Search Results

1 - 4 of 4 items :

  • P. aeruginosa x
Clear All
A review of introduction of common carp Cyprinus carpio in Pakistan: origin, purpose, impact and management

. (2014): A study on Exports of Fish and Fish products and their Role in Economic Growth of Pakistan. International Journal of Marine Science, 4, 64, 1-4. Padmavathi, P., Veeraiah, K. (2009): Studies on the influence of Microcystis aeruginosa on the ecology and fish production of carp culture ponds. African Journal of Biotechnology, 8, 9, 1911-1918. Parameswaran, S., Radhakrishnan, S., Selvaraj, C., Bhuyan, B. R. (1971): Fish yield from Assam ponds kept under different experimental conditions. Indian Journal of Fisheries, 18, 1-2, 67-83. Parkos III

Open access
Phytochemical Studies Antibacterial and Antioxidant Activities of Aerial Parts of Ferula lutea (Poir.) Maire.

References [1]. Okpekon, T.; Yolou, S.; Gleye, C.; Roblot, F.; Loiseau, P.; Bories, C.; Grellier, F.; Frappier, F.; Laurens, A.; Hocquemiller, R., Antiparasitic activities of medicinal plants used in Ivory Coast, Journal of Ethnopharmacology , 2014 , 90 , 91-97. [2]. Downie, S.R.; Watson, M.F.; Spalik, K.; Katrz-Downie.; D.S., Molecular systematic of old world 2. Apioideae (Apiaceae): Relationships among some members of tribe Peucedaneae sensu lato, the placement of several island-endemic species, & resolution within the apioid superclade, Can. J

Open access
Bankowanie. Mikrobiologiczne bezpieczeństwo przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych

-ujemny Staphylococcus . Dane literaturowe wskazują na obecność w przeszczepie również innych drobnoustrojów, w tym Bacillus spp . czy Pseudomonas aeruginosa [ 8 ]. Do zanieczyszczeńia materiału transplantacyjnego może dojść na każdym etapie bankowania - w tym podczas pozyskiwania k.k., przeprowadzania procesów preparatyki, a także rozmrażania krioprezerwowanych preparatów i podawania ich biorcy przeszczepu [ 5 ]. Dlatego też ocena czystości mikrobiologicznej donacji powinna obejmować wszystkie etapy przetwarzania komórek. Według Leemhuis i współautorów głównymi źródłami

Open access
Szczepienia ochronne u dorosłych chorych na nowotwory hematologiczne oraz u chorych z asplenią – zalecenia PTHiT i sekcji do spraw zakażeń PALG

splenektomii. Pozostałe dwie bakterie otoczkowe, przeciwko którym dostępne są szczepionki: Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae typ B, rzadziej (ok. 25%) są przyczyną uogólnionych zakażeń. Z innych drobnoustrojów, które stanowią zagrożenie dla ww. chorych, wymienia się: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa oraz bakterie z grupy Salmonella i Klebsiella [ 64 ]. Zalecenia U chorych z brakiem lub dysfunkcją śledziony zaleca się szczepienia ochronne przeciw Streptococcus pneumoniae , Neisseria meningitidis oraz Haemophilus

Open access