Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • MIPSS prognostic score x
  • Paediatric Haematology and Oncology x
Clear All
Znaczenie badań molekularnych dla oceny ryzyka i rokowania u chorych na pierwotne włóknienie szpiku w oparciu o wskaźniki prognostyczne IPSS, DIPSS oraz MIPSS

rozszerzeniem Międzynarodowego Wskaźnika Prognostycznego ( Mutation Enhanced International Prognostic Scoring System – MIPSS), uwzględniającego mutację JAK2 V617F oraz zmiany w genach MPL , CALR , ASXL1 oraz SRSF2 . Dodatkowo, w porównaniu ze wskaźnikami IPSS i DIPSS, w modelu MIPSS obniżono tzw. wiek graniczny pacjenta (60 lat vs 65), nie jest brana pod uwagę leukocytoza ani odsetek blastów we krwi obwodowej, pojawia się natomiast liczba płytek krwi jako parametr poddawany ocenie ( Tab. II) [ 11 ]. U podłoża sformułowania wskaźnika MIPSS leżała potrzeba

Open access