Search Results

You are looking at 1 - 10 of 79 items for :

  • Local Government and Administration x
  • Geosciences x
Clear All
Open access

Janusz Leszek Sokół

-57 11. Targalski J. (2008), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków. 12. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.). 13. Zawadka J. (2015), Możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu turystyki wiejskiej w perspektywie 2014-2020, W: W. Kamińska (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich. Tom CLXIII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania

Open access

Józefa Krawczyk

References/Literatura: 1. Chyłek, E., Rzepecka, M. (2011). Biogospodarka – konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Polish Journal of Agronomy , 7, 3-13. 2. GUS (2016). Rocznik statystyczny rolnictwa 2015, GUS, Warszawa 3. http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych 4. http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2007-2013/Monitoring-i-sprawozdawczosc-PROW-2007-2013 5. Kawęcka, A., Radkowska, I., Szewczyk, M., Radkowski

Open access

Anna Nowak, Anna Kobiałka and Hanna Klikocka

. Karanikolas, P., Martinos, N. (2007). The modernization process in Greek Agriculture: The case of investment aid. Agricultural Economics Review , 8 (1), 37-49. 11. Kiryluk-Dryjska, E., Baer-Nawrocka, A. (2014). Polityka rolna Unii Europejskiej, kierunki zmian i konsekwencje dla rolnictwa polskiego . Poznań: Wydawnictwo UP. 12. Komisja Europejska (2010). EUROPA 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu . Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020. 13. Kowalski, A. (1998). Czynniki produkcji w

Open access

Jarosław Uglis and Anna Jęczmyk

Silesiana, nr 12, s. 13-25. 8. Jackowski A. (1981), Typologia funkcjonalna miejscowości turystycznych (na przykładzie województwa nowosądeckiego). Uniwersytet Jagielloński, Kraków. 9. Kachniewska M. (2011), Funkcja turystyczna jako determinanta jakości życia na wsi. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Oeconomica, nr 288 (64), s. 53-72. 10. Kobyłka A., Sawicki B. (2016), Uwarunkowania rozwoju agroturystyki na obszarach parków krajobrazowych województwa lubelskiego. Ekonomia i Środowisko, nr 1 (56), s. 208

Open access

Monika Łęska and Agnieszka Kuś

Jagiellońskie -Toruńska Szkoła Wyższa. 12. Gwarek, A., Samitowska, W., Smoguła, M. (2014). Zderzenie pokoleń a rynek pracy. Ekonomiczne problemy usług. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego , 114, 127-142. 13. Harris, R. (2003). Corporate social responsibility and the consumer movement. Consumer Policy Review, 13 (4),127-131. 14. Hłobił, A. (2010). Teoria i praktyka edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekorozwoju, V (2), 87-94. 15. Huntley, R. (2006). The World According to Y: Inside the New Adult Generation . Crows

Open access

Anna Mazurek-Kusiak

.06.007 10. Lindgreen, A., Swaen, V., Maon, F. (2009). Introduction: Corporate social responsibility implementation. Journal of Business Ethics, 85 , 251-256. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9732-1 11. Nazari, J.A., Hrazdil O.K., Mahmoudian, F. (2017). Assessing social and environmental performance through narrative complexity in CSR reports. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 13 (2), 166-178. https://doi.org/10.1016/j.jcae.2017.05.002 12. Pedersen, E. R. (2006b). Between Hopes and Realities: Reflections on the Promises and Practices of

Open access

Marek Kuźmicki

warunkach zmian systemowych. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie, Lublin. 12. Sudoł S. (2002), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania. TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń. 13. Szafrański A. (2015), Nowe prawo działalności gospodarczej. Forum Prawnicze, 2015, http://www.forumprawnicze.eu/attachments/article/145/Szafranski.pdf (data dostępu: 06.09.2017).

Open access

Iwona Batyk and Małgorzata Woźniak

://inhabitat.com/plans-unveiled-for-worlds-first-zero-carbon-zero-waste-city-masdar-city/foster_mada41 . 12. Mróz, B. (2010). Dyskretny urok konsumpcjonizmu. Szkic do portretu konsumenta XXI wieku. W: A. M. Zawadzka, M. Górnik-Durose (red.), Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu (s. 15-33). Sopot: GWP. 13. Presenza, A., Abbate, T., Perano, M. (2015). The Cittaslow certification and its effects on sustainable tourism governance, Enlightening Tourism. A Pathmaking Journal, 5 (1), 40-64. 14. Radstrom, S. (2011). A Place-Sustaining Framework for Local Urban Identity: An Introduction and History of Cittaslow. Italian Journal of Planning Practice

Open access

Jacek Kamiński

References 1. Alderson W. (1957), Marketing Behavior and Executive Action: A Functionalist Approach to Marketing Theory. Irwin. Homewood, IL. 2. Alderson W. (1965), Dynamic Marketing Behavior: A Functionalist Theory of Marketing. Richard D. Irwin, Homewood, IL. 3. Alderson W., Cox R. (1948), Towards a Theory of Marketing. Journal of Marketing, 13 (October), s. 137-152. 4. Boddewyn J. (1966), A Construct for Comparative Marketing Research. Journal of Marketing Research, 3 (May), s. 149