Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • Chemical Engineering x
Clear All
Faktorová analýza v Mössbauerovì spektroskopii a RTG difrakèní fázové analýze / Factor analysis in Mössbauer spectroscopy and X-ray diffraction analysis

Ze souboru vzorků obsahujících železo byly metodami Mössbauerovy spektroskopie a rtg difrakční analýzy získána data, na která byla aplikována faktorová analýza, díky níž bylo zjištěno, kolika faktory lze vysvětlit celkový rozptyl dat. Došlo tedy k vyčíslením faktorového skóre, k redukci počtu proměnných a vzniku faktorů, kterými byly nahrazeny původní proměnné. U Mössbauerovy spektroskopie se jedná o šest faktorů, kterým bylo přiřazeno šest původních proměnných a u rtg difrakční analýzy byly zjištěny tři faktory, kterým byly přiřazeny tři původní proměnné.

Open access
The Effects of Combinatorial Chemistry and Technologies on Drug Discovery and Biotechnology – a Mini Review

lymphocyte subset producing natural antibodies. J. Immunol., 148, 1992, 2690-2702. KIJIMA, M., YOSHIDA, M., SUGITA, K., HORINOUCHI, S., BEPPU, T.: Trapoxin, an antitumor cyclic tetrapeptide, is an irreversible inhibitor of mammalian histone deacetylase. J. Biol. Chem., 268, 1993, 22429-22435. KITCHEN, D. B., DECORNEZ, H., FURR, J. R., BAJORATH, J.: Docking and scoring in virtual screening for drug discovery: methods and applications. Nat. Rev. Drug Discov., 3, 2004, 935-949. KOCHETKOV, N. K.: Catalytic antibodies: prospects

Open access