Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Central Mediterranean x
Clear All
Open access

Przemysław Żurawski vel Grajewski

. Balcerak W., Zjednoczenie ziem rumuńskich jesienią 1918 , [in:] Z dziejów stosunków polsko-radzieckich i rozwoju wspólnoty państw socjalistycznych , vol. 20, 1980. Barcelona Process: Union for the Mediterranean . Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Brussels. COM, 319 (Final), pp. 1–13, 2008. Bielecki J., Unia nie chce Ukrainy, „Rzeczpospolita” 155(5625), 5 July 2000. Brzeziński Z., The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives Wielka szachownica , Warszawa: Politeja 1998