Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • Western Europe x
Clear All
Open access

Anna Garczewska

121]. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 788 ze zm. [the Act of 25 February 1964 - The Family and Guardianship Code, uniform text J.L of 2012, item 788 as amended]. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny, Dz.U. nr 13, poz. 13 ze zm. [the act of 19 April 1969 -the Penal Code, J.L. No. 13, item 94, as amended]. Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. T.j. Dz.U. z 2009 r, nr 146, poz. 1188 [The act of 26 May 1982 - Law on the Bar, uniform text J.L. of 2009, No. 146, item 1188, as

Open access

Anna Garczewska

., Dialogues on the Supersensual Life, edited by Bernard Holland, London 1901. CBA, http://www.cba.gov.pl/en/about-the-cba/2,ABOUT-THECBA.html, 11.05.2015. CBOS, O przestrzeganiu prawa i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce, BS/5/2013, Warszawa 2013, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_005_13.PDF 24.03.2014 [The compliance with law and administration of justice in Poland]. Garczewska A., Polish contemporary legal system in court shows and courtroom dramas, (in:) Law and Administration in Post-Soviet Europe, G. Górski

Open access

Adam Strzelecki

://wloclawek.budzet-obywatelski.org/ , [12 11 2017]. Budżet partycypacyjny Grudziądza. Jakie projekty wygrały?, www.pomorska.pl/wiadomosci/grudziadz/a/budzet-obywatelskigrudziadza-jakie-projekty-wygraly ,9979749/, [16 03 2017]. Budżet partycypacyjny Torunia, www.torun.pl/pl/miasto/budzetpartycypacyjny-torunia-2017 , [12 11 2016]. Budżet partycypacyjny Grudziądza. Jakie projekty wygrały?, www.pomorska.pl/wiadomosci/grudziadz/a/budzet-obywatelskigrudziadza-jakie-projekty-wygraly ,9979749/, [16 03 2017]. Budżet obywatelski gminy Świecie, https://budzetobywatelski.swiecie.eu/aktualnosc/wyniki-g

Open access

Ilona Przybojewska

References Legal sources Treaty on the Functioning of the European Union, OJ C 83 of 30.03.2010, p. 47. Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage, OJ L 143, 30.4.2004, p. 56. Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the geological storage of carbon dioxide and amending Council Directive 85/337/EEC, European Parliament and Council Directives 2000/60/EC, 2001/80/EC