Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • Pediatrics and Juvenile Medicine x
Clear All
Wenetoklaks w leczeniu chorób układu krwiotwórczego i guzów litych

niezależnych ekspertów wynosił 92,3% w grupie WEN + RTX i 72,3% w grupie BENDA + RTX. Dwuletnie PFS było również wyższe w grupie WEN + RTX niż BENDA + RTX. U chorych z del17p wynosiło odpowiednio 81,5% i 21,8%, a w grupie bez tej aberracji – odpowiednio 85,9% i 49%. Ponadto, w grupie WEN + RTX odsetek chorych MRD-negatywnych był wyższy niż w grupie BENDA + RTX i wynosił odpowiednio 62,4% dla WEN + RTX i 13,3% dla chorych otrzymujących BENDA + RTX. Badanie opublikowane ostatnio przez Kater i wsp. [ 16 ], stanowiące aktualizację do badania MURANO, wykazało, że po zakończeniu

Open access
Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2018/2019

choroby (grupa Rd), kolejnych 541 pacjentów leczonych było lenalidomidem oraz deksametazonem przez 18 cykli (72 tygodnie, grupa Rd18), natomiast u 547 chorych przez 12 42-dniowych cykli (72 tygodnie) stosowano melfalan, prednizon oraz talidomid (grupa MPT). Głównym punktem końcowym badania był PFS, który był statystycznie istotnie dłuższy w grupie Rd leczonej w sposób ciągły w porównaniu z grupami MPT i Rd18 (mediany PFS wynosiła odpowiednio: 26,0, 21,9 i 21,0 miesiąca; p < 0,001). Mediana OS dla chorych Rd wynosiła 58,9 miesiąca, podczas gdy u chorych przyjmujących MPT

Open access