Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Foreign Policy x
Clear All
Open access

Yevhen Pysmenskyy

zhurnalista: avtoreferat dysertatsii (doktor yurydychnykh nauk). Kharkivskyi natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav. Prosecutor General’s Office of Ukraine (PGO), 2017. The head of the internet-publication Strana.UA’ and his accomplice are arrested on suspicion of extortion. 23 June [online]. Available at: http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=210666&fp=50 (Accessed 4 July 2017). Prystupenko, T., 2008. Svoboda slova ta zhurnalistska etyka v Ukraini. Uchenyie zapiski Tavricheskogo natsionalnogo universiteta imeni V