Search Results

1 - 1 of 1 items :

Clear All

= 0,003) i konsolidacji autologicznej w 1. remisji w grupie chorych w dobrym stanie ogólnym i bez przeciwwskazań [ 11 ]. Nowym standardem w leczeniu chłoniaków ALCL CD30+ jest stosowanie brentuksymabu vedotin. Brentuksymab vedotin – przeciwciało CD30 specyficzne, skoniugowane z toksyną ( monomethyl auristatin E ) w połączeniu ze schematem CHP w badaniu III fazy ECHELON-2 potwierdziło wydłużenie czasu do progresji w porównaniu ze schematem CHOP (3-letni PFS 57% vs 44%) oraz spadek o 34% całkowitej śmiertelności w porównaniu z komparatorem [ 12 ]. W przeprowadzonych