Search Results

1 - 4 of 4 items :

  • Business Law x
  • Commercial Law x
  • Business Management x
  • Public Finance and Fiscal Theory x
  • Political Economics x
Clear All
Enforceable Title as a Basis for Enforcement of Tax Liabilities

References Adamiak A. [in:] E. Smoktunowicz (ed.) Wielka Encyklopedia Prawa [The Great Encyclopedia of Law] Warszawa – Białystok 2000. Brzezicki T., Morawski W, Skutki wadliwego określenia w tytule wykonawczym odsetek od zaległości podatkowej dla prowadzonej egzekucji administracyjnej [Consequences of incorrect determination of interest on outstanding taxes in an enforceable titles for administrative execution], “Przegląd Podatkowy” 2013, p. 36. Dalkowska A., Zobowiązany w administracyjnym postępowaniu zabezpieczającym [Obligee in

Open access
Taxation of the Prospecting, Exploration and Extraction of Shale Gas on Polish Territory

Bibliography Łaszczuk A., Matyka M., Obecny system opodatkowania wydobycia węglowodorów w Polsce z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego [in:] Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów – amerykańskie success story i potencjalne szanse dla Polski, Raport Instytutu Kościuszki, Kraków 2012. Lipiński A., Nowy model opłat eksploatacyjnych w prawie geologicznym i górniczym (uwagi de lege ferenda) [in:] Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego

Open access
Illegal clauses in the practice of banks’. Selected issues

Literatura Bednarek M., Wzorce umów w prawie polskim , Warszawa 2005. Gliniecki B., Umowa Deweloperska. Konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron , Warszawa 2012. Gołaczyński J., Wzorce i niedozwolone klauzule umowne w praktyce bankowej po wejściu w życie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny , „Przegląd Sądowy” 2001, nr 11/12. Grzesiek A., Niedozwolone klauzule w umowach o imprezę turystyczną, we wspólnotowym i polskim prawie ochrony

Open access
The standstill clause mechanism on the example of the tax on civil law transactions as applied to capital contributions

Literatura De La Feria R., The EU VAT System and the Internal Market, IBFD, Amsterdam 2009. Krasnodębski R., Glosa do wyroku TS z dnia 11 grudnia 2008 r, C-371/07 [w:] W. Nykiel i A. Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, Warszawa 2014. Miśkowicz E., Klauzula stałości (standstill) jako podstawa utrzymania w legislacjach krajowych wyłączeń w zakresie prawa do odliczenia VAT, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 4. Mularczyk G., Glosa do wyroku WSA z dnia 3

Open access