Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • Business Informatics x
  • Political Economics x
Clear All
Information Management and Companies’ Logistics Cooperation

References Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu, available on-line at http://www.innowacje.kujawskopomorskie.pl/wp-content/uploads/2012/05/Analiza-powi%C4%85za%C5%84-wsp%C3%B3%C5%82pracy-pomi%C4%99dzy-przedsi%C4%99biorcamijednostkami-B+R-i-instytucjami-otoczenia-biznesu.pdf, Baran M. [2013] „Korzyści współpracy przedsiębiorstw działających w ramach klastrów”, available on-line at: https://depot.ceon.pl/xmlui/bitstream/handle/123456789/4717/Korzysci

Open access