Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • Western Europe x
Clear All
Open access

Magdalena Redo

]. Narodowy Bank Polski, Statystyka bilansu płatniczego. Oficjalne aktywa rezerwowe, monthly data, the situation at the end of October 2014 (accessed: 21.11.2014). [National Bank of Poland, Balance of payments statistics. Official reserve assets]. Narodowy Bank Polski, Statystyka bilansu płatniczego. Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych, 2000-2013 (accessed: 21.11.2014). [National Bank of Poland, Balance of payments statistics, Liquid assets and liabilities in foreign currency]. Redo M., Istota i znaczenie ofi cjalnych aktywów rezerwowych

Open access

Katarzyna Maćkowska

UE, S. Morawska (ed.), Warszawa 2011 [The models of bankruptcy proceedings in Poland and selected EU countries]. Ptak-Chmielewska A., Statystyka procesów upadłościowych i naprawczych przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów europejskich, [in:] Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, E. Mączyńska (ed.), Warszawa 2013, p. 319-331. [Statistics of the repair and bankruptcy processes of enterprises in Poland comparing to other European countries [in:] Bankruptcy and reorganization processes in Poland against the

Open access

Magdalena Redo

.M., When Credit Bites Back , “Journal of Money, Credit and Banking”, No 45, December 2013, pp. 3–28. Krugman P., Financing vs. Forgiving a Debt Overhang , “Journal of Development Economics”, No 29 (3), 1988, pp. 253–68. NBP, Statystyka bilansu płatniczego. Zadłużenie zagraniczne Polski ( www.nbp.pl ). Redo M., Bezpieczeństwo finansów publicznych – wpływ ekspansji fiskalnej na poziom kosztu kapitału w Polsce na tle państw Europy Środkowo-Wschodniej [in:] A. Jackiewicz, A. Trzaskowska-Dmoch (ed.), Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Uwarunkowania