Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • P. aeruginosa x
  • Haematology, Oncology x
  • Human Biology x
Clear All
Open access

Bembnista Ewa, Kubiak Agnieszka, Matuszak Paula and Kozłowska-Skrzypczak Maria

-ujemny Staphylococcus . Dane literaturowe wskazują na obecność w przeszczepie również innych drobnoustrojów, w tym Bacillus spp . czy Pseudomonas aeruginosa [ 8 ]. Do zanieczyszczeńia materiału transplantacyjnego może dojść na każdym etapie bankowania - w tym podczas pozyskiwania k.k., przeprowadzania procesów preparatyki, a także rozmrażania krioprezerwowanych preparatów i podawania ich biorcy przeszczepu [ 5 ]. Dlatego też ocena czystości mikrobiologicznej donacji powinna obejmować wszystkie etapy przetwarzania komórek. Według Leemhuis i współautorów głównymi źródłami

Open access

Iwona Hus, Agnieszka Piekarska, Jacek Roliński, Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus, Krzysztof Giannopoulos, Krzysztof Jamroziak, Beata Piątkowska-Jakubas, Agnieszka Wierzbowska, Jan Maciej Zaucha, Sebastian Giebel, Tadeusz Robak and Lidia Gil

splenektomii. Pozostałe dwie bakterie otoczkowe, przeciwko którym dostępne są szczepionki: Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae typ B, rzadziej (ok. 25%) są przyczyną uogólnionych zakażeń. Z innych drobnoustrojów, które stanowią zagrożenie dla ww. chorych, wymienia się: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa oraz bakterie z grupy Salmonella i Klebsiella [ 64 ]. Zalecenia U chorych z brakiem lub dysfunkcją śledziony zaleca się szczepienia ochronne przeciw Streptococcus pneumoniae , Neisseria meningitidis oraz Haemophilus