Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Economic Theory, Systems and Structures x
  • Social Sciences x
Clear All
Open access

Łukasz Arendt

, fertility and migration , ˶International Journal of Forecasting”, vol. 24, Issue 3, pp. 323–342. Kryńska E. (2007), Podstawy konstrukcji modelu systemu zmniejszania niedostosowań strukturalnych podaży pracy i popytu na pracę w województwie mazowieckim [in] E. Kryńska (ed.), Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego PRACA-ZATRUDNIENIE-SZKOLENIE. Syntezy wyników badań i rekomendacje , Tom II, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa. Kwiatkowski E., Kwiatkowska W., Gajdos A. (2011