Search Results

You are looking at 1 - 10 of 34 items for :

Clear All
Open access

Isaiah J. Nirmal Kumar, George Basil, Rita Nirmal Kumar, Poliyaparambil Ravi Sajish and Viyol Shailendra

Abstract

Investigations on physicochemical parameters (temperature, pH, salinity, dissolved oxygen), including dissolved nutrients (PO4-P, NO3-N, SiO4-Si) and chlorophyll-a were carried out in the water off the mouth of the Narmada estuary from July 2008 to June 2009. The multivariate statistics and principal component analysis applied to the datasets, indicated two factors during the whole study period influencing variability in the water to the extent of 72%. Principal axis factoring and alpha factoring have been used to observe the mode of association of parameters and their interrelationships, for evaluating water quality. The results indicated the addition of phosphates and silicates to the coastal water by the Narmada estuary from natural sources during study period. The study indicated that the Narmada estuary adds sufficiently well-oxygenated, nutrient-rich water to the coastal region.

Open access

Jolanta Latosińska and Dorota Ludwicka

References Dziegieć E., Bachvarov M., 2005, Relacje między pojęciami "rekreacja" i "turystyka", Turyzm , 2005, t. 15, z. 1, s. 79-93. Jażdżewska I., 2003, Statystyka dla geografów , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Kruczek Z., Sacha S., 1994, Geografia atrakcji turystycznych Polski , Oficyna Wydawnicza Ostoja, Kraków. Latosińska J., 1998, Przestrzeń urlopowo-wakacyjna pracowników wyższych uczelni Łodzi , Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź

Open access

Vasyl Kyfyak and Olexander Kyfyak

, «Presa Ukrayiny» [in Ukrainian]. K yfyak V.F., 2008, Funktsionuvannya yevrorehionu «Verkhniy Prut» ta yoho rolʹ v intehratsiynykh protsesakh Ukrayiny [Functioning of Euroregion ‘Upper Prut’ and its role in the integration processes of Ukraine], „Ekonomika Ukrayiny”, 6 (559), Kiev, «Presa Ukrayiny» [in Ukrainian]. L iszewski S., 2017, Miasto i turystyka. Wybór prac , Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. M ylashko O.H., 2010, Statystyka turyzmu: Navchalʹnyy posibnyk [Tourism mtatistics: textbook], Odesa, ODEU [in

Open access

Dominik Domin, Grzegorz Kwiatkowski and Justyna Chodkowska-Miszczuk

. Norcliffe G. B., 1986. Statystyka dla geografów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. Pawlicz A., 2008. Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa. Pérez J., Jimeno J. & Mokotoff E., 2006. Another potential shortcoming of AHP. TOP 14(1): 99-111. Perkal J., 1953. O wskaźnikach antropogenicznych. Przegląd Antropologiczny 19: 209-221. Pietrzyk-Sokulska E., 2006. Typologia gmin. In: J. Warszyńska (ed

Open access

Arkadiusz Bartczak, Dariusz Brykała and Marta Cebulska

. Sobczyk M., 2002, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 377 pp. Twardosz R., 1999, Warunki pluwialne w Krakowie w latach 1792-1998, Czasopismo Geogr., 2, 221-234. Wójcik G., Marciniak K., 1993, Opady atmosferyczne w regionie dolnej Wisły w okresie 1951-1980, [in:] Z. Churski (ed.) Uwarunkowania przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne zagospodarowania dolnej Wisły, Instytut Geografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 107-121.

Open access

Kamila Ziółkowska-Weiss

, Statystyka dla socjologów , Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. C zajkowski K., 1979, Wychowanie do rekreacji , WSiP, Warszawa. D ąbrowski Z., 1966, Czas wolny dzieci i młodzieży , PZWS, Warszawa. D elekta A., 2013, Determinanty aktywności i destynacji turystycznych studentów dużego i małego ośrodka akademickiego , Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków. D enek K., 2000, W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole , Wyd. Eruditus, Poznań. G aworecki W., 2007, Turystyka , PWE, Warszawa. G laser , B arney G

Open access

Beata Krakowiak

/13 Rady Miejskiej z 27 marca 2013 r. Rocznik statystyczny województwa łódzkiego 2009, 2011, 2013, 2014, Urząd Statystyczny, Łódź. Rocznik statystyczny województw , 2009, 2011, 2013, 2014, GUS, Warszawa. Statystyka Łodzi, 2010, 2014, Urząd Statystyczny, Łódź. W awrzyniak J., 2008, Muzeum Fabryki jako nowa atrakcja turystyczna na terenie Łodzi , master thesis written in the Institute of Urban Geography and Tourism Studies, University of Łódź, Łódź. W laźlak A., 2011, Monografia Muzeum Farmacji w Łodzi , license thesis written in the

Open access

Beata Gierczak-Korzeniowska

References ACZEL A.D., 2000, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa, 739 pp. BANK J., 1997, Zarządzanie przez jakość, Wyd. Gebethner & Ska, Warszawa, 236 pp. BEDNARCZYK M., NAJDA-JANOSZKA M., 2014, Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym Polski, Wyd. CeDeWu, Warszawa, 243 pp. BOGAN CH.E., CALLAHAN D., 2001, Benchmarking in rapid time, Industrial Management, 43, 2, pp. 28-33. BOGAN CH.E., ENGLISH M.J., 2006, Benchmarking jako klucz do

Open access

Alejziak Alejziak

rekreacje ruchową i turystykę , AWF Wrocław, pp. 157-177. Alejziak, W., 2007, Inhibitory aktywności turystycznej. Teoretyczne i metodologiczne aspekty studiów nad ograniczeniami i barierami uczestnictwa w wyjazdach wypoczynkowych , ‘Folia Turistica’, Vol. 18, pp. 59-89. Blalock, H. M., 1977, Statystyka dla socjologów , PWN, Warszawa. Byrne, D., 1999, Social exclusion, Open University Press, Buckingham. CBOS, 2005, Wyjazdy Polaków na wypoczynek w latach 1992-2005 (BS

Open access

Marta Götz

. PUGA, D. (2001), ‘European Regional Policies in Light of Recent Location Theories’, CEPR Discussion Paper , 2767. ROESKE-SŁOMKA, I. and KUDELSKI, M. (1998), Statystyka , Poznań: Akademia Ekonomiczna SNOWDOWN, B. and VANE, H. (2005), Modern Macroeconomics - Its Origins, Development and Current State , Northampton, MA: Edward Elgar. TONDL, G. (1999), ‘The Changing Pattern of Regional Convergence in Europe’, Review of Regional Research , 19, pp. 1-33. TSAGKANOS, A