Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • "Stereotyp" x
  • Theoretical Frameworks and Disciplines x
Clear All

roztrieštenosťou translatológie, čo nevyhnutne vedie k otázke, či je vôbec možné vy- medziť, čo prináleží skúmať lingvistike a čo translatológii. Susanne Pauer poukazuje na teoretický stereotyp arbitrárnosti, ktorým prekladatelia zdôvodňujú, že v prekladoch francúzskych komiksov do angličtiny a nemčiny často vynechá- vajú preklad zvukomalebných slov. Autorka sa usiluje o postihnutie povahy a symboliky zvu- komalebných slov pomocou pojmu arbitrárnosti, motivovanosti a ikonickosti a pokúša sa o ich typológiu na základe symbolických významov, ktoré nesú. Prekladateľom odkazuje

, J., 1997. Konstanti. Slovar russkoy kulturi [Constants. The dictionary of Russian culture]. Moskwa: Shkola Yaziki russkoy kulturi. STEPANOVA, L. I., 2002. Universaľnoe I individuaľnoe vo frazeologičeskoj kartine mira [The universal and the individual in the phraseological image of the world]. Rossica Olomoucensia XL, no. 2, pp.361-370. TELIJA, W., 2005. Frazeologizmy - idiomy jako stereotyp kultury [Phrasemes - idioms as a stereotype of culture]. In: J. Adamowskiego, ed. Przestrzeń w języku i kulturze. Problemy teoretyczne. Interpretaace tekstów religijnych