Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Ceramics and Glass x
Clear All
Open access

M. Kouřil, T. Prošek, M. Dubus, M. Taube, V. Hubert, B. Scheffel, Y. Degres, M. Jouannic and D. Thierry

Systém pro monitoring atmosférické koroze byl testován v řadě významným institucí působících na poli ochrany památek. Elektronický záznamním měří změny elektrického odporu tenké kovové stopy nanesené na nevodivém substrátu. Pokud kov koroduje, efektivní obsah průřezu stopy se zmenšuje a elektrický odpor se zvětšuje. Čidla vyrobená ze stříbra, mědi, železa, resp. oceli, zinku, olova, cínu, bronzu a mosazi v tloušťkách stopy od 50 nm do 250 μm byla přizpůsobena prostředím s různou korozní agresivitou. Spojením těchto čidel, záznamníku a rezistometrické techniky se podařilo dosáhnout citlivosti určení korozního úbytku na úrovni1Ångström (<10-10 m), což umožňuje korozní monitoring i v poměrně málo korozivním vnitřním prostředí památkových objektů. Laboratorní testy potvrdily dobrou reprodukovatelnost této metody s běžnou odchylkou paralelních měření do 20% u kovů, které v daném prostředí podléhají především rovnoměrné korozi. Vzhledem k tomu, že tato metoda vypovídá o korozním úbytku především v místě maximálního úbytku průřezu kovové stopy, bývá výsledná hodnota o něco vyšší než u metod měřících průměrnou hloubku korozního napadení. Pro tento příspěvek bylo vybráno několik příkladů z rozsáhlého testovacího programu v partnerských muzeích, archivech, knihovnách a jiných institucích, které ilustrují úspěšné použití této metody pro stanovení a srovnání vlivu atmosfér ve vnitřních prostorách, hodnocení kvality atmosféry nových staveb a skladových prostor, kontrolu korozních podmínek při přepravě a výstavách a základní výzkum optimálních konzervačních postupů a režimů uložení kovových památek. Článek představuje první návrh klasifi kace agresivity atmosféry vůči olovu, které je velmi citlivé na přítomnost karboxylových kyselin. Tato technika má vysoký potenciál pro využití jako nezávislá metoda pro sledování kvality vzduchu v objektech, v nichž jsou vystavovány či uchovávány cenné předměty kulturního dědictví.