Search Results

You are looking at 1 - 10 of 20 items for :

  • Business Management x
Clear All
Open access

Izabela Krupińska

form żelaza i manganu z wód podziemnych, Ochrona Środowiska, 1/60 (1996) 25-26. 4. Civardi J., Tompeck M.: Iron and manganese removal handbook. Second Edition. Denver, CO: American Water Works Association 2015. 5. Dempsey B. A., Ganho R. M., O Melia C. R.: The coagulation of humic substances by means of aluminum salts, Journal American Water Works Association 76/4(1984) 141-150. 6. Edzwald J., Perntsky D., Paramenter W.: Polyaluminum coagulants for drinking water treatment, chemistry and selection, Chemical Water and

Open access

Joanna Jordanowska and Monika Jakubus

Abstract

The article presents the work of the Water Treatment Plant in the town of Otoczna, located in the Wielkopolska province, before and after the modernization of the technological line. It includes the quality characteristics of the raw water and treated water with particular emphasis on changes in the quality indicators in the period 2002 -2012 in relation to the physicochemical parameters: the content of total iron and total manganese, the ammonium ion as well as organoleptic parameters(colour and turbidity). The efficiency of technological processes was analysed, including the processes of bed start up with chalcedonic sand to remove total iron and manganese and ammonium ion. Based on the survey, it was found that the applied modernization helped solve the problem of water quality, especially the removal of excessive concentrations of iron, manganese and ammonium nitrogen from groundwater.

It has been shown that one year after modernization of the technological line there was a high reduction degree of most parameters, respectively for the general iron content -99%, general manganese - 93% ammonia - 93%, turbidity - 94%. It has been proved, that chalcedonic turned out to be better filter material than quartz sand previously used till 2008. The studies have confirmed that the stage of modernization was soon followed by bed start-up for removing general iron from the groundwater. The stage of manganese removal required more time, about eight months for bed start-up. Furthermore, the technological modernization contributed to the improvement of the efficiency of the nitrification process.

Open access

Soner Top and Mehmet Yildirim

Abstract

In this paper, synthetic carnallite (MgCl2 ∙ KCl ∙ 6H2O) and amorphous silica (SiO2) preparation possibilities were investigated by utilizing chromite beneficiation plant tailings which contain 3.44% chromite (Cr2O3) and 30.55% magnesium oxide (MgO) by weight. Firstly, laboratory scale high intensity wet magnetic separator was applied for removing the magnetic materials such as chromite, iron (II ) and manganese (II ) minerals in the tailings. About 85.75% of chromite, 91.22% of MnO and 64.71% of Fe2O3 were removed by single stage magnetic separation. After the magnetic separation, hydrometallurgical recovery was initiated by leaching of the tailings with hydrochloric acid (HCl). Amorphous silica particles and the other solids were separated from the leach solution by filtration. Impurities were precipitated from the leach solution by elevating the solution pH via magnesium hydroxide (Mg(OH)2) adding. The purified magnesium chloride (MgCl2) solution was mixed with potassium hydroxide (KOH ) at stoichiometric ratio. According to the XRD and chemical analysis, the synthetic carnallite was synthesized by controlled heating of this solution at 90-100°C. Also, the amorphous silica with 96.5% SiO2 content and 84.38% recovery yield was obtained by additional magnetic separation treatment.

Open access

Iwona Jonczy

Formy występowania wybranych metali w żużlach hutniczych na tle ich właściwości geochemicznych

Badania składu chemicznego żużli hutniczych pochodzących zarówno z bieżącej produkcji, jak i składowanych przez wiele lat na zwałowiskach wykazały, że są one bardzo zróżnicowane. Żużle zawierają znaczne ilości metali, w tym metali ciężkich, obok pierwiastków z grupy niemetali i lantanowców.

W artykule na podstawie badań mineralogiczno-chemicznych żużli stalowniczych oraz żużli po produkcji stali i rud Zn-Pb, scharakteryzowano formy występowania i powiązania ze składnikami fazowymi wybranych metali: żelaza, manganu, cynku, ołowiu i in.

Stwierdzono, że metale w żużlach hutniczych mogą występować w postaci drobnych kropli nie oddzielonych od żużla w procesie hutniczym, tworzyć skupienia polimetaliczne, własne fazy (zwłaszcza tlenkowe) oraz ukrywać się w strukturach faz krzemianowych. Znaczna ilość metali jest rozproszona w szkliwie i substancji amorficznej.

