Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • disability sport x
  • Methods and Theory x
Clear All
Cognitive and emotional determinants for destructive coping strategies by junior high school students in a social conflict situation

]. Warszawa: Laboratotium Technik Diagnostycznych im.B.Zawadzkiego. Kulas, H. (1986). Samoocena młodzieży . [Self-evaluation of teenagers]. Warszawa: WSiP. Kurtek, P. (2005). Regulacyjna rola poczucia kontroli w radzeniu sobie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia w sytuacjach trudnych. [Regulatory role of the feeling of control in adolescents coping with low level intellectual disability in difficult situations]. Przegląd Psychologiczny, 3, 277‒294. Lachowska, B. (2010). Style rozwiązywania konfliktów i ich efekty w relacji

Open access