Search Results

1 - 5 of 5 items :

  • Central Europe x
  • Western Europe x
Clear All
Stabilization of Zloty Within the Exchange Rate Mechanism II (ERM II) as an Alternative for the Floating Exchange-Rate Regime and the Unpopular Idea for Introducing Euro in the Polish Society

References Agreement of 13th November 2014 between the European Central Bank and the national central banks of the Member States outside the euro area amending the Agreement of 16th March 2006 between the European Central Bank and the national central banks of the Member States outside the euro area laying down the operating procedures for an exchange rate mechanism in stage three of Economic and Monetary Union, Official Journal of the European Union No 2015/C 64/01. Agreement of 16th March 2006 between the European Central

Open access
Relations of the European Union law with Polish legal order

stosowania, Górka K., Litwin T. (eds.), Kraków 2008. [Community law and the Polish Constitution - the presentation of the most important issues on the basis of the Constitutional Tribunal (in:) The Constitution of the Republic of Poland. An attempt to assess and summarize from the perspective of decades of use]. Szymański J., Constitutional and Legal Regulation of the Republic of Poland’s Capacity to Conclude Treaties (in:) Evolution o Constitutionalism in the Selected States of Central and Eastern Europe, Matwiejuk J., Prokop K. (eds.), Białystok 2010

Open access
Legal and Economic Aspects of the Financial Independence of Communes in Poland

-government and international organizations ], A. Zaborowska (ed.), Toruń 2010, s. 150-170. A. Strzelecki, Zaangażowanie mieszkańców miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach jednostek pomocniczych w zarządzaniu wspólnota lokalną [ Kuyavia and Pomerania citi-zens in governing local community ], (in:) Przeszłość i teraźniejszość samorządu terytorialnego w Europie Šrodkowej [ Ten and now - self-government in Central Europe ], Zbigniew Bukowski, Sławomir Kamosiński (eds.), Bydgoszcz 2013, p. 215-228. A. Strzelecki, Podstawy autonomii i decentralizacji w systemie

Open access
The System of Constitutional Legal Rules in Poland after 1997

. Banaszak B., The System of Government in Poland [in:] Governmental Systems of Central and Eastern European States, ed. N. Chronowski, T. Drinóczi, T. Takács, Governmental Systems of Central and Eastern European States, Warszawa 2011. Banaszak B., Bernaczyk M., Aktywizm sędziowski we współczesnym państwie demokratycznym [The Judicial Activity in a Contemporary Democratic State], Warszawa 2012. Biłgorajski A., Granice wolności wypowiedzi. Studium konstytucyjne [The Limits of the Freedom of Speech. Constitutional Study], Warszawa 2013

Open access
Polish contemporary legal system and its movie depict

dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm. [The Act of 15 September 2000 Code of Commercial Companies, J.L of 2000, No. 94, item 455 as amended]. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1411 ze zm. [The Act of 9 June 2006 on the Central Anti-Corruption Bureau - Journal of Laws of 2014, item 1411 as amended]. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Dz.U. z 2011 r. Nr 232

Open access