, No 29 (3), 1988, pp. 253–68. NBP, Statystyka bilansu płatniczego. Zadłużenie zagraniczne Polski ( www.nbp.pl ). Redo M., Bezpieczeństwo finansów publicznych – wpływ ekspansji fiskalnej na poziom kosztu kapitału w Polsce na tle państw Europy Środkowo-Wschodniej [in:] A. Jackiewicz, A. Trzaskowska-Dmoch (ed.), Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Uwarunkowania

Open access

Paweł Dziekański and Juliusz Piwowarski

. Nauk. PWN, Warszawa, pp. 144-151, 2006. [10] Filipiak B., Analiza finansowa i jej znaczenie w zarządzaniu finansami [in:] Dylewski M., Filipiak B., Gorzalczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wyd. Nauk. PWN. Warszawa, pp. 138-143, 2006. [11] Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa, p. 234, 2012. [12] Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa, pp. 28-32, 2006. [13] Wysocki F., Lira J., Statystyka opisowa, Wyd

Open access

Paweł Dziekański and Juljusz Piwowarski

., Statystyka opisowa. Wyd. AR im. A. Cieszkowskiego, Poznań, 2005 [11] Tokarski T., Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo PTE, Warszawa, 2005. [12] Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa, pp. 28-32, 2006. [13] Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN, Warszawa, 2000. [14] Żylicz T., Ekonomia wobec problemów środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa, 1989. [15] Bernaciak A., Gaczek W