Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • "klasifikacija" x
  • Business Development, Change Management, Cooperation x
Clear All
The Development of Housing Sector and Residential Real Estate Market After Economic Recession in Latvia

elektronisko karšu izstrādei teritorijas plānošanas vajadzībām [Requirements on designing digital maps for spatial planning needs]. Retrieved from http://www.varam.gov.lv/lat/publ/met/met_tap/?doc=15120 MK (2006). Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība [Classification of objectives of real property use and determination and change order of objectives of real property use]. Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia. Regulations No. 496. Retrieved from http

Open access
Land Use Analysis in Latvia in The context of Sustainable Development

Ministers Nr. 496. (2006). Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņaskārtība [Real Estate Exploitation Purpose Classification and Real Estate Exploitation Purpose Establishment and Change Order]. Retrieved June 2, 2015, from http://likumi.lv/doc.php?id=139503 Legislation of the Republic of Latvia. Cabinet of Ministers Ordinance Nr. 462. (2012). Par kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepcija [About cadastral valuation

Open access