Search Results

You are looking at 1 - 10 of 115 items for :

  • Local Government and Administration x
  • Political Economics, other x
Clear All
Open access

Janusz Leszek Sokół

-57 11. Targalski J. (2008), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków. 12. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.). 13. Zawadka J. (2015), Możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu turystyki wiejskiej w perspektywie 2014-2020, W: W. Kamińska (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich. Tom CLXIII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania

Open access

Geraldine Robbins, Gerard Turley and Stephen McNena

, G., Ball, A., & Fry, J. (2002). The evolution of benchmarking in UK local authorities. Benchmarking: An International Journal, 9 (5), 429–49. Boyle, R. (2000). Performance measurement in local government [CPMR discussion paper 15]. Dublin: Institute of Public Administration. Boyle, R. (2014). Public sector reform in Ireland: Views and experiences from senior executives [State of the Public Service Series, research paper no. 13]. Dublin: Institute of Public Administration. Brown, K. W. (1993). The 10-point test of financial condition

Open access

Bríd Quinn

the local government efficiency review group 2010-2015. Retrieved from http://www.lgma.ie/sites/default/files/local_government_efficiency_review_recommendations_march_2016.pdf [30 September 2016]. NOAC. (2016a). Local government efficiency review reforms [NOAC Report No. 5]. Retrieved from http://noac.ie/wp-content/uploads/2016/05/NOACLGER-Report.pdf [7 October 2016]. NOAC. (2016b). Local government shared services projects [NOAC Report no. 6]. Retrieved from http://noac.ie/wp-content/uploads/2016/05/NOACShared-Services-Report.pdf [13

Open access

Józefa Krawczyk

References/Literatura: 1. Chyłek, E., Rzepecka, M. (2011). Biogospodarka – konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Polish Journal of Agronomy , 7, 3-13. 2. GUS (2016). Rocznik statystyczny rolnictwa 2015, GUS, Warszawa 3. http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych 4. http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2007-2013/Monitoring-i-sprawozdawczosc-PROW-2007-2013 5. Kawęcka, A., Radkowska, I., Szewczyk, M., Radkowski

Open access

Anna Nowak, Anna Kobiałka and Hanna Klikocka

. Karanikolas, P., Martinos, N. (2007). The modernization process in Greek Agriculture: The case of investment aid. Agricultural Economics Review , 8 (1), 37-49. 11. Kiryluk-Dryjska, E., Baer-Nawrocka, A. (2014). Polityka rolna Unii Europejskiej, kierunki zmian i konsekwencje dla rolnictwa polskiego . Poznań: Wydawnictwo UP. 12. Komisja Europejska (2010). EUROPA 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu . Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020. 13. Kowalski, A. (1998). Czynniki produkcji w

Open access

Jarosław Uglis and Anna Jęczmyk

Silesiana, nr 12, s. 13-25. 8. Jackowski A. (1981), Typologia funkcjonalna miejscowości turystycznych (na przykładzie województwa nowosądeckiego). Uniwersytet Jagielloński, Kraków. 9. Kachniewska M. (2011), Funkcja turystyczna jako determinanta jakości życia na wsi. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Oeconomica, nr 288 (64), s. 53-72. 10. Kobyłka A., Sawicki B. (2016), Uwarunkowania rozwoju agroturystyki na obszarach parków krajobrazowych województwa lubelskiego. Ekonomia i Środowisko, nr 1 (56), s. 208

Open access

Monika Łęska and Agnieszka Kuś

Jagiellońskie -Toruńska Szkoła Wyższa. 12. Gwarek, A., Samitowska, W., Smoguła, M. (2014). Zderzenie pokoleń a rynek pracy. Ekonomiczne problemy usług. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego , 114, 127-142. 13. Harris, R. (2003). Corporate social responsibility and the consumer movement. Consumer Policy Review, 13 (4),127-131. 14. Hłobił, A. (2010). Teoria i praktyka edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekorozwoju, V (2), 87-94. 15. Huntley, R. (2006). The World According to Y: Inside the New Adult Generation . Crows

Open access

Adele McKeown and Lorcan Sirr

References Arkcoll, K., Guilding, C., Lamminamki, D., McManus, L., & Warnken, J. (2013). Funding common property expenditure in multi-owned housing schemes. Property Management, 31 (4), 282–96. Bailey, N., & Robertson, D. (1997) Management of flats in multiple ownership: Learning from other countries . Bristol: Policy Press. Bowe O’Brien Solicitors. (2009). Show me the money – Collecting debts in difficult financial times. Retrieved from www.accountingnet.ie [13 March 2018]. Christudason, A. (2004). Common property in strata titled

Open access

Anna Mazurek-Kusiak

.06.007 10. Lindgreen, A., Swaen, V., Maon, F. (2009). Introduction: Corporate social responsibility implementation. Journal of Business Ethics, 85 , 251-256. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9732-1 11. Nazari, J.A., Hrazdil O.K., Mahmoudian, F. (2017). Assessing social and environmental performance through narrative complexity in CSR reports. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 13 (2), 166-178. https://doi.org/10.1016/j.jcae.2017.05.002 12. Pedersen, E. R. (2006b). Between Hopes and Realities: Reflections on the Promises and Practices of