Prowadzone badania dostarczają informacji na temat występowania metali w żużlach hutniczych, co jest szczególnie istotne podczas wykonywania prac związanych z gospodarczym wykorzystaniem żużli. Dotyczy to zwłaszcza coraz częściej podejmowanych prób pozyskiwania pierwiastków z żużli hutniczych. Działania te determinują konieczność analizy składu chemicznego i fazowego żużli, gdyż mogą stanowić ważną wskazówkę np. przy opracowywaniu odpowiedniej technologii odzysku pierwiastków.

Open access

Ewa Lewicka

Streszczenie

Artykuł zawiera charakterystykę mineralogiczno-petrograficzną granitoidów występujących w czterech zło­żach eksploatowanych przez Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych w Sobótce, ze szczególnym uw­zględnieniem minerałów będących nośnikami żelaza oraz innych pierwiastków, których obecność ma wpływ na barwę kopaliny po wypaleniu. W tym celu wykonano badania mikroskopowe w świetle przechodzącym, analizę składu chemicznego oraz obserwacje przy użyciu mikroskopu scanningowego (SEM/EDS). Te ostatnie okazały się kluczowe dla pełnej identyfikacji składników mineralnych badanych skał. Stwierdzono, że głównymi nośnikami żelaza są: pobiotytowy chloryt i biotyt, jasne miki (serycyt, muskowit) oraz granaty i inne minerały ciężkie (rutyl, apatyt, epidot, monacyt, cyrkon, piryt, tytanomagnetyt, sfaleryt), występujące w postaci drobnych ziaren roz­proszonych w skale bądź tworzące większe skupienia i wypełnienia przecinających ją spękań i szczelinek. Badania te wykazały również, że w strukturze zidentyfikowanych faz mineralnych tkwią inne pierwiastki barwiące, takie jak: mangan (granaty, chloryty, miki), tor i uran (monacyt, ksenotym, cyrkon), cer (monacyt), neodym (monacyt, ksenotym). Ich obecnością można tłumaczyć odmienne parametry barwy L*a*b* oznaczone dla badanych próbek po wypaleniu metodą spektrofotometryczną, mimo zbliżonej lub identycznej zawartości tlenku żelaza. Po­twierdzenie tej hipotezy wymagałoby jednak przeprowadzenia badań składu chemicznego skał na zawartość pierwiastków podrzędnych i śladowych, a w szczególności oznaczenie Mn i REE (Ce, Pr, Nd). Minerały będące nośnikami tych pierwiastków występują bowiem w badanych kopalinach w niewielkich ilościach.

Open access

Magdalena Wdowin and Agnieszka Gruszecka

Streszczenie

Celem pracy była wstępna charakterystyka (mineralogiczna, chemiczna, teksturalna) odpadów poflota­cyjnych, stanowiących surowiec uboczny (odpadowy) przy uzyskiwaniu koncentratów cynkowo-ołowiowych, pod kątem dalszych analiz nad możliwością ich perspektywicznego (eksperymentalnego) wykorzystania jako sorbentów gazów kwaśnych (SO2 iCO2). Składowisko tych odpadów jest własnością ZGH „Bolesław" w Bukownie. Materiał badawczy stanowiła próbka odpadów poflotacyjnych pobrana ze stawu osadowego nr 1, leżącego w południowej części Stawu Zachodniego. Charakterystyka wytypowanych do badań materiałów obej­mowała podstawowe badania mineralogiczne (XRD, SEM-EDS), analizy chemiczne (oznaczenie zawartości wilgoci analitycznej, zawartości strat prażenia, podstawowego składu chemicznego, jak też pierwiastków śla­dowych) oraz wyznaczenie podstawowych parametrów teksturalnych (powierzchnia właściwa BET, rozkład i wielkość porów). Badania mineralogiczne wykazały, że materiał odpadowy stanowią głównie minerały węg­lanowe (w przewadze kalcyt, dolomit, ankeryt) oraz minerały stanowiące pozostałość po niewyflotowanych kruszcach (w przewadze galena, sfaleryt). Analiza chemiczna pozwoliła stwierdzić, iż w analizowanej próbce dominują związki wapnia, magnezu i żelaza uwarunkowane przewagą minerałów węglanowych w badanych odpadach. Wśród pierwiastków śladowych przeważa arsen, następnie mangan i bar, występujące jednak w ilości nie przekraczającej 1%. Analiza teksturalna wykazała, że materiał badawczy charakteryzuje się niską po­wierzchnią właściwą i dużymi rozmiarami cząstek. Przeprowadzone badania sugerują, że analizowany materiał charakteryzuje się ubogimi właściwościami adsorpcyjnymi, aczkolwiek mógłby on znaleźć zastosowanie w metodach odsiarczania, jak też neutralizacji dwutlenku węgla (karbonizacja). Należałoby jednak w tym celu przeprowadzić dodatkowe badania wymywalności metali ciężkich w środowisku kwasowym, jak też zastosować domieszki innych składników, takich jak cement czy zeolity, w celu immobilizacji niebezpiecznych składników odpadów.

Open access

Cosmina-Mădălina Cherăţoiu, Mihai Ognean, Claudia Felicia Ognean and Ioan Danciu

, magnesium, sodium, copper, iron, manganese and zinc, Journal of food composition and analysis , Vol. 59, pp. 61-67, (2017). 4. Francesco Caponio, Carmine Summo, Maria Lisa Clodoveo, Antonella Pasqualone, Evaluation of the nutritional quality of lipid fraction of gluten-free biscuits, Eur. Food Res. Technol ., Vol. 227, pp.135-139, (2008). 5. Lopez Isabel Noya, Vasileia Vasilaki, Valentina Stojceska, Sara Gonzalez-García, Chantelle Kleynhans, Savvas Tassou, Maite Teresa Moreira, Evina Katsou, An environmental evolution of food supply chain using life cycle

Open access

Tolga Karaköy, Ahmet Demirbaş, Faruk Toklu, Nevcihan Gürsoy, Eylem Tugay Karagöl, Damla Uncuer and Hakan Özkan

reserves in crop growth and development. In: Rengel Z, editor. Mineral Nutrition of Crops: Fundamental Mechanisms and Implications. New York, NY, USA: Food Products Press, pp. 205-226. Welch R.M., Graham R.D., 2002. Breeding crops for enhanced micronutrient content. Plant Soil 245: 205-214. White P.J., Broadley M.R., 2005. Biofortifying crops with essential mineral elements. Trends Plant Sci 10: 586-593. Yang X., Ye Z.Q., Shi C.H., Zhu M.L., Graham R.D., 1998. Genotypic differences in contents of iron, manganese, copper and

Open access

Mihai Bogdan Nicolcioiu, Gabriela Popa and Florentina Matei

Abstract

Among bioactive constituents occurring in mushrooms, phenolic compounds focus attention due to their antioxidant activity. Also, a special attention is given to mushrooms secreting extra cellular enzymes such as lignin peroxidases (LiP), manganese peroxidase (MnP) and laccase (Lac), enzymes which can be used in biodegradation processes. The aim of the present study was to investigate ten mushroom species for total phenolic compounds, lignocellulolytic enzymes and for their synthetic dyes decolourisation potential. For this purpose, 70% ethanol extracts of ten dried mushrooms were analysed using spectrophotometric methods. The results revealed that total phenolic compounds in the extracts were the highest in A. campestris, P. ostreatus var. Florida and T. versicolor. Laccase activity showed high values in extracts from P. ostreatus var. Florida, A. campestris, L. edodes, and G. applanatum. Lignin peroxidases (LiP) activity showed high values in extracts from A. campestris, F. velutipes, P. ostreatus var. Florida and T. versicolor, whereas manganese peroxidase (MnP) activity was highest in extracts from P. ostreatus var. Florida, A. campestris and G. applanatum. It was found that some of the fungal extracts showed high activities in decolorizing of synthetic dyes.

Open access

Hakan Mutlu and Ali Coskan

Abstract

Recent studies have shown that certain soil microorganisms are capable to sustain plant nutrition in both conventional and organic agriculture; however, yet further studies needed for evaluation of the factors affecting PGPR performance. The goal of this research was to evaluate performance of natural bacteria relative to nutrient uptake and biomass development in corn (Zea mays L.) as it is related to conventional production systems. Soils have been collected from forested areas of Lake Region. The isolated bacteria have been tested at the conventional farm in Mediterranean region. Nine isolated and one cocktailed bacteria suspensions have been applied to rhizosphere of corn plants under regular cultivation practices in conventional production systems. The results revealed that all isolates are showing either positive or negative effect on both plant performance and nutrient uptake. No statistical differences were observed on grain yield; however, Isolates 3 and 9 showed improved grain-excluded biomass performances by 37.1% and 38.5% respectively. Phosphorus, zinc and manganese uptakes were the highest in Isolate 6 whereas the highest Fe uptake was determined in Isolate 8 at the tuft formation stage. Although all isolates represent their specific individual performances as far as any plant nutrient uptakes are concerned, their cocktail was not as effective. That happened probably due to competition between the isolates.