Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • physical tests x
  • Chemical Engineering x
  • Ceramics and Glass x
Clear All
Open access

R. Koňár, M. Mičian and P. Fabian

References 1. Chen, C. H. Ultrasonic and advanced methods for nondestructive testing and material characterization, 1st ed.; World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.: London, 2007. 2. Kundu, T. Ultrasonic methods for material and structure inspection, 1st ed.; ISTE Ltd: London, 2007. 3. Panametrics Ultrasonic Transducers., 2016. www.olympus.com. https://www.olympus-ims.com/data/File/panametrics/panametrics-UT.en.pdf (accessed June 06, 2016). 4. Langenberg, K. J. Ultrasonic nondestructive testing

Open access

M. Kohl and A. Kalendová

Vodivé polymery včetně významného zástupce polyanilinu (PANI) patří v současné době k vysoce zkoumaným látkám v řadě oborů. Díky snadné přípravě, netoxicitě a vysoké stabilitě se zkoumá i jeho využití ve formulaci organických povlaků. Cílem této práce je vyhodnocení vlivu polyanilinových solí na korozní vlastnosti ochranných organických povlaků pomocí zrychlených korozních zkoušek a techniky lineární polarizace (LP). Polyanilinové sole byly připraveny oxidační polymerací v kyselém prostředí, kdy jako dopující kyselina byla použita kyselina fosforečná (H3PO4), kyselina sírová (H2SO4) a kyselina chlorovodíková (HCl). Celkem tedy byly připraveny tři typy polyanilinových solí: PANI-H3PO4, PANI-H2SO4 a PANI-HCl, které byly charakterizovány na základě fyzikálně chemických metod a dále byly použity pro formulaci organických povlaků, při hodnotách objemové koncentrace pigmentu (OKP) = 0,1; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 15; 20 % a kritické objemové koncentrace pigmentu (KOKP). Výsledky zrychlené korozní zkoušky i metody lineární polarizace ukazují, že typ i objemová koncentrace polyanilinových solí má významný vliv na výsledné korozní vlastnosti organického povlaku. Z výsledků je zřejmé, že především nízké hodnoty OKP jednotlivých polyanilinových solí mají pozitivní dopad na výsledné korozní vlastnosti v porovnání s nepigmentovaným organickým povlakem.

Open access

P. Pokorný, R. Pernicová, M. Vokáč, I. Sedlářová and M. Kouřil

třídy “NSC”. Koroze a ochrana materiálu 2015 , 59 (2), 53-65. 11. Hill, G.A.; et al. Laboratory corrosion tests of galvanized steel in concrete, Technical Report: CA-DOTTl-5351-1-76-02, 1976, California, 1-24. 12. Bird, C. E.; et al. Metallic coating for reinforcing steel – Test indicate cadmium is a satisfactory coating material. Materials Protection 1967 , 48-52. 13. Kouřil, M.; Koroze alternativních kovových materiálů v pórovém roztoku betonu, Dizertační práce, VŠCHT Praha, Praha 2004 14. Macias, A.; et al. Corrosion of galvanized

Open access

J. Drábiková, F. Pastorek, S. Fintová, P. Doležal and J. Wasserbauer

Biomedical Coatings Handbook: Applications 2011, 976. 19. Cell Culture Product, https://brunschwig-ch.com/pdf/downloads/PA_Catalog.pdf [online]. [cit. 2016-10-10]. 20. Cantor, S. Physical properties of molten-salt reactor fuel, coolant, and flush salts, Technical Report 1968, ORNLTM-2316. 21. Jia, W.Z., et al. A novel method for the synthesis of well-crystallized β-AlF 3 with high surface area derived from γ-Al 2 O 3 . Journal of Materials Chemistry 2011 , 21, 8987-8990. 22. Zaid, B., et al. Electrochemical evaluation of sodium

Open access

Prasad U. Syam, V. V. Kondaiah, K. Akhil, V. Vijay Kumar, B. Nagamani, K. Jhansi, Ravikumar Dumpala, B. Venkateswarlu and Sunil B. Ratna

Design 2014 , 56, 589-593. 11. Liu, C.; Zhu, X.; Zhou, H. Phase Diagrams for Magnesium Alloys, Central South University Press: Changsha, 2006, 35, 63. 12. Clark, J. B.; Zabdyr, L.; Moser in, Z.; Massalski, T. B.; Okamoto, H.; Subramanian, P. R.; Kacprzak, L.; (Eds.), Binary Alloy Phase Diagrams, second ed., ASM International, Materials Park, Ohio, 1990, pp. 2571–2572. 13. Predel (Ed.), B.; Phase Equilibria, Crystallographic and Thermodynamic Data of Binary Alloys, Landolt-Born-stein, Group IV, Physical Chemistry, 5 Springer- Verlag, Berlin, Germany

Open access

A. Kalendová, E. Halecká, K. Nechvílová and M. Kohl

REFERENCES 1. Kalendova A. et al. Anticorrosion efficiency of zinc-filled epoxy coatings containing conducting polymers and pigments, Progress in Organic Coatings 2015 , 78, 1-20. 2. Benda P., Kalendova A. Anticorrosion properties of pigments based on ferrite coated zinc particle, Physica Procedia 2013 , 44, 185-194. 3. Kos I., Schwarz I. G., Suton K. Influence of Warp Density on Physical-mechanical Properties of Coated Fabric, Procedia Engineering 2014 , 69, 881-889. 4. Kohl M., Kalendova A. Effect of polyaniline salts on the