Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • "innovation" x
  • Western Europe x
Clear All
The development of innovation and entrepreneurship in the voivodeship of Kuyavia and Pomerania

References Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznes, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy [Analysis of relations of cooperation between entrepreneurs, R & D units and business environment institutions]. Begg D., Fisher S., Dornbush R., Makroekonomia, Warszawa 1997 [Macroeconomics] Drucker P.F.,Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992 [Innovation and entrepreneurship. The practice and principles] European

Open access
Legal and Economic Aspects of the Financial Independence of Communes in Poland

-Pomorskim [ Innovation and entrepreneurship in Kuyavia and Pomerania ], „Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania” vol. 4, Bydgoszcz 2013. A. Strzelecki, Samodzielność jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego [ Autonomy of support units of the territorial self-gov-ernment ], „Zarządzanie Publiczne” Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 4(12)2010, Kraków 2011. A. Strzelecki, Zaangażowanie kapitału ludzkiego rad dzielnicowych i osiedlowych w zaspakajaniu potrzeb mieszkańców [ Local coun-cils in fulflling needs of communities

Open access