Search Results

1 - 7 of 7 items :

  • management measures x
  • Management, Organization, Corporate Governance x
  • Labor, Trade Unions x
Clear All
Facility Management as a Concept to Support Real Estate Management

. Karaszewski R. (1999), Total Quality Management. Zarządzanie przez jakość. Wybrane zagadnienia, Tonik, Toruń. Karlöf B., Östblom K. (1995), Benchmarking - równaj do najlepszych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa. Krawiec F. (2009), Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku, Difin, Warszawa. Lipiec J. (1996), Reengineering - nowa koncepcja zarządzania?, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 4. Nalepka A. (2008), Przesłanki i zakres stosowania outsourcingu w zarządzaniu nieruchomościami

Open access
The effectiveness of capital management strategies used by the investment funds in Poland

management of investment funds , “Harvard Business Review”, No. 1. Wypych M. (2000), Finanse i instrumenty finansowe , Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi – Absolwent, Łódź. Legal acts The Act of 27 August 2003 on the organization and operation of pension funds, Journal of Laws of 2003 no. 170, item 1651 as amended. The Act of 25 March 2011 on the amendment of certain laws relating to the operation of the social security system, Journal of Laws of 2011 no. 75, item 398. The Act of 28 August 1997 on investment funds, Journal of Laws

Open access
Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™) as a Tool of Performance Measurement

Management Accounting, “Harvard Business School Press”, Boston, MA. Kaplan R., Norton D. (1992), The balanced scorecard - measures that drive performance, “Harvard Business Review”, vol. 70, no. 1. Kaplan R.S., Norton D.P. (2002), Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa. Komnenic B., Pokrajcic D. (2012), Intellectual capital and corporate performance of MNCs in Serbia, “Journal of Intellectual Capital”, vol. 13, no. 1. Kujansivu P., Lonnqvist A., (2007), Investigating the value and efficiency of intellectual

Open access
Developing innovative competencies in view of biographies of innovative managers

Bibliography Amabile T.M., Gryskiewicz N. (1989), Te creative environment scales: Te work environment inventory , “Creative Research Journal”, 2, Volume 2, Issue 4, pp. 2 31–253. Ames M., Runco M.A. (2005), Predicting Entrepreneurship From Ideation and Divergent Tinking , „Creativity and Innovation Management”, Volume 14, Issue 3, pp. 311–315. Basadur M., Hausdorf P.A. (1996), Measuring Divergent Tinking Attitudes Related to Creative Problem Solving and Innovation Management, “Creativity Research Journal”, 9, pp. 21–32. Cenin M. (1998), W

Open access
Efficiency of Using Research and Development Expenditures at Voivodship Level

największych inwestorach w badania i rozwój w Polsce w 2012 roku, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa. Banker R., Charnes A., Cooper W.W. (1984), Some Models for Estimating Technical and Scale Efficiencies in Data Envelopment Analysis, “Management Science”, 30, ss. 1078-1092. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E. (1978), Measuring the efficiency of decision making units, “European Journal of Operational Research”, 2, ss. 429-444. Guzik B. (2009), Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej

Open access
Kaizen as a Method of Management Improvement in Small Production Companies

References Bank J. (1997), Zarządzanie przez jakość , Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa. Borys T., Rogala P. (2002), Armand Vallin Feigenbaum, „Problemy Jakości”, nr 12. Ćwikliński M., Obora H.(2009), Metody TQM w zarządzaniu firmą. Praktyczne przykłady za-stosowań, Poltext, Warszawa. Dąbrowska A. (2011), KAIZEN: Małymi krokami do wielkich zmian, „ Manager”, nr 6. Flynn B.B., Schroeder R.G., Sakakibara S. (1994), A framework for Quality Management Research and an Associated Measuring Instrument, “Journal of Operations

Open access
Long-Term Borrowing and Intergenerational Redistribution of Public Debt. The Case of Central and Eastern EU Member States

Multinational Financial Management”, Vol. 18 Issue 2. Erdem O., Varli Y. (2014), Understanding the sovereign credit ratings of emerging markets, “Emerging Markets Review”, Vol. 20. Gaillard N. (2014), What Is the Value of Sovereign Ratings?, “German Economic Review”, Vol. 15, Issue 1. Głuchowski J., Pomorska A., Szołno-Koguc J. (ed.) (2005), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. Heller P.S. (2003), Who Will Pay? Coping with

Open access