Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • Materials Processing x
Clear All
Open access

K. Sobczak, H. Dyja and A. Kawałek

. 7-9 July 2011, Kaunas, ISSN 1822-8283, LITHUANIA 2011, 192. [5] D. Woźniak, F. Grosman, M. Tkocz, Analiza stanów mechanicznych towarzyszących zamykaniu i spajaniu nieciągłości materiału w procesach przeróbki plastycznej. Prace IMŻ 1 (2010), 68-72 Gliwice 2010. [6] D. Woźniak, M. Tkocz, Z. Cyganek, Zmiany stanów termomechanicznych w pobliżu pęknięć w strefach przypowierzchniowej i środkowej ciągłego wlewka płaskiego w procesie walcowania na gorąco blach. Hutnik- Wiadomości Hutnicze 8 , 670-673 (2009). [7] H. Keife, U. Stahlberg, Influence of Pressure on the