Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • Securities Law x
Clear All
Open access

Anna Dalkowska

References Adamiak A. [in:] E. Smoktunowicz (ed.) Wielka Encyklopedia Prawa [The Great Encyclopedia of Law] Warszawa – Białystok 2000. Brzezicki T., Morawski W, Skutki wadliwego określenia w tytule wykonawczym odsetek od zaległości podatkowej dla prowadzonej egzekucji administracyjnej [Consequences of incorrect determination of interest on outstanding taxes in an enforceable titles for administrative execution], “Przegląd Podatkowy” 2013, p. 36. Dalkowska A., Zobowiązany w administracyjnym postępowaniu zabezpieczającym [Obligee in

Open access

Przemysław Pest

Bibliography Łaszczuk A., Matyka M., Obecny system opodatkowania wydobycia węglowodorów w Polsce z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego [in:] Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów – amerykańskie success story i potencjalne szanse dla Polski, Raport Instytutu Kościuszki, Kraków 2012. Lipiński A., Nowy model opłat eksploatacyjnych w prawie geologicznym i górniczym (uwagi de lege ferenda) [in:] Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego

Open access

Maciej Mikliński

Literatura Bednarek M., Wzorce umów w prawie polskim , Warszawa 2005. Gliniecki B., Umowa Deweloperska. Konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron , Warszawa 2012. Gołaczyński J., Wzorce i niedozwolone klauzule umowne w praktyce bankowej po wejściu w życie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny , „Przegląd Sądowy” 2001, nr 11/12. Grzesiek A., Niedozwolone klauzule w umowach o imprezę turystyczną, we wspólnotowym i polskim prawie ochrony

Open access

Kacper Kanka

Literatura De La Feria R., The EU VAT System and the Internal Market, IBFD, Amsterdam 2009. Krasnodębski R., Glosa do wyroku TS z dnia 11 grudnia 2008 r, C-371/07 [w:] W. Nykiel i A. Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, Warszawa 2014. Miśkowicz E., Klauzula stałości (standstill) jako podstawa utrzymania w legislacjach krajowych wyłączeń w zakresie prawa do odliczenia VAT, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 4. Mularczyk G., Glosa do wyroku WSA z dnia 